Шеърирдал конкурс

МахIачкъалалив хьунни, Ниттил мазурдил кьинилун хас бувсса, Дагъусттаннал шаэртурал назмурду дакIних дуккаврил республикалул конкурс. Гьашинусса конкурс бия шамилчинсса. Ттинин хьусса кIива конкурсрай цалчинсса кIантту бувгьуссар Лакрал райондалул Ккурккуллал школалул дуклаки душарал: Ссунгъурова ПатIиматлул ва МахIаммадова ХIуруннул.

Гьашинумур конкурсрайгу цалчинмур кIану бувгьунни Гъумучиял лицейрал 11-мур классрал дуклаки душ ХIасанова Зулайхатлул. Гъумук хьусса райондалул школарттал дянивсса конкурсрай ванил цинявппа аьтIутIи банну дурккуна цила учитель Аьбдулмажид Исмяиловлул «Ниттихасса» назму.
Аьбдулмажид Исмяиловлул бусласимунийн бувну, гьашину конкурсрай дакIних дуккин багьлай бивкIун бур школалул программалуву дакъасса Да­гъусттаннал шаэртурал назмурду. Лакрава конкурсрай гьуртту хьуну ур 11 дуклаки оьрчI.