Жижара

jjrr_4МахIаммад Аьбдуллаевич МахIаммадов
2013 шинал апрельданул 15-нний оьрмулул 63-мур шинаву къашавай хьуну оьрмулува лавгунни МахIаммадов МахIаммад Аьбдуллаевич – чIявучин кIулсса жяматийсса ва политикийсса ишккакку, ДР-лул шагьрулул хозяйствалул сакиншинначи.
М.А. МахIаммадов увссар Ахъушиял шяраву 1950 шинал сентябрьданул 10-нний Уручуллал шяраватусса къуллугъчинал кулпатраву. 1973 шинал Дагъусттаннал политехнический институт бувккуну махъ, М.А. МахIаммадов зий ивкIссар ДАССР-данул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул УКС-рал хъунама инженерну. Армиялуву къуллугъ бувну махъ 1976-1978 шиннардий захIмат буллай ивкIссар «Горремстрой» трестрал инженерну, яла тIурча профсоюзрал комитетрал председательну.
МахIаммад Аьбдуллаевич зий ивкIссар республикалул партиялул ва совет органнал жаваблувсса къуллугъирттайгу. 1990-1992 шиннардий зий ивкIссар МахIачкъалаллал Халкьуннал депутатътурал Ленинский райсоветрал председательну, 1992 шиная 1998 шинайннин – Халкьуннал депутатътурал советрал председательну, МахIачкъалаллал администрациялул бакIчину. 1998 шинал М.А. МахIаммадов увчIуну ивкIссар ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Бюджетрал, финансирттал ва налогирттал комитетрал председательну, 1998-2005 шиннардий – ДР-лул сукку дан къашайсса хъуслил хъунама паччахIлугърал ихтиярдал регистраторну, 2005 шиная – ДР-лул Федерал регистрациялул къуллугърал управлениялул каялувчинал хъиривчуну.
М.А. МахIаммадовлул хъунма­сса захIмат бувссар ДР-лул экономика хьхьичIуннай давривугу. Ганайн бувкIссар Аьрасатнал Федерациялул Президентнал барчаллагьрал чагъар, ганан дуллуссар «В память 200-летия Минюста России» тIисса медаль, ДР-лул ХIурматрал грамота, ганан дуллуссар «Заслуженный юрист Республики Дагестан» тIисса цIа.
МахIаммад Аьбдуллаевич МахIаммадовлул чаннасса цIа ххаллилсса инсан хIисаврай, пагьму бусса сакинначи хIисаврай даин дакIний личIантIиссар жул дакIурдиву.

Р.ХI. АьбдуллатIипов, Х.И. Шихсаидов, М.М. Мажидов,
Ш.К. Шагьов, Н.Ю. Алчиев, А.Ш. Карибов, С.С. АхIмадов,
Р.Д. Жяъпаров, А.И. Ермошкин, Ю.Г. МахIаммадов,
М.Н. Насруттинов, А.М. Хархаров, А.Б. Амирилаев,
С.Д. Амиров, М.А. Исмяилов, А.А. МахIарамов.

