ХьхьичIун- найшивур- ттал ххуллий

sport_3Вай гьантрай кIул хьунни Дюкъуллал шяравасса Аьбдулкьадирдул ва Пирдавслул арс Халилов Зурпукьал кикбоксинграхун машхул хьуну, хьхьичIунсса кIанттурдугу бугьлай ушиву.

ХIасан Аьдилов
Мартрал хьхьичIми гьантрай Къарачай-Чаргаснал республикалийсса Теберда шагьрулий хьуну дур Ухссавнил Ккав­кказуллал федерал округрал кикбоксинграл чемпионат. Тикку арцул медаль ларсунни, 75 килорал кIушиврий ивну цалва муттаэтуращал, Зурпукьаллул. Гьай-гьай, СКФО-рай кIилчинмур кIану бугьаву хъуннасса хьхьичIуннайшивур, тикку Ккавкказуллал хьхьи­чIунсса кикбоксчитал буклай бикIайшивугу хIисавравун лавсун.
ХьхьичIми шиннардий Кьиб­лалул федерал округрал (та чIумал ЮФО дикIайва) чем­пионатрайгу З. Халиловлул чарвитул медаль ларсун диркIссар. Муниннингу Зурпукьаллул цалчинми кIанттурду бувгьуссар МахIачкъала шагьрулул первенствардайгу, Дагъусттаннал первенствардайгу. Микссара медаллу дуна, сурат рищун дурагу ца медаль ларсун увкIуна жагьил.
Зурпукьал спортрахун машхул хъанай хьуну дур 4-5 шин, занай ур «Юность-3» тIисса клубравун. Ванал тренерну ур Вагьаб Аммаев. Зурпукьал дук­лай ур Народное хозяйствалул университетраву.
На Зурпукьаллухьхьун буллуссия бувагу ца суал:
— Кикбоксинг бур кьянкьа­сса, захIматсса, иллалисса чIумал цIунцIиярттугу шайсса спорт. Инава язи бугьавкьай му спорт ягу цаманал тIайла ацIан увнав тиккун занан?
— 10-мур классраву дуклакисса шинал ттул пикри хьуна му журалул спортрахун агьан. Цанчирча спортрал жагьилсса инсан тарбия уллай ур кьянкьасса, сивсусса ва савсъсса хьун. Ттухлувагу, ттула маччанахлугу, ду­с-къардашнахлугу ацIан бюхълай бур. Къалиянтругу тIий, пивардугу хIачIлай, кучарду батлай занайнияр, спортрахун агьну хайр бур гьарца чулуха, — увкуна жагьилнал.
ТалихI бусса нину-ппу бур Зурпукьаллул.