Хорданул магьирлугъ ххираминнан

photo_15МахIачкъалалив, ларгсса нюжмар кьини, Оьруснал театрданул ЧIивимур залдануву хьунни ДР-лул ХIукуматрал хорданул отчетрал концерт. Концерт дачин дурну бия хорданул художествалул каялувчи ва дирижер, ДР-лул искусствалул лайкь хьусса деятель Людмила Ханжова ва концертмейстер Людмила Аьбдуллаева.

Республикалий ца яла сий дусса хIукуматрал хорданул ва хьхьуну хорданул магьирлугъ ххираминнал хьхьичI щаллу бувуна дунияллул, Аьрасатнал ва Дагъусттаннал макьаннал классикалувун багьсса балайрду. Концерт сакин дурну дия мукьва бутIуя: чил хIукуматирттал, дагъусттаннал, ватанлувтал-композитортурал ва дяъвилул балайрду.
Концертрайн бувкIсса, хорданул магьирлугъран кьимат бищун кIулсса тамашачитуравух чIявуя магьирлугърал деятельтал, магьирлугърал идарарттаву дуклакисса студентътал ва школьниктал. Концертрал гьарцагу номер лахъсса хъатурдихун кьамул буллай ва хьхьуну залданувуцири мадара тяхъа бувккунни, магьирлугърал искусствалул щалевххунни.
Хъинну лахъсса даражалий тамашачитурал кьамул бувунни ДР-лул Халкьуннал артист МухIсин Камаловлул щаллу бувсса Э. Нерил мукъурттийсса «Parlmai d amore» ва «На качелях» тIисса балайрду.
Дагъусттаннал балайрдавух хорданул артистурал лакку мазрай щаллу бувунни «Варакъи» тIисса Рамазан ХIажиевлул макьандалий­сса балай.
Концертрал ахирданий щаллу бувсса дяъвилул балайрдал залданувусса тамашачитурал дакIру гьулусан дурхьунссия, цимил бавсса, цимигу шиннардий тикрал хьусса балайрду бунугу, бакъацIавайсса хъатурдихун кьамул бувунни.