Ссан къулайссар цIусса журалул счетчикру?

foto_9Ккаккан бувссаннуяр ххишаласса ттукI ишла буллалаву лагь даву мурадрай, Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал кьамул дурну дур муштаритурачIа цIусса журалул счетчикру дихьлахьисса программа. 2011 шинал байбивхьуссар счетчикру Дагъусттаннай, Чачаннаву ва Ингушнаву дихьлай ва гьашину дирхьуну къуртал хьун тIий дур. «Дагэнергосеть» ООО – лул укра дишин ккаккан дурну дур 452 азарда счетчик, 2011 шинал январь зурул 1 – нин ттукI бувцусса кIанттурдай.

«Дагэнергосеть» ООО – лул жяматращалсса ва СМИ – лущалсса дахIавурттал отделданул хъунама Паша Телякавовлул бусласимунийн бувну, цIусса журалул счетчикру дишавриву чIярусса къулайшиннарду дусса дур энергетиктурангу, муштаритурангу. Миннува кIицI данну анжагъ цаппара яла агьамми. Махъсса шиннардий республикалий, агьалинал ужагъирттай электроприборду гьарза шаврийну, лахъ хьуну дур ттукI ишла баву. Мунийну ттукIрайн гуж багьлай бур, чани лешлай бур. Напряжение лахъ шаврийну электроприборду ччучлай дур. ЦIусса журалул счетчикру дишаврийну сантирайн дагьан тIий дур ттукIрал напряжение лахъ-лагь шаву, электротехникалун зарал къабиллан тIий бур, ххуй хьун тIий дур ттукIрал качество.
ЦIусса журалул счетчикирттайн тIий бур «аькьлу бусса счетчикру». Цанчирча миннуй бюхълай бусса бур тариф даххана дан. Хьхьурай дусса дур льготалийсса тарифру, хьхьунил 23. 00 ссятрая кIюрххил ссят 7. 00 хьуннин ттукI мукьлий кьювкьуну бу­сса бур. Масалдаран, къатлул залуннаща бюхълай бусса бур янна шюшай машина ягу цамур электроприбор хьхьурай зузи дан, ттукI кьювкьуну буний. Вай муштаритурансса къулайшиннарду.
Тти бусанну энергетиктуранми къулайшиннардаяту. Счетчикру дихьлай бур кьатIухсса чIирттай. Щил циксса ттукI ишла бувссарив ккаккан буллай бур райондалул электросетирдай. Мунийн бувну хьхьичIва кунма ттукI бацлангу бюхълан тIий ба­къар. Агарда, щил-дунугу кьаст лахIарча, счетчик дацIан дан ягу ганий ккаккан дуллали­сса аьдад даххана дан, муссят райондалул электросетирдал мониторданий ккаккан дуллай дур залуннал цIа-бакI ва ялапар хъанахъисса кIану. Мунийн бувну, муштаритурал ттукI бацаврингу къадагъа хъанай дусса дур.
Ларгсса нюжмардий «Дагэнергосеть» ООО – лул зузалтращал журналистал лавгунни Буйнакск шагьрулийн цIусса счетчикру дихьлахьисса кIанттурдайн.
Буйнакск шагьрулул сетирдал хъунама МахIаммадсултан Султановлул бусласимунийн бувну, хIакьинусса кьининийн шагьрулий инсантурал ужагъирттай дирхьуну дур 14 азарда цIусса журалул счетчик. ЛирчIун дусса дур идарар­ттай дишин. ЦIусса счетчикру дишаврийну 10 процентрал чан хьуну бур ттукI ишла буллалаву.