ХIамид Базаевлул чемпионнал мухIлу ларсунни

sport_2Март байбихьулул гьант­рай Псков шагьрулий хьунни хIала-ккаласса боевой искусстварттал «ориентал» журалул дунияллул халкьуннал турнир.

Муданма кунма, га турнирданий гьуртту хьунни Дагъусттаннал ММА-рал хъунама тренер ва федерациялул президент Аьбдулкерим Айгуновлул вардиш буллалисса оьрчIру.
57 килорал кIушиврий ххув хьунни ГьунчIукьатIатусса Базаев ХIамид. Бяст-ччал хьу­ссар 8 мурцIу бусса ринграй. Цалва чурххал кIушиврийсса циняв муттаэтураяр ххув хьусса ХIамидлун дуллуссар га турнирданун хасъсса мухIлу (пояс чемпиона), диплом , медаль ва Европанал чемпионатрайнсса путевка. Европанал чемпионат хьунтIиссар гьашину июньдалий Италиянаву.
ХIамидлуяр ххишалагу гара турнирданий ххув хьунни, 42 килорал кIушиврий, Кьурбанов Ибрагьим. Ва ххув хьуссар кIива журалул иявриву: ММА-лайт ва ММА-сайф тIисса. ХIажиев ХIусайн ва ХIасанов ХIажимурад ххув хьуссар 36 килорал кIушиврий лайт журалий. ХIажиев ХIусайннул бувгьуну бур 3-мур кIану ММА-сайф журалийгу.
Аьбдулкерим Айгуновлухь ва ванал вардиш буллалисса оьрчIахь барча тIий буру спортраву хьун дурсса хьхьичIуннайшиву.