Ххюлчин дунияллул чемпион хьунни

foto_6ЧIивисса оьрмулуву хъуни-хъунисса ххувшавуртту ларсъсса гьунар бусса спортсмен Рашид АьвдурахIмановлуя жу цалчин бакъару чичлачисса. Гьай-гьай, вагу цалчин акъар хъуни-хъунисса даражалул турнирдай ва чемпионатирттай ххув хъанахъисса.
Ва ур уттинин цимилагу Дагъусттаннал, Аьрасатнал, Европанал, Дунияллул чемпион хьусса спортсмен.
А. Аьбдуллаева
Ларгсса шинал ахирданий Москавлив хьусса универсальный бияврил (классика) чемпионатрай ххув хьуну Рашид Дипломращал зана хьунни. Мунияр махъсса Рашидлул ххувшаву лапра бюхттулсса дия. Декабрь зурул 13-15-нний Москавлив хьусса универсальный бияврил дунияллул чемпионатрай ххув хьуну, ва дунияллул чемпион хьунни. Рашидлул утти ххюлчинни дунияллул чемпионнал цIа лайкь дуллалисса. ХьхьичI, мукьилчин, дунияллул чемпионнал цIа ванал ларсъссия 2012 шинал ноябрь зуруй Къазахъисттаннал Актау шагьрулий хьусса карунних бияврил дунияллул чемпионатрай. Ххюйла дунияллул чемпион шаву му хъунмасса ишри, микку ца гьунар къагьассар. Дигьалагру дакъасса тренировкарду, гьарица чулуха цала ялув ацIаву. Спортращал чанссарагу дахIаву дунан кIулссар му цуксса захIматрив спортсменнал бивхьусса. Рашидлул лув-ялув ласласисса бюхттулсса ххувшавурттаву ва тарбия увсса, мудан арснал чIарав бавцIусса нитти-буттал, захIматрал бутIагу бухьунссар. Къабигьану бур­хха цIанасса заманнай оьрчIру тIайласса ххуллийн бичин.
Рашид АьвдурахIманов ур кIира шяраваллил цалар тIисса спортсмен. Ванал ппу Сулайман Убратусса ур, нину Аза тIурча ЦIуссалакрал шяравасса. КIирагу шяраваллил жяматран гьунар бусса спортсмен цалашиврий ишин ччай бушивугу бувчIлай бур. Рашид ур лакку оьрчI. Цала ххувшавурттайну ванал бюхттул дуллай ур щалагу миллатрал цIа, республикалул кьатIув Дагъусттаннал цIа.
Барчагу уллай, чIа тIий буру Рашидлун ттиния тихунмайсса бяс-ччаллавугу тIайлабацIу, цIу-цIусса ххувшавуртту.