Чанигу нанисса, гъилишивугу дуллалисса

photo_13Шяраву лархьхьусса яла агьаммур дарсну хьуна – ттун нава ттулва миллатрал, ппухъруннал ххаллилсса аьдатирттал бутIа ушиву.

Исакьлул арс АхIмадов Эседуллагь увну ур Рутуллал райондалийсса Рутуллал шяраву. Бакуй навтлил ва химиялул Азирбижаннал институтгу къуртал бувну, зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай: электроцехрал инженерну, мастерну, хъунаману, Дагъусттаннал ТЭЦ-рал директорну, «Дагъусттаннал генерация» ОАО-лул хъунаману, «Дагестанэнерго» ООО-лул гендиректорну. Му ур Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса энергетик, Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса энергетик. ХIасил, Да­гъусттаннай энергетикалул даву хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса минахур ур.
МуницIухва, ва ур увагу цал ккавксса инсаннангу дакIний личIан кунасса, ихтилат пасихIсса, занакьулушинна уздансса, даймургу адаврай дайсса, учаймургу адаврай учайсса зунтталчу. Чанигу нанисса, гъилишивугу дуллалисса. Укунминнайн учару жува зунттал аристократ увкуну.
УрчIра-ацIра шинал хьхьичI республикалул журналистуращал архIал нагу лавгссияв Эседуллагь Исакьович каялувшиву дуллалисса МахIачкъалаллал ТЭЦ-райн. Микку нани ххуллий «Молодежь Дагестана» кказитрал хъунама редакторну зий ивкIсса ХIажи Абашиловлул (аьпа бивул) увкунни: «БучIаврия пашман къахьунтIиссара. ТЭЦ-рай дакI мяш хьун дуллалисса марцIшивугу, низамгу дуссар. Каялувчигу яргсса личностьри». Перестройкалул захIматсса шиннардий, буниялттунгу дакIру хIайран дуллалисса марцIшивугу, низамгу дия ТЭЦ-рай. Хъинмунинсса хьул-умудгума цIакь хьуна дакIниву, укун ххаллилну зузисса инсанталгу бурхха тIий.
Цаппара нахIусса, гъилисса махъру увкуссия на Эседуллагь Исакьовичлухь, ХIажи Абашиловлул, энергетиктурал даврин кьимат бишлай, ца-кIива махъ уча учайхту.
Ца-кIира нюжмардува жулвамур кказитрал хъунама редактор Качар Абачараевнал бувсунни, ххуйну гъалгъа тIутIисса журналистка гьан бувну бия ина жучIан тIий, барчаллагь учин Эседуллагь Исакьович цичIана увкIун ивкIшиву. Щялмахъ буслай бакъара, кьура шинай ва даврий зий, къакIулли ттулва махъру мукун бусрав хьусса цама инсан. Лазгиял кказитрал хъунама редакторнал ттухь мудангу цIуххайва, «ци увкуссиякьай ина Эседуллагь Исакьовичлул коллективрал даврия, му вил махъру хъамакъабитлай ур» куну. Зумату бувксса нахIусса махъва мукун бусрав шаву – мугу духьунссар инсаннал мяърипатрал дуцин.
Гъирарай таржума бав Эседуллагь АхIмадовлул «Теплоэлектроцентраль: моя жизнь и судьба» тIисса луттиравасса цаппара парчри. Ккалан бикIу, таржума буллан бикIу гъира бутлатисса даражалийсса лу буну тIий.
Таржумачи

