Спортрал минахур

foto_5Спорт ххираминнан, спортрал дунияллий хъанахъимуния чанссавагу хавар буминнан ххуйну кIулссар «Молодой Дракон» тIисса оьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал профессионал клуб ва мунил каялувчи, республикалий спорт хьхьичIунмай бавриву цаламур захIматрал бутIа бивхьусса, гьунар бусса тренер Олег МахIаммадов.А.Аьбдуллаева
ХьхьичIунма, язима, итххявхма гъансса, кIулсса ухьурча, муния бусан, пахру бан ччан бикIай гьарнан. Оьрмулуву лайкьсса кIану бувгьусса Олеглуя, итххявхсса мунал спортсментурал ихтилат багьувкун, нагу анавар буккара му ттула ученик ушиву бусан. Дагъусттаннал университетгу къуртал бувну буттал шяравун Ккуркливн зун бувкIсса чIумал школалул директор Даниял Магьдиевлул буллуна ттухьхьун Олег дуклакисса класс.
Шагьрулия шяравун дуклан бувкIсса оьрчIру чIявучин бикIайва вяйлив­сса, хансса, учительнал махъ ккалли къабуллалисса.
Олег тIурча ия мяърипат дусса, хъунанал хIурмат бусса оьрчI. Цувагу танийва ия итххявхсса, дуккаврилгу бюхъу бусса. Учительтуран щак бакъая ванал оьрмулуву лайкьсса кIану бугьаншиврий.
Сайки циняв ххювардай школагу къуртал бувну лавгссия Олег шярава. Тания шинмай цала оьрму спортрацIун бавхIуну, чул бищунсса, ка-кумаг бансса акъана так цала хIарачатрайну ва гьунарданийну лавхъунни ва лавайсса даражалийн. ХIакьину Олег ур республикалул универсальный бияврил президент, республикалул Панкратиондалул ва ориентолданул федерациярдал президент, Олег Тактаровлул ММА Федерациялул республикалийсса вакил, «Молодой Дракон» тIисса оьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал профессионал клубрал каялувчи. Республикалул кьатIувсса спортрал къуллугъчитурачIагу Олег бусравну ур, ванайнсса вихшала ххишаласса дур.
ХIакьинусса кьини «Молодой Дракон» клубраву уграт хъанахъиминнаву чансса бакъар ахIвал кIюласса кулпатир­ттавасса, нину-ппу бакъа­сса оьрчIру. БувчIлачIисса зат бур, цIанасса заманнай чIиви-хъунсса клубрал гьанугу бивзун, му зузи баннин, даву цила нирхиравун дагьаннин биялсса харж буккай. Мунияту тренертал луглан бикIай цала чIарав бацIансса, кумаг бансса спонсорнах, кIункIу буллан бикIай цала клубирттавун каши дусса нитти-буттал оьрчIру. Олеглул тIурча ва клуб сакингу бувну, ва цIанасса даражалийн лахъан бунни ца щийнчIав къаувкна, так цала харжирайну ва спортрахсса ччаврийну.
Цала дуллалисса даврил профессионал ухьурчагу, акъар Олег цайми тренертал куна кумаг чIа тIий къуллугъчитурачIах, кашилул заллухърунначIах уклан кIулсса.
— Уттинин цикссагу ххувшавуртту ларсъсса, бюхъу бусса оьрчIру республикалул кьатIувсса соревнованиярттайн гьан хъанай бакъар ххуллул харжирансса, спортрал форма ва аьркин дагьлагьи­сса цаймигу ци-дунугу ласунсса арцу дакъашиврийн бувну, — тIий ур ва. Амма хьунадакьлакьисса захIматшивурттах къабурувгун, «Молодой Дракон» клубрал цимирагу ххувшаву ларсун дур Дагъусттаннал, Аьрасатнал ва Дунияллул бяс-ччаллаву, миннувух Европанал ва Дунияллул чемпионатирттай. Вай махъсса ца-кIира шинал дянив ларсъсса ххувшавурттах бурувгунгума чIалай бур ва цукун бюхттулсса даражалул клуб буссарив.
КIицI лаганна так цаппара вайннал ххувшавуртту.
