Жижара

jijra_4ХIанапихъал Малик Ибрагьиннул арс
ОьхIалсса апатI савав хьуну, март зурул ахирданий, оьрмулул аргъираву ахиратравун лавгунни Вихьлиятусса ХIанапихъал Ибрагьиннул арс Малик. Маликлул дия оьрмулул дурагу зувиллий шанна шин.
Малик увссар 1979 шинал Вихьлиясса Ибрагьиннул ва Къяния­сса Уммусалиматлул кулпатраву. Ца шинал хьхьичI ахиратравун лавгсса Маликлул ппу Ибрагьин уссия цинявппа лакран бусравсса, ххаллил­сса ссяткар. Малик, чIявусса цаймигу лакрал ва дагъусттаннал оьрчIру куна, цалва маэшатрал хъирив лавгун, зий ва ялапар хъанай уссия Волгоград шагьрулий. Ти­ккува, машиналий най унува авария хьуну, оьрмуцIа хьунни.
Увая Малик цалва кутIасса оьр­мулуву хъунисса гьунарду буван, бюхттулсса наградартту ласун. Ивтссания чичрулул, цукссагу даражалийн лахъанссия ва бюхъу бусса, дирисса жагьил. ЧIявусса бия Малик­лул дустал ва гьалмахталгу, ххирая дустал Маликлун, ххирая цувагу миннан. Дурккун дакI дулун хьуну икIайва Малик цала дустуран.
Лавгунни ахиратравун ца ттигу ххаллилсса лаккучу, аьчухсса, пиш тIийнасса жагьил, ххирасса арс, ххирасса уссу, ххирасса ппу. Лавгунни Малик, аьтIий кьариртун бан-бит бухлавгсса нину, пашманну кьаивтун ссувайну ливчIсса уссу. Цибанссар, чичрулун чаран ба­къар, Аллагьнащал бястлий буккан къашай.
Маликлул цинявппа бунагьир­ттал аьпа баннав, алжаннул агьлу аннав, цинявппагу мунал махъминнай цIими бишиннав, чири ххи баннав. Амин.
Вихьуллал ва Къяннал жямат, дустал, гьалмахтал
——————

jijra_2Абубакардул арс Къужаев МахIад
Уттигъанну, мартрал 16-нний 2013 шинал, ахиратрал хьунни ЧIаящатусса Абубакардул ва Кихилил арс МахIад.
МахIад увну ур 1931 шинал Лакрал райондалий ЧIаящиял шяраву.
Цала буттал шяраву школа бакъахьувкун, къуртал бувну бур ГьунчIукьатIрал дянивмур даражалул школа. Муния махъ, 1955-1958 шиннардий МахIад совет аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур.
1959 шинал ва зана хьуну ур цалва нитти-буттал кIилчинмур минану хъанахъисса ЦIуссалакрал райондалийн. Гикку цащава шаймур буллай, хозяйствалуха зий, колхозраву личIи-личIисса давурттай зий ивкIун ур. Яла МахIачкъалалив зана хьуну, зун айивхьуну ур «Дагрыбпромрал» организациялий штукатур-малярну. Пенсиялийн укканнин, 1998 шинайннин, МахIадлул зузи кIану баххана къабувну бур.
МахIад ия хъинну дакI хъин­сса, цинявннащал хIал бавкьу­сса, жяматраву сий дусса, цалва миллатгу, минагу, мазгу ххирасса ххаллилсса лаккучу. Цува зузисса коллективравугу ванал хIурмат хъинну лавайсса бивкIун бур. МахIадлул дакIнийхтуну буллалисса захIматран лайкьсса кьимат бишлай, му цимилгу лайкь хьуну ур бахшиширттан, наградарттан ва хIурматрал лишаннан. Му ия захIматрал ветеран. МахIад жуятува личIи шаврийн бувну, хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арснахь Замираьлихь, кулпатрахь Гьидаятлухь ва щалвагу тухумрахь. МахIадлул аьпа баннав, хIатI гьартасса хьуннав, гьав чаннасса хьуннав,
Алжаннул ххари аннав. Жагьилминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
ЧIаящиял жямат, дустал, гьалмахтал
————————————————

jijra_3Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Будайчиевхъал кулпатрахь, ни­ттихь Багъдадахь, ссурваврахь Заирахь, Ларисахь, уссихь, щалвагу ШавкIуллал жяматрахь, Будайчиев Марат Мусал арс, захIматсса азардануща ххассал ан къавхьуну, оьрмулул 56 шинаву аьпалувух ишаврийн бувну.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

Оьрмулул бявкъу щатIал
МикIлачIун уллалийни,
Щюлли интнил бургъища
Ассан ан къабювхъурав?

Аьзизсса буттал къатлуйх
Бивтун нани ххяххабаргъ,
ЛухIи ттуруллив дурккун,
Пар чиннин левщун лавгрив?

Вил оьрмулул талихIрайн
МикIирал чявхъа биврив,
Бахттирал бувцIу кьуру
Загьрулулну лявкъурив?.

ЦIуцIаврил ххяппа дирзун,
ЛахIан бувсса бювхъу чурх
ЖандалуцIа хъанайни,
Жагьаннама жан учав.