——————————————

jjrr_3ХIасаннул арс Сунгъуров ЦIаххуй
Уттигъанну, захIматсса азаруннища ххассал ан къавхьуну, ахиратрал хьунни жяматрал пахрулун лайкьсса уздансса лаккучу, иминсса хасиятрал заллу Сунгъуров ЦIаххуй ХIасаннул арс.
ЦIаххуй увссар КIулушацIрал шяраву 1946 шинал. Лаккуй 10 классгу къуртал бувну, увхссар Саратоврай милицанал школалийн. Мугу марцIну ххювардай бувккуну, увхссар СССР-нул МВД-лул академиялувун. 1973 шиная шинай зий уссия цал следовательну, яла хъунама следовательну. 1980-1986 шиннардий уссия Хасаврайсса горотделданий следствиялул хъунаману. Муния махъ 17 шинал лажиндарай зий ивкIссар МахIачкъалаллал Кировский райотделданул следствиялул хъунаману. Ларсъссар полковникнал чин. 6 шин дурссар вара Кировский райондалул мировой судьяну. ПаччахIлугърал ванал бивхьусса захIматран лавайсса кьимат бивщуссар. ЦIаххуй лайкь хьуссар цимирагу наградалун ва грамотарттан. ЦIаххуйл оьрму бувтссар лажин кIялану, цайминнан эбратранну.
Ва икIайва лагмацириннангу, каялувчитурангу бусравну, чув ухьурчагу, лаккучунал цIа гьаз дуллай. ЦIаххуй ия цалла даву куртIну кIулсса лавайсса даражалул пишакар, ххаллилсса лас, хъинсса ппу.
ЦIаххуйл бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь Гулижаннухь, уссихь Валижуллагьлухь, арсурваврахь, душнихь, уссил оьрчIахь Радиклухь, Загьидинахь, Арсеннухь, ссил оьрчIахь НурмахIаммадлухь, ссил душварахь Тамарахь, Полинахь.
РухI хъинний дишиннав. Алжаннул ххари аннав. Ванан къабуллусса оьрму оьрчIан, оьрчIал оьрчIан, махъсса цинявннан булуннав.

ЦIуцIавугу Аллагьнал
Гьан був ссаламри чайхха,
Ссаламран дуркI цIуцIаврил
Чурх бия цIавцIан бувну.

БивкIулул ва цIимилул
Хъару вил ялтту лехлай
Цаннища цаннил зехлай
Ина жуя увцунна.

Яллагь вин нясив баннав
Якьутирал хIужрурду.
Ттиркьюкьал чIюн кIунттихьну
Кьюкьлуву ачин аннав.

—————————————

jjrr_1Аьлил арс Оьмаев Рамазан
Уттигъанну аьпалул хьунни яхI-къирият дусса ххаллилсса лаккучу, Ккуллал шяравасса Аьлил арс Оьма­ев Рамазан.
Рамазан увну ур 1925 шинал Ккуллал шяраву. Рамазан ия захIматрал сасан увсса, цалва бусса оьрму зий гьан бувсса адамина. 7-8 шинай ивкIун ур хIухчушиву дуллай, яла зун ивкIун ур Ккуллал Гь. Саэдовлул цIанийсса колхозраву. Мунияр махъ чIярусса шиннардий зий ивкIун ур Буйнакскалий шупIирну. Пенсиялийн уккан хъунма хIал къаливчIсса чIумал, цIунилгу бу­ттал шяравун зана хьуну, Ккуллал колхозрай шупIирну зун ивкIун ур. ЛичIи-личIисса давурттай зий бивхьусса захIматрахлу Рамазан лайкь хьуну ивкIун ур личIи-личIисса бахшиширттан. Ва ия захIматрал ветеран. Рамазан ия хIал бавкьусса, аьчухсса адимина.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь ва махъсса гъан-маччанахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Ккуллал жямат

————————————

jjrr_2Насруттиннул арс АхIмадов Гъапур
ЗахIматсса цIуцIаврил къашавайгу ивкIун, оьрмулул 62 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Карашрал шяраватусса Насруттиннул ва Шахьуйннал шяраватусса ПатIиматлул (ванийн КIяла учайва) арс АхIмадов Гъапур.
Гъапур увну ур 1951 шинал Шахьуйннал шяраву. ЧIаванияцIакул ва машхур хьуну ивкIун ур спортрахун, хъинну итххявхсса ивкIун ур самболул бяст-ччалливу. Амма хъунмурчIинмур оьрму харж бувну бур канил пишалун: 1969 шиная 1997 шинайн ияннин зий ивкIун ур Художествалул затру дайсса комбинатрай, ученикнаяту айивхьуну, ххаллилсса усттарнал даражалийн лахъаннин. Яла мунаяту цаятува хьуну ур чIаравминнан даврил магьиршиву лахьхьин дуллалисса насихIатчи. Цувагу цащалва зузиминнал дянив мудангу ивкIун ур кьадрулий ва кьиматрай.
Гъапур аьпалухьхьун лагаврил къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай бур ванал оьрчIахь, буттахь, уссу-ссурваврахь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Карашрал ва Шахьуйннал жямат