Сивсуну пиш учиншиврул

folto_18Республикалул стоматологиялул поликлиникалийсса ФПК-лул ва ППС-рал стоматологиялул кафедралий зий Ккурклияту­сса Миясат СалихIовал 20-хъайсса шинну хьуну дур. Миясат бур син­ттал хIакин-пародонтолог. Шагьрулий ва цилла даву усттарну дайсса, лавайсса даражалул хIакинная къабавсса чансса бухьунссар. Цумур кьини, ци чIумал гьарчагу, МиясатлучIан буххан очерданий бавцIуми чансса чIун къадикIай. Миясат бур республикалий ца яла цила даву ххуйну кIулмур ва яла тIалавмур пародонтолог.

Ккурккуллал школагу медальданий къуртал бувну, 1972 шинал Миясат бувххун бур Москавуллал медициналул ва стоматологиялул институтравун. Таний кIулшивуртту дусса, хIарачат бусса Дагъусттаннаясса оьрчIру-душру га яла конкурсру хъунисса Аьрасатнал ВУЗ-ирдавунгума бигьану буххайсса бивкIун бур, дуклан бувххун махъгу бусравну бикIайсса бивкIун бур. Дуккаврил бюхъу бусса Миясатлунгу институт къуртал бан личIину захIмат къавхьуну бур.
1982 шинал мува институтраву 3 зуруйсса курсругу бувккуну, 1986 шинал бувххун бур аспирантуралувун. 1991 шинал Москавуллал стоматологиялул элмийсса ахттаршиннарду дайсса центрданий дурурччуну дур медициналул элмурдал кандидат хьунсса диссертация.
Гания тинмай зий бур ва кафед­ралий цал ассистентну, яла доцентну. ЧIярусса шиннардий ва даврий зий бивхьусса захIматрахлу ва ккаккиярттахлу ва лайкь хьуну бур «Лавайсса категориялул хIакин», «ДР-лул лайкь хьусса хIакин» тIисса бусравсса цIардан. Миясат зузисса кафедра бур хIакьинусса кьини элмулул ва пишакаршиву гьаз даврил кюру хьусса кIантту.
Гьарица ххюра шинал дянив кIулшивуртту ххи дан, пишакаршиву гьаз дан шиккун бучIай рес­публикалул районнаясса ва шагьрурдаясса ккарччал хIакинтал. Институт бувккуми бучIай шиккун интернатуралувун, гихунмай дуклан ччиминнан шиккува бур аспирантура. Ва кафедралий зузисса хIакинтал хIакьину хъуннасса хъар лархъун бур. Ккарччал, синттал цIуцIавуртту хъин дуллалаврицIун, вай зий бур студентътуращал ва пишакаршиву гьаз дан букIлакIисса хIакинтуращал.
— ХьхьичIва республикалий пародонтологтал чансса бикIайссия. Утти биялсса бур. Миннал чIявуминнал кIулшивуртту ва кафедралийри ларсъсса.
ХIакьинусса кьини пародонтологнал кумаг аьркин багьлагьисса кIанттурду чIявусса бур. Дахьра синтту хъин даву бакъассагу, миннал кумаг аьркин багьлай бур онкологиялул, оьттул ва венерический цIуцIавуртту думиннангу, агана ми кьацIливу сукку хьусса духьурча.
Жул кафедралул хIакинтал циняв бур куртIсса кIулшивуртту дусса, ттизаманнул кьяйдардай ва ттизаманнул техникалий зун бюхълахъисса пишакартал. Миннавугу чIявуми жулва лак бур, — тIий, рязину бур Миясат.
Мукун бусравсса пишакартуравасса ца бур 25 шинай ва кафедралий зузисса Хъанардал шяравасса МухIадова Людмила. 1974 шинал Дагъусттаннал мединститутгу къуртал бувну, 13 шинай Людмила зий бивкIун бур Буйнакскалий, оьрчIал отделениялул заведующийну. Мунияр махъ ва кафедралий зий бур. Шиккува зий бур ванил душ, жагьилсса пишакар Диана МухIадовагу. Ттун хъинну ххуй бивзунни ва куннал кув бувгьусса лакку хъаннил коллектив.
Ихтилат бан, дакьикьалийвагу бацIансса мутта бакъасса Миясатлул, зий бунува, буслай бия синтту дуруччинсса маслихIатру. ЦIанасса чIумал, ккарччив, синтту цIуллу-сагъсса инсантал нажагьсса бухьунссар. Мунияту, жулва буккултрахьгу бусанна Миясатлул бувсса маслихIатру:
— Синтту цIуллу-сагъну яданшиврул шинай кIийла бучIаван аьркин­ссар ккарччал, синттал хIакинначIан. Ккарччив шюшлай, кьацI вилаглай, кьацIливу марцIшиву дуруччин аьркинссар. ОьрчIру мюрщину бунува, нину-ппу миннал ккарччал ялув бацIан аьркинссар. ЧIявусса оьрчIру бикIайссар тIайла бакъа кьацI лакьлакьисса. Баччиба­къулшиву къадурну, чIумуй хъирив буккан аьркинссар. ОьрчIру тIайла бакъа кьацI лакьлан бикIайссар, кьацIливух ссихI ласласисса чIумал. КьацI тIайлабакъа лакьлакьаврилгу сукку дайссар синттал азар. Ялагу, синтту инсаннал чурххавусса цамур азардацIун дархIуну зия хъанан бюхъайссар. Ялагу, кьацIлил цIуллушиврия хъар шайссар виваллил органнал цIуллушиву. Ци духьурчагу чIумуй ялун личин дан, ччя-ччяни хIакинначIан бувкIун хъинссар.
Цумурцагу азар кунна, син­ттал азаргу сукку хьун къаритан бигьассар хъин даннияр, — тIий бур Миясат.
Бувсмунингу барчаллагь тIий, барча буллай буру стоматологиялул кафедралий зузисса, хIурматрайсса жулва лакку душру ларгсса Хъаннил байрандалущал. Зул ка савав хьуннав гьарицагу ккарччал азурда уллалинан.