2010 шин. Сентябрь зурул 24-25-нний хьусса боевой самболул Аьрасатнал первенстволий командалул 1-сса кIану. Ахъушиял райондалий Ахъушиял шяраву хьусса Кудолул Дагъусттаннал кубокрай командалул 2-сса кIану.
Мартрал 20-21-нний Москавлив хьусса Панкратиондалул Москавуллал кубокрай – 1-сса кIану.
Боевой самболул РСО-Алания Первенстволий 1-сса кIану. Владикавказрай ларгсса боевой самболул мюрщи жагьилтурал турнирданий цалчинсса кIану. Панкратиондалул Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал чемпионатрай цалчин­сса кIану.
Апрель зурул 17-18-нний Ессентуки шагьрулий хьусса боевой самболул Ухссавнил Ккав­кказуллал федерал округрал Первенстволий ва чемпионатрай цалчинсса кIану. Вай ца шинал лажиндарайсса ккаккиярттавасса цаппарар.
2011 шингу тIайлабацIу бусса хьунни «Молодой Дракондалун» Тиберда шагьрулий хьусса mix-fichт-лул Ухссавнил Ккавкказуллал халкьуннал дусшиврул кубокрай вайннал командалул 1-сса кIану бувгьунни. Хасавюртлив хьусса боевой самболул Дагъусттаннал чемпионатрай ва первенстволийгу командалул мува аьдатсса цалчинсса кIану бувгьунни. Бакуй хьусса Стритфайтинграл Евразиянал чемпионатрай гьуртту хьусса клубрал 8 спортсменнава 6 спортсменнал бувгьунни цалчинсса кIану, цаннал-кIилчинсса, цанналгу-шамилчинсса.
2012 шин. Орел шагьрулий ларгсса СНГ-лул ва Балтий билаятирттал ММА-лул чемпионатрай – цалчинсса кIану.
Апрель зурул 25-26-нний Н. Новгород шагьрулий хьу­сса ММА-лул Европанал Кубокрай – цалчинсса кIану.
Июль зурул 27-29-нний Бакуй хьусса К-1 ва S-1-лул Европанал чемпионатрай гьуртту хьусса клубрал 15 спортсменнава 11-ннал бувгьуну бур цалчинсса кIанттурду, 4-ннал – кIилчинсса кIанттурду. ММА-лул Дунияллул турнирданий Анапалий командалул цалчинсса кIану, Дарбантлив хьусса Панкратиондалул Дагъусттаннал чемпионатрай ва первенстволий — 1-сса кIану.
ЦIусса 2013 шингу «Молодой Дракон» клубрал ххувшавурттай дайдирхьунни.
Январь зурул 6-7-нний МахIачкъалалив хIала-ккаласса боевой искусствардал (ММА) Дагъусттаннал первенстволий ва клубрал командалул цIунилгу бувгьунни цалчинсса кIану.
Вай «Молодой Дракон» клубрал командалул аьмну ва личIи-личIину спортсментурал ларсъсса ххувшавурттал сияхIрава анжагъ цаппара­ссар. Ва анаварсса бущилий хьхьичIунмай нанисса, сий дусса клубрая жунма уттиния тихунмайгу баллантIиссар. ХIакьинусса кьинигу «Молодой Дракон» клуб кьамул буллай бур цачIава уграт хъанан ччи­сса, спортрах эшкьи хьусса оьрчIру. Щак бакъар, ва профессионал клубрал миннал гьунаргу итххяххан бувну, ми оьрчIая кьянкьа-кьурчIисса, сивсусса, Ватандалул цIа бюхттул дансса спортсментал хIадур банссар тIисса.
Амма нукIувагу кIицI лавгсса куццуй, цукунсса духьурчагу даву бакIуйн дуккан дан диялсса харжлугъ лагай. Цуксса гьунар бусса каялувчи, тренер ухьурчагу, ца мунал хIарачатрайну укунсса лагрулул давурттив дан бигьа бакъар. «Молодой Дракон» клубрал ккаккияртту вайннуяргу бюхттулсса хьунссия вайннал чIарав бацIансса спорт ххирасса, каши дусса инсантал буккарча.
Букканхьуви.