Дагъусттаннал Президент Турциянаву

chi_9Диаспора – жулла рухIирал бутIар
Апрельданул 15-нний Респуб­ликалул Президент Рамазан АьбдуллатIипов бакIчисса Да­гъусттаннал делегация официальсса аьрххилий лавгунни Стамбуллайн. Турциянал тах-шагьрулул аэропортрай хъамал хьунабавкьунни Стамбуллайсса АьФ-лул Генконсул Алексей Ерховлул, Турциянавусса ДР-лул вакил Тавлу Казакбиевлул, Стамбуллайсса Турциянал ва Аьрасатнал культуралул фондрал генеральный секретарь Аьли Тюркелил ва цайминналгу.

Тиккува республикалул каялувчи хьунаавкьунни Турциянавусса Дагъусттаннал диаспоралул вакилтуращалгу.
Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни диаспоралул вакилтал дагъусттанлувтурачIан гъансса бушиву. «Жу ххариру жулва ватанлувтал, уссурвал шикку ккаккаврия. Жулва ттаттахъал бакIрачIан чIявусса бувкIссар. ХIакьинусса жулва масъала – жулва миллатир­ттал дянивсса дусшиву цIакь дуллалавур. Турциянаву ялапар хъана­хъисса дагъусттанлувтураву чIявусса хьхьичIунсса инсантал буссар», — увкунни АьбдуллатIиповлул.
Дагъусттаннал диаспоралул вакилтурал бувсунни Дагъусттан гайннал ватан душиву ва га ватанну муданна лигу личIантIишиву. Миннал мукъурттийн бувну, тихун бивзния махъ Турциянащал цукунчIавсса захIматшивуртту оьрмулуву хIасул хьуну дакъар. Гьар шинах Турциянаву шайссар Дунияллул халкьуннал Ккавкказуллал фестиваль. Уттимур фестиваль хьунтIиссар августрал 25-нний.
Дагъусттанлувтал чIявуми Яловалий ялапар хъанай бур – му бур Турциянал ца область. Ялова ва МахIачкъала хъанай бур уссурвал­сса шагьрурду. Яла Дагъусттаннал бакIчинал бувсунни аьрххилул программалия: Дагъусттаннал симпозиумрая, презентациялия, инвестициярдал каширдая.
Р. АьбдуллатIиповлул му­къурттийн бувну, Стамбуллай буллан най бур Дагъусттаннал культуралул центр.
Республикалул Президентнал диаспоралул вакилтурахь бувсунни Дагъусттаннал агропромышленностьрал комплексрал давурттая, ятту, гъаттара ябаврил иширттая, навтлил, газрал, чавахърал луртанная, экономикалул иширттая.
Дагъусттаннал диаспоралувасса нугъайннал вакилнал бувсунни Терекли-Мектебрай мизит бавриву гьуртту хьун ччай бушиву.
Аэропортрай диаспорардал циняв вакилтуращал хьунаакьин Р. АьбдуллатIиповлуща къавхьунни, мунияту хьунабакьаву дунни гостиницалийгу. Тиккун бувкIсса диаспоралул вакилтураву ия жула цIа дурксса балайчи АхIмад АхIмадовгу. Ганал «Илчилун» цIа куну тIайла дурккунни укунсса чичру: «Ттун къакIулли ттинияр мукьахунмай ишру цукун багьантIиссарив, ххуйну бачинссар тIисса умуд бишин ччай бур. Ттуща учин бюхъанссар, Рамазан ХIажимурадович, ттун кIул хьуссаксса, хъинсса дакIнил заллу ур куну. Га ур дакI хъинсса ва дакI марцIсса инсан. Га ур цинявнначIан гъансса, аварахъсса (доступный), ганачIан инсантал кIункIу тIий бия. Ганал лагма лавгун бакъая ттяч-ттяч бивкIсса къаралчитал. Га ур чурххал лахъсса, интеллигентсса инсан. Ганах урувгун учин ччай бия: «Гьай, ва ур жула каялувчи». ЦучIав, цичIав чIа тIий акъая. Цинявннал мурад бия, ахирдангу, жулва Дагъусттаннай властьрайн хIакьсса инсантал бучIаву. Ттининнин, тIурча, жула хъунимину бия арцух къанихсса инсантал. Рамазан ХIажимурадовичлун багьунни каялувшиву дуллан къабигьасса чIумал. Аллагьнал ва агьалинал кабакьиннав ганацIун!».

