ЦIанихсса балайчитал Лаккуй

folto_16Ларгсса нюжмардий Гъумук хьунни Хъаннил байрандалун хас дурсса гьарза-гьартасса байран. Мунийн оьвкуну бия райондалул оьрмулуву личIи-личIисса арардаву зузисса сайки гьарцагу щархъавасса хъаннийн.

Байрандалийн бавтIсса хъами барча буллай, райондалул бакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Абакар Къюннуевлул бувсуна Аьрасатнаву Хъаннил байран дуллай байбивхьуну гьашину там хъанай душиву 100 шин. Байрандалул тарих тIурча байбивхьуну бур 1957 шинал – 8-мур мартрал кьини Нью-Йорклий янна щащулт, дачIрасса тIахIни-кIичIугу куннийх кув ришлай, майданнив бувккун бур захIматрал хIакь гьаз баву, зузаврил шартIру ххуй даву тIалав дуллай. Хъаннил ихтиярду ссуссукьу дуллалаврийн къаршисса кIилчинсса суккушинна хьуну дур 50 шин ларгун махъгу, Нью-Йоркуллал социал-демократиялул партиялул давриву чялишну гьурттушинна дуллалисса хъаннил сипталийну. 1910 шинал дунияллул халкьуннал хъаннил конференциялий Клара Цеткинал гьаз бувну бур Хъаннил байран даврийн багьайсса ихтилат. Байран дуллай байбивхьуну бур 1911 шинал, Аьрасатнаву – 1913 шинал. folto_15
100 шинал лажиндарай хъаннил хIал-ахIвал ххуй хьурчагу, миннал ихтиярду дуручлай бухьурчагу, кьянатсса зунттал шартIирдаву зузисса хъаннил оьрму хIакьинугу дахIалай учинсса бакъашиву кIицI лаглай, Абакар Къюннуевлул барчаллагь увкуна район ччаннай дацIан дан хъунмасса захIмат бивхьусса хъаннихь, дуллуна миннан райондалул администрациялул чулухасса ХIурматрал грамотарду, тIутIив ва арцуйнусса бахшишру.
Ванал барча баврия мукьах, райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал, Гъумучиял магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал ва МахIачкъалалия бувкIсса машгьурсса балайчитурал ккаккан дуруна ххаллилсса концерт. Муний гьуртту хьуна Нурианна Каллаева, Жамила Аьдуллаева, Ямлихан ХIажиев, Султан Трамов, Ренат, МахIаммад Цахилаев, Адам ХIайдаев, АьлихIажи Щамххалов, Гулизар МахIаммадова, Щаза Саидова, Мариян Жамалуттинова, Гъумучиял Магьирлугърал школалул дуклаки душ Аида Садикьова ва къавтIалт.
Муния махъ райондалул администрациялий зузисса хъами барча буллалисса шадлугъ хьуна райондалул администрациялул актовый залдануву.