Хъаннийн бур щалва умуд

filas_19Мартрал 4-нний Каспийск шагьрулийсса «Москва» тIисса культуралул центрдануву дунни, 8-мур мартрал кьинилун хасъсса, ДР-лул Президентнал цIаниятусса, хъаннинсса хъамалушин.

ХIасан Аьдилов
Тикку гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Мажидов, цаймигу къуллугъчитал, хъами – республикалул жяматийсса иш­ккаккулт.
Республикалул каялувчи Рамазан АьбдуллатIиповлул бавтIминнахь барча увкунни ялун нанисса Хъаннил байран. Ганал бувсунни жулва жяматраву хъаннил цуксса хъуннасса мяъна дуссарив, цуксса агьамсса кIану бугьлагьиссарив.
«Дагъусттаннай яла дакI тIайлами душру-хъами бур. Ялун нанисса ххуймунийнсса, паракьатшиврийнсса, аслахIшиврийнсса ва дакьаврийнсса умуд хъаннийн бур. Мунийн бувну, ттулла давриву на муданна хъар дутланна хъамитайпалийн.
Дагъусттаннай тарихраву хъамитайпалул ляличIисса кIану бугьлагьиссар. Дагъусттаннай хъаннихь ихтиярду диялну дакъар тIий бур. Ттул пикрилий, ниттихъалнияр, хъунна бавахъалнияр хъунисса ихтиярду хIатта бусравсса инсантурахьгума дакъар. МухIаммад идавсил увкуну бур, «алжан ниттихъал ччанналу буссар», куну, мунияту жува хъанния, гайннал байрандалия бусласисса чIумал, гьарнаяргу хьхьичI жува жулла ниттихъая бусласиссару, ва аьрщарай яла гъанми, яла ххирами, яла жунма аьзизми буну тIий. Хъунмасса кIану жулва оьрмулуву бугьлагьиссар ссурваралгу. Гьамин ссурвавран дагьай ичIура хъунмур хъар, хаснува нину даврийн-за лавгун бухьурча, ниттил дайсса давурттугу ссурварахун дагьай. Хъиривмур – га ххирамур щарссар, муданна жулла чIаравсса. ЦачIу 20 шин хьуну махъ щарсса яла гъанма инсан шай. Жулва зунттавусса къушлий учай «щар дуцайссар, хъунив хьувкун такну къаличIан, оьрму цачIу бутан», куну. Хъунив хьунийгу оьрму цачIу бутлатисса лас-щар яла талихI бумири.
Дагъусттаннал жяматраву хъамитайпа бикIай зузалагу, аьраличугу. ХIакьину жухьва жулла хъаннил паранжа лаххан аьркинссар тIисса чIумал, жува учару жул дуссар жулла миллатрал янна, мугу гьарцаннал цалласса. Гай янна дур ччимур ишираву къулайссагу, балчаннуй щябикIан багьарчагу, цила арсурвавращал ва адаминащал архIал Дагъусттан буруччин бачин багьарчагу.
Жулва цIадурксса душру-хъаннил цивппа виртталну ккаккан бунни Хъундяъвилул шиннардийгу, 1999 шинал къачагътурал кьюкьри ххярхсса чIумалгу. ДР-лул каялувчитурал щалва умуд бур хьхьичIва-хьхьичI жулва ххирасса, мачча­сса, исвагьисса хъаннийн. Жу мудан зуйн хъарну буссару, мунияту жун ччай бур зу талихI-тирххандарай буну, зу цIуллуну буну, чIярусса шиннардий яхьуну.
На зун чIа тIий ура тирхханну ва барачатсса оьрму, жул аьзизсса Дагъусттаннал, Аьрасатнал хъамий!» — увкунни республикалул бакIчинал.
Га хьхьуну хъаннихь хасну тIий бия яла ххуйми, дакIнийхтунуми махъру, бия музыкагу, балайрду тIий бия Дагъусттаннал эстрадалул артистъталгу.