Авиабилетирттал хIакъираву

chi_2Махъсса ппурттуву СМИ-рдай, интернетраву чIявусса ихтилатру най бур МахIачкъалалия Москавливсса авиабилетирттахсса багьри гьаз шаврицIун бавхIусса. Агьалинан бувчIлай бакъар му ссацIун бавхIуну буссарив.
Ва масъалалийн ва АхIмадхан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрал даврицIун бавхIусса цаппара цаймигу масъаларттайн багьайсса ихтилатру хьунни уттигъанну хьусса «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул каялувшиннарал пресс-конференциялийгу.

Бадрижамал Аьлиева
Билетирттахсса багьри лавай шаврицIун бавхIуну, цачIанмагу оьвтIий бикIайшиву бувсунни «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул генеральный директор Мирза Оьмариевлул. КIулсса куццуй, «Авиалинии Дагестана» ОАО махъсса ппур­ттуву зий бур анжагъ аэропорт хIисаврай. Гьаваллавун мунил я самолетру, я пилотътал гьаз хъанай бакъар, цайми авиакомпаниярттал самолетру кьамул дулларча бакъа. АьФ-лул Воздушный кодексрал 64-мур статьялийн бувну, пассажиртал ххилаххаврихсса багьралсса буван «Авиалинии Дагестана» ОАО-лухь ихтияр дакъар. Анжагъ аэропорт хIисаврай зий буну тIий, тарифралмур политика вайннайн дагьлай дакъар. Мунилсса буллай бур пассажиртал ххилаххи­сса авиакомпанияртту. Мирив, кIулсса куццуй, цIанасса чIумал дур цаппарасса. Масалдаран, «ВИМ-авиа» авиакомпаниялуву аьрххилий уккан нюжмардул хьхьичIва Москавливсса билет ласун бюхълай бур 6 325 къурушрая 13 025 къурушрайн бияннинсса, зурул хьхьичIва – 5 925 къурушрая 13 025 къурушрайн бияннинсса.[pullquote]Тарифру гьаз шаврил савав аэропорт хIисаврай «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул цалвами къуллу­гъирттахсса багьри лавай баврицIун бавхIусса бушивугу къатIайлассар.[/pullquote] Мува мутталий «Газпромавиа» авиакомпаниялуща ласун бюхълай бур 8 125-нния 10 925-лийн бияннинсса ва 6 125-нния 10 925 къурушрайн бияннинсса билет. «ЮТэйр» авиакомпаниялул мува мутталий Москавливсса билетру бахлай бур 8 790-нния 20 790-ннийн би­ян­нин­сса ва 5 990-нния 20 790-ннийн бияннинсса багьрах. «РусЛайн» авиакомпаниялуща Санкт-Петербургливсса билет леххан нюжмардул хьхьичIва ласун бюхълай бур 12 125-нния 15 125 къурушрайн бияннин, зурул хьхьичI – 11 125 къурушрая 13 125 къурушрайн бияннин. Вай багьри бур 2011-ку шинал 16-мур январьданийннин лехлай диркIсса «Авиалинии Дагестана» ОАО-лулминнуяр лахъсса. Га чIумал жуллами авиалиниярдачIа Москавлив­сса билет бивкIссар 3 900-нния 8 400-ннийн бияннинсса, Санкт-Петербургливмургу – 8 900-нния 10 500-ннийн бияннинсса.Тарифру гьаз шаврил савав аэропорт хIисаврай «Авиалинии Дагестана» ОАО-лул цалвами къуллугъирттахсса багьри лавай баврицIун бавхIусса бушивугу къатIайласса бушиву кIицI лавгунни Мирза Аьлиевичлул. Цалчин, аэропортралми къуллугъирттахсса багьри лавай бувнугу бакъар, кIилчингу, ми Аьрасатнал Кьиблалий яла лагьми бур.
Билетирттахсса багьри гьаз шаву бюхъай дархIуну дикIангу рынокрая «Ред Вингз» авиакомпания лагаврицIун. Му авиакомпаниялулми билетру бивкIссар яла кьювкьуми. «Ред Вингз» авиакомпаниялул Москавуллал чулухуннайсса рейсирдал сайки дачIи щаллу дуллай диркIссар. Му компания эксплуатантнал сертификатрацIа хьуссар 2012 шинал декабрьданул 29-нний хьусса апатIрая махъ. ДакIнийн бутан, му чIумал Чехиянава лер­ххун нанисса ва авиакомпаниялул «Ту-204» самолет взлетно-посадочный полосалул кьатIув дурккун, парчари хьуссар.
БилетирттацIун бавхIусса масъала щаллу баншиврул рынокрайн дучIан дан аьркинну дусса дур цIу-цIусса авиакомпаниярду. Мукун, «Трансаэро», «Аэрофлот», «Сибирь» авиакомпаниярттайн гьан бувну бур мукунсса тавакъюращалсса чагъарду. Цайми авиакомпанияртту республикалийн лехлахаврия махъаллил хъанахъаврил хъунмур багьанагу бусса бур жулла республикалийсса цалий дакъасса тагьар.
Жува, республика, заллусса миллатрал авиакомпания сакин давриятугу хьунни ихтилат. Му масъала щаллу бавривугу даву най дусса дур. Эксплуатантнал сертификат ласунсса документру ва шинал ахирданийннин булун най бусса бур.
ЦIусса авиакомпания сакин даврищал медицина катастрофранмур авиациягу щаллу хьун най дусса дур.