Тти бан бюхъайсса бакъар
Таваккул Аллагьнайнни,
Нуз къатIитIай къатлуву
Абадлий шанай икIу.
Ссурахъу Сурая
——————————

jijra_6Къапланова Светлана ХIажинал душ
Махъсса шиннардий захIматсса азаруннищал чумартну талайгу бивкIун, ва зурул 2-нний, лавмартсса цIуцIаврища ххассал бан къабювхъуну, оьрмулул 49-чинсса шинаву аьпалухьхьун лавгунни цIагу, бакIгу ххуйсса лакку душ, иминсса, аьмал ххуйсса тIул-тIабиаьтрал заллу, пагьму лавайсса ва дуклаки оьрчIан дакIнийхтуну ххирасса педагог ХIажинал душ Къапланова Светлана.
Светлана бувссар 1964 шинал 21-нний ЦIуссаккуллал шяраву. Шиккува 8 классгу бувккуну, чIивинияцIава зирангсса, итххявхсса душ бувхссар Хасавюртуллал педучилищалул физкультуралул отделениялийн. ЯтIул дипломращал училищагу къуртал бувну, 1982 шиная тинмай буттал шяравусса школалий физкультуралул дарсру дихьлай буссия. Ганиннин вана-танал, пишакар акъанал, дихьлай дуну, оьрчIан сан дакъа диркIсса физкультуралул дарсру, Светланал за кIулшиврул, ганил психолог-педагогнал пагьмулул ва хIарачатрал кIура даен дурну диркIссар гайннан яла ххирамур дарсирайн. Дарс дихьлай бунува, 1990 шинал бувххун, 1993 шинал лавайсса даражалий къуртал був­ссар Дагъпединститутрал физкультуралул ва спортрал факультет. Ларайсса кIулшиву ларсун махъ Светлана ХIажиевна, школалий дарс дихьлахьаврищал архIал, шавкьирай зий буссия райондалийсса спортрал инструкторнугу. Мунияту республикалийгу, щалва билаят­райгу ххуйну кIулсса ЦIуссалакрал спортсментурал ккаккиярттаву Светланалгу цила лайкьсса кIану бугьайссия.
ДакI ссав кунна тIиртIусса, симандалуву пиш чан къашайсса, дирзсса цIа лайкь дан кунма, цу­ппа бивсса, бувкIсса кIану чаннал буцIин байсса Светлана хъинну ххирассия жун, циняв мачча-гъаннан, Ккуллал щалва жяматран. Лавгунни утти Светлана, цилла чаннасса суратгу абадлий жулла дакIурдиву кьадиртун. Цил бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав!
Светлана чIун дакъа аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру ниттихь Салиматлухь, ласнахь Юсуплухь, арсурваврахь Арсеннухь ва Абакардухь, уссурваврахь Рамазаннухь ва МахIмудлухь, ссихь Лаурахь, щалва Гьанбукухъал, Акъухъал ва Къап­ланхъал агьлу-авладрахь. Амин!
Ккуллал ва ЦIуссаккуллал жяматрал цIанияту Киров ва Гулизар Султановхъул
——————————————

jijra_5Аьпалувух ивхьуну утти­гъанну шин кIицI ларгсса Юнусов ХIасан Сулайманнул арс ниттищал Юнусова Ату МахIаммадлул душнищал
ш. Кьукун

Кулпатрал талихIрал ттарцI,
Дустуран ххаллилсса дус,
Гъанминнан бусравсса чув,
Тухумрал язисса арс.
Жул ххира мяммай!

Гъинтнил гъили къаданну
ДакIру гъили дай, мяммай,
Хьхьурду уттара дару
Вил гьайбат хьхьичIух занай.
Жул ххира мяммай!

Тухум нур лахъан байсса,
Бувсний махъ бацIан байсса.
Жул дакIру ххари дайсса.
Чаннаннил дакI дусса чув.
Жул мусил магъий!

Нурданул лавхъсса чирахъ
КIулщуйн бувккун левщунни,
Ина акъа дуниял
Щалла жун лухIи хьунни.
Жул мусил магъий!

Пиш тIийннасса вил симан,
Аькьлулул бувччу яру,
Элмулул баргъ хьусса дакI
Жун хъамакъаританссар.
Жул ххира мяммай!
Кулпат, оьрчIру
——————————

jijra_1ХIурбахъал ХIажибуттал аьпалун
Ларгунни щаллусса шин, ХIажибуттай, ина жуяту лавгун, чаннасса дуниялгу жун цIан дурну. Амма ца шин дакъа, цимигу ацIрахъул шинну гьарчагу, я вил кулпатран, я оьрчIан, я гьалмахтуран, я мачча-гъаннан, я даврил уртакьтуран ина тачIав дакIния къауккантIиссара. Ина мудангу уссара жул дянив, буссар жущал тачIав лахъ къабувайсса вил чIугу, вил муданмасса пишгу, паракьатсса хасиятгу.

Вил щин даркьусса чурхгу
Мармарчарийн бувккунни,
Гьарнан бусравсса цIагу
ЛухIи чарий чирчунни.

Акъанугу ххишала
Ина жул чIарав авцIун,
АцIлай ура янил хьхьичI
Яругу хъяй, гъалгъа тIий.