Дагъусттаннал бакIчи хьунаавкьунни Стамбуллал губерна­тор­нащал
Апрельданул 15-нний ДР-лул Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIипов бакIчисса Дагъусттаннал делегация хьунабавкьунни Стамбуллал губернатор ХIусайн Авни Мутлущал.
Хъамаллурахь аьла-ссалам буллалисса ихтилатраву ХIусайн Авни Мутлул бувсунни Турциянал хIарачат буллай бушиву чIаххуврайсса циняв билаятир­ттащал уртакьну зун. «Жун ччай бур дусшиврийсса арарду дузал дуван гъанми регионнаяр ххишала щаллара дунияллущал. Жул чIаххул жун хъинну гъансса бушивугу хIисавравун лавсун, жу миннан ляличIисса кIану личIи буллай буру. Дагъусттаннал хIакъираву тIурча, тарих, культура ва чIярусса цаймигу дур аьмсса-маччасса. Мунийн бувну, жун хъинну бусравсса иш хъанахъиссар шикку Рамазан ХIажимурадович АьбдуллатIипов ккаккаву», — увкунни Стамбуллал губернаторнал.
Хъирив махъ лахълай, ДР-лул Президентнал кIанайманал бувсунни, Стамбул ца яла ххуймур шагьру бушивруяр ххишала, региондалул тарихрал, экономикалул ва культуралул дязангу хъанахъишиву. Рамазан АьбдуллатIиповлул ляличIисса къулагъас дунни шагьрулул тагьарданух: «Жун чIалай бур шагьрулул ххуйсса заллу ушиву – шагьрулуву низам дур, лагмара гьарзат тIутIайх дирчуну дур. Щак бакъа, микку чIалай бур хъунмасса захIмат бихьлай ушиву мэрнал ва ганал зузалтрал», — увкунни Дагъусттаннал бакIчинал.
Ганал, мукунма, бувсунни, Аьрасатнал ва Турциянал дянив хъинсса арарду дузал хьуну душиву ва мунийну Турциянаща, хаснува Стамбуллаща, Аьрасатнал регионнащал, хаснува Дагъусттаннащал, хIала-гьурттуну зун бюхълай бушиву. Р. АьбдуллатIиповлул бувсунни хъиривмур кьини Стамбуллай Аьрасатнал культуралул фестиваль хьун тIий душиву. Ганалва увкусса куццуй, хIадур хъанай бур Турциянаву Туркнал ва Дагъусттаннал экономикалул форум буван.
Р. АьбдуллатIиповлул Стамбуллал губернаторнайн оьвкунни Дагъусттаннайн.
Хьунабакьаврил ахирданий Дагъусттаннал бакIчинал бувсунни Стамбуллай Дагъусттаннал культуралул центр бан дакIний ушиву.

Жу цIусса Дагъусттан дузал буллай буру
Апрельданул 16-нний Стамбуллай хьунни «Дагъусттан-Турция» цIанилусса экономикалул форум. Тикку республикалул кка­ккан дунни цилла инвестициярдал проектру.
Цинярдагу хьхьичIун ларсунни 3 проект: «Дагъусттан Респуб­ликалий шяраваллил хозяйство хьхьичIуннай дансса, ттизаманнул техника ва технологияртту ишла дайсса приоритетсса программа», «Индустриально-строительный комплекс «Каспийск» дузал баву» ва «Италиянал агромодуллал гьанулий агротехнопарк «АгроДагИталия» дузал баву» тIисса проектру.
Ва форумрал хъунмур мурад бивкIссар дунияллул халкьуннал билаятирттал дянив республикалул цIа гьаз даву. Форум сакин бувну бур ДР-лул Машлул ва кьатIаллил экономикарттащалсса дахIаврил министерствалул. Ми проектру республикалий ишакаш дуллалиссар. Презентациялий гьуртту хьунни 10-ннияр ххишаласса компанияртту: «Нергиз», «Мармара», «Пальмира», «Алмар» ва цаймигу.
Форум тIитIлай, ДР-лул машлул ва кьатIаллил экономикарттащал­сса дахIаврил министр Юсуп Умавовлул бувсунни форум буллалишиву Дагъусттаннал инвестициярдал каширду гьарза даву, миннул конкуренция духIаврил даража лавай баву мурадрай. Ганал бувсунни Дагъусттаннай бизнесчитуран лайкьсса шартIру дузал дурну душиву. Экономикалул форумрай аьла-ссаламгу бувну, махъ лавхъунни Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул. Ганал бувсунни Республикалун хъунмасса кумаг федерал ХIукуматралгу, билаятрал бакIчиналгу буллалишиву. «Жу хьхьичIунмай хъанантIиссару ва жун тIайлабацIурттугу хъанай бур. Зунсса бюхъурдугу, шартIругу дур, миннувух инвестициярдан­ссагу. ДакI дарцIуну ура уртакьну зузаврия хайр хьунтIишиврий Дагъусттаннангу, Турциянангу. Жу дузал буллай буру цIусса Да­гъусттан, на оьвтIий ура зуйн хIала-гьурттуну зун», — увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Республикалул бакIчинал бувсунни 3-гу проект ишакаш даврил хIакъираву гьартану. Ганал, мукунма, бувсунни цIанасса ппурттуву республикалий цайми бутIравугу хъанахъисса хъинчулийсса дахханашивурттая.