Статистикалул чIалачIи буллалимунийн бувну, ларгсса шинал МахIачкъалалив хьуну дур оьрчIру хIаласса 61 ДТП. Миннуву 5 оьрчI ивкIуну ур, 66 оьрчIан цIунцIияртту хьуну дур. Ми хьхьичIмур, 2011-мур, шинах бурувгун, ххишала хьуну бур.
Ва нанисса шинал ца зурул дянив МахIачкъалалив сияхIрайн ларсун дур оьрчIру хIаласса 6 ДТП. Миннуву 8 оьрчIан личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну дур. Мюрщисса, балугъравун къабивсса оьрчIру, ххуллийсса тагьарданул хIисав дан къакIулшиврийн бувну, яла мюхчан бакъами бур.
Ххуллурдай ми мюхчан баву хъуниминная хъар хъанахъисса зат бур. ОьрчIру хIаласса ДТП-ву яла чIявуну хьунабакьлай бур бахьтта нанисса оьрчIайн машина щусса ишру. Цири миннун багьана хъанахъисса? ХьхьичIва-хьхьичI, тротуардай ва ххуллул зуманих машинартту бацIан бувну, ахьттачу ачинсса кIанттурду бакъашиву. МуницIунма шупIиртурал бахьттагьалтран ккаккан бувсса ххуллий ахьттачу хьхьичI итакъаакьаву. Му бакъассагу, хъуниминнах бурувгун, оьрчIру цивппагу бур ххуллул низамрава буклай. Ххуллу лахълай бур ккаккан къабувсса кIанттурдай, къулагъас дуллай бакъар светофорданух. Мукунсса чIумал бириллай бур ми машинарттахьхьун. Масала, январь зурул 17-нний Пироговлул цIанийсса кIичIираву, №16 къатрая арх бакъа, 5-мур лицейраву дуклакисса 10 шинавусса оьрчI машиналу­хьхьун иривну ур бахьттагьалтран ккаккан къабувсса кIанттурдай ххуллу лахълай унува. Ва личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну азарханалийн иян увну ур.
Чанну хъанай бакъар бала-апатIру машинарттаву наними оьрчIангу. Микку аьй шупIирнайгу, ми оьрчIащал архIал бивкIсса хъуниминнайгур.
ОьрчIру цалва машиналий бувцуну нанисса нитти-бутталгу, оьрчIру нанисса машиналул бикIу, автобусрал бикIу шупIирналгу оьрчIру бувцуну наниначIансса тIалавшиннарду щаллу къадуллалавур укун­сса иширттан багьана хъана­хъисса. ХьхьичIва-хьхьичI, ми шупIиртурал оьрчIру щябитайсса креслорду ишла къабуллалаву.
ОьрчIру оьрмурдацIа хъанай бур, захIматсса цIунцIияртту хъанай дур машинартту цаннийн ца, ягу ссайн-бунугу щусса, ахьния багьсса иширттавугу. Масала, январь зурул 26-нний ссят 16.30 хьусса чIумал Семендер поселокрай, Сулакская кIичIираву, ВАЗ-21102 машиналул шупIир хьунив ххуллийн увккун, щун бувну бур «Приора» машиналийн. Ва ДТП-луву 6 инсаннан зарал хьуну бур. Миннавух «Приоралул» махъ щябивкIун бивкIсса 12,11 ва 7 шин хьусса мюрщисса оьрчIангу. Ми оьрчIру мюхчан байсса мухIулттив дусса оьрчIал креслолуву бивкIссания, бюхъайссия вайннан цIунцIияртту къахьун.
АьФ-лул ххуллул низамрал 22.9 пунктраву увкуну бур 12 шинавун бияннинсса оьрчIру машинарттаву хасъсса мюхчан байсса устройствартту ишла дурну бакъа буцин къабучIиссар куну.
Цинявппагу шупIиртурайн, нитти-буттайн оьвчаву дуллай буру, личIлулну бикIияра, оьрчIру машиналий бувцуну нанисса чIумал чара бакъа ишла дувара мюхчан байсса мухIулттив ва оьрчIансса креслорду. Мунийну зу мюхчан буллалиссару оьрчIал оьрмурду.
Лиана Наврузбекова,
ДПС-лул личIисса батальондалул пропагандалул инспектор.
ХIадур дурссар
А. Аьбдуллаевал