———————————————

Дарбантливсса оьрчIшиву
Ттунма хIисав хьунни аьралийтурал оьрчIру ччяни кIанттул шайсса бушиву. Миннал ччяни аьмсса мазгу лякъай кIул бакъасса инсантуращал, цIусса коллективраву вардиш шай, кьянкьа-кьурчIи шай.
Буттахъул чун бувтрив, ми­кку шай миннал оьрчIал цIусса школа, цIусса дустал.
Аьралийчу акъанугу, ттулма ппугу мина ччяни даххана дуллалисса ия. Даву мукунсса дия мунал. Школалийн лавгссара на Дарбантлив. Тай шиннардий оьрчIру ччяни хъуни шайва. Ттун арулла шин хьусса чIумала, ниттил на цIан-чаннавува изан увайвав, ччатIуйнсса учирданий ацIан гьан уваншиврул. Ссят мукьуннийва ивзун, лечайссияв ччатIул хъирив. Жул кулпатраву ряхва бакI бия, гьарца кьини жун мукьва буханка аьркинну бия. КIива буханка бакъа ца инсаннахьхьун къабулайва, ттунгу кьинибархан учирданий кIийла ацIан багьайва. Кьини гьарчагу, на, нахIусса кьункьал лавсун нанисса буханкардугу бувгьуну, ттуятува рязийну, пахрулий уххайссияв шавай. Гъурса тIий, кьурщу буллан икIайссияв нава хIалал бувсса буханка ччатIул, ттунма яла ххирамур кIану – ишттахI бутлайнувасса горбушка!

Агьалинащалсса арардал магьирлугъ
Тридцатитысячниктурал кьюкьлуву Карл Маркслул цIанийсса, махъун дагьлагьисса, колхоз ччаннай дацIан дуллан ппу тIайла увксса Джаба тIисса шяраву ттун чIявусса затру лавхьхьуна.
На ттулва оьрмулуву­сса оьрчIан аьркинмур хъинну кIулшиврий дакI дарцIусса оьрчIну увкIра му чIирисса шяравун. Дарбантуллал махIлалиясса, хъинну иянгу кIулсса, къавкъиншиву дуллангу кIулсса оьрчIал опыт къааьркинну лявкъунни ттун микку. Шяравусса чIун- архIал оьрчIан кIулну бикIан аьркинну бия цайми затру: чай бурттий занан, ятту-гъаттара канаки буллан, ххулув цулун, къакъунт бугьлан. Ялагу ттун хаварвагу бакъасса затру кIулну бикIан багьлай бия му кIанттул джентельментурал кьюкьлувун дагьлагьисса.
Ва ялагу, аьдада чIун гьан дуллалисса оьрчIал кьюкьри дурагу дакъая шикку. Ттул чIун- архIал оьрчIру нитти-буттахъан кумаг буллай кьинибархан зий бикIайва.
Мунияту на ттуна навалу­сса изгой лявкъунна. ЦичIав дуллан къакIулшивруцIун, на ияв седрал (шяраву колхозрал председательнайн укунсса турк цIа дизайва) арсгу. На ххари хьунсса ца хьхьичIуншиву дия, мяйжанссар, шагьрурдайсса ттул шаммарду ва мукьварду шяраву гассят ххювардайн лавхъуна, ттуяту отличник хьуна.
Цалчинсса хIал ккаккаву дан багьуна на шяравун увкIун ца-кIира нюжмар шайхтура. АрхIал дуклакиминнал балчан ххяххан бан ччай акъарав, куну цIувххунни. ДакIнил гассят бувсунни, ттущава бурттигьу хIисаврай цичIав гьунар буван къахьунтIишиву. ОьрчIру ттуятува махъаллил хьуну ччай­гу акъа­рахха, нава ятманува ливчIун. Миннал увкумур санбакъул буллай, ккарччавух чIемпIигу итадаркьуну (дарбантуллал къуртIлий), биргьаравну учав: «Да буцара шиккун зулва ябу (кляча), буртти икIаннача».
Бувцуну бувкIунни ханну ччанну къавтIутIи бувсса гьулусансса айгъур.
Чай кIилигурхха дакъасса, хьхьури дакъа. ОьрчIал кумаг бунни ттун чал кIиллувун лахъан, на чал бурхIай шайхтува, чIярх учин бувну мархь лаян бунни. Ттуп бивтсса кунма, нигьав­ххусса чал ца къупар дуннихха микку. ДакIнийвагу бакъар чу байгьин-бугьан къахъанай чIун цуксса ларгссарив. ДакIний бур чу мютIий бувну, бацIан байхту, ттулва бухчIинссаннуй оь нанисса щаву хьуну диркIшиву ва му щавулул нава тамансса зурдардий къюву духIлахIи увшиву. Иш цукун багьарчагу, цалчинмур экзамен на тIайлабацIу буну дуллуссия, оьрчIал ттул чулиннайсса бургаву даххана хьуна. Яла, махъату, ттун нахIу лавчIуна чу ссур баву, цимилагу чу ххяххан байссия шяраваллил зумакъирагърайх.
Жагьилний элмурду бигьану лахьхьайхха. Шяравату нанийни, шяраваллил оьрчIан дан кIулмур цимурца ттунгу кIулссия. Ттун лавхьхьуна ххулув цулун, гъа­ттара канаки буллан, ятту би­ххан, миннуя бурчурду ликлан. Лавхьхьуна къакъунт бугьлан. КъатIри бизлай, цулкIри бугьлай икIайссияв. БарцIгу бугьан ччай уссияв, мукIру хьунна, барцIмур къабиривна ттул къатIухьхьун. Яттил нис дувангу лавхьхьуна. Бявкъусса зунттал гьавалул на сисин, сасан увнав. Шяраву лархьхьусса яла агьаммур дарсну хьуна – ттун нава ттулва миллатрал, ппухъруннал ххаллилсса аьдатирттал бутIа ушиву.

