Жижара

fotso_13Кьурбаннул душ Атабекова Ххадижат
Жуятува абадлий личIи хьунни МахIачкъалаллал Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель, лакрал агьалинал бусравсса вакил Кьурбаннул душ Атабекова Ххадижат.
Цилва сайки щалва оьрму Ххадижатлул хас бувну бур кIулшиву ласаврил ва дуккаврил аралун. Кьадрулий ва кьиматрай дакъа зумух къаласай ванил цIа ванищал архIал зий бивкIминнал, ххюцIалла шинал мутталий ваницIа дарсру лахьлай бивкIминнал.
Цилла сянат усттарну кIулсса, аькьилсса педагог хIисаврай, вания чIявусса затру лаласайва, лахьхьайва жагьилсса педагогтуралгу. ВаничIа ккалай бивкIсса гьунар бусса тарбиялувтал хьхьичIу-хьхьичIунсса давурттай зий бур Аьрасатнаву ва Дагъусттаннай.
Кьурбаннул душ Ххадижатлул чаннасса сурат абадлий личIантIиссар ва кIулцириннал ва ванил махъ баяйцириннал дакIурдиву.
Ххадижат аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил ичIуваминнахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав!
38-мур гимназиялул педагогтурал коллектив, дуклаки оьрчIру ва миннал
нину-ппухълу

*************************************

fotso_14Ибрагьиннул душ Исакьова Сабаният
Тамансса ккуруккавугу дурну цIуцIи шаний, 14-мур мартрай аьпалувух бивхьунни ххаллил­сса лакку хъамитайпа, дяъвилул шиннардий яхI-къирият дуну зузаврихлу захIматрал ветераннал цIа цил хIалал дур­сса, ТIулизуннал шяравасса, 1914 шинал бувсса Исакьова Сабаният Ибрагьиннул душ.
Сабаният цуппа, къанаврттай, батагъарттай зий хьусса захIматрал ветеран бакъагу, хъанай бур Хъун дяъвилул ветераннал кулпатгу, щащаргу. ЧIивисса, ккуккулийсса душгу кьабитан бувну, Сабаният тIайла бувккун бур захIматрал фронтрайн Избербашрайн, Хасаврайн, Къаяккантлив къанаврду дуклан. Ккашилсса лякьлун дармандалун лялух мухIлугу дархIуну, дяркъу-кIиришиву къаувкуну, аьрщарал давриха зузи бувну бивкIун бур шагьнал лачIал кIиямагу буллай дукралун кIанттай. Сабаниятгу цилла макьулуцIун цайминналссагу гьаз дуллай, дакI дакъанугу, хъярчру буллай, ливтIуминнаха зума тIий, цила лас дакIнийн утлай бивкIун бур тай дяъвилул захIматсса шиннардий. Уку-укунсса хъаннил хъачIунттайрихха ххюрхху дуллай бивкIсса, арамталгу аьрайн лавгун, дачIра дурксса шяраваллаву захIматрал хъарасру. Дур Сабаниятлун дуллуну «За оборону Кавказа» тIисса медальгу.
Цинявппагу тIулизуннан бусравсса, барачатсса, маслихIат-насихIат бусайсса, ккавкчу-кIулчу аьпалувух бивхьунни, Заннал къатлуву мина дуван лавгунни.
Сабаният-дада кIулми, гъан-маччами, щаллагу ТIулизуннал щар, жижарагу буллай ванил душ Тамарахь, оьрчIахь, душварахь, агьлу-авладрахь, ванил барачат махъ ливчIун лякъиннав, зулва буминнал оьрмурду лахъи баннав тIий, дуаьлий буру. Я Аллагь, ванил оьрмулувун къабивну цучIав зуяту яла къагьаннав. Сабаният-дадагу алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
ТIулизуннал жямат