КкурчIнил къужа
Дагъусттаннал циняв шяраваллаву кунма, жул шяравугу дякюруну бикIайва ккурчIа. Миккун батIайва так хъуними. ОьрчIру къабитайва. Седрал арс уну тIий, так ца на лихъан къаувайвав ккурчIату.
Хъинну личIлулну на вичIидирхьуну икIайссияв жулва миллатрал тарихрая, виричушиврия, аьдатирттая бусласиминнах. ДакIгу пахрулул дуцIлан дикIайва агьалинал чувшивурттая баллалийни. КIиккува ккурчIав бувчIуна ттун тарихгу кIива бушиву: ца – школ учебникирттайсса, щялусса, цагу – агьалинал дакIурдиву яхьусса, хIакьсса. Сайки гьарцагу инсаннал мукун усттарну бусайва цалва тухумрая, цалва ппухъруннал оьрмулуву хьусса иширттая, ми ишру лахьхьу-цархьхьу цащала хьусса кунма, миннул бардулт хъанахъисса кунма. Махъ щяв багьан къабивтун вичIидирхьуну икIайссияв на ми хавардах.
Навама ккурчIав мудан кьаагьнува икIайссияв, цIувххумунихьхьунгу кутIану жаваб дулайссия. Жаваб дулуннин пикригу бувну, гьарцагу мукъул хIисав ласлай жуав дайссия. Арамтал лахъну хъян бикIайва на жаваб дуллалийни. Къаччан бивкIсса на, ца кьини цIувххуссия, зу мудан циван хъяй буру ттуй куну. «Ина, аьвзал заманнул къужа куна, ца-ца бутлай, жаваб дуллан икIара» куна. «Древний старичок» тIисса ялунцIа дирзуна ттуйн шяраву.
ХIакьину ттул кабинетраву полкардай бур лазгиял, яру­ссаннал, къумукьнал, даргиял тарихрая бусласисса луттирду. Ттуннив мудангу дакIний бикIай официал учебникирттайнияр цимилагу хIазсса жулва тарих, лавгзаманнул бусалартту ва хьусса ишру. ДакIнийн бутлан икIара, нава, чIивисса оьрчI, ккурчIавсса чиваркIуннал чIарав щяивкIун, миннал бусласимуних вичIилийсса куц. Лавгзаманнул ххютру дачай итталух.
(Гихунмайгу буссар)
Таржума ПатIимат Рамазановал