«Поющие струны» фестивальданий

dag_3Мартрал 21-нний Къоркмаскъалаллал Культуралул къатраву хьунни «Поющие струны» тIисса халкьуннал чангитурал республикалул фестиваль. Га сакин дурну дия Респуб­ликалул Халкьуннал творчествалул къатрал Къумтуркъалаллал райондалул культуралул отделданущал цачIу.

Руцлай бия Дагъусттаннал миллатирттал музыка руцайсса ярагъунний: яруссаннал – пандурданий, Лакрал – чагъан­ттуй, мандолиналий, Кьиблалул Да­гъусттаннал миллатирттал – тарданий, созлий, даргиял – чугурданий, къумукьиял – агъач-къумузрай. Га фестивальданул цачIун буллай бур Дагъусттаннал циняв миллатирттал чангитал.
Фестиваль дуллалиссар республикалул халкьуннал, миллатирттал балайрдугу, музыкалул ярагъгу буру­ччаврил цIаний, пагьму бусса балайчитал ялун буккан баву мурадрай.
Фестивальданий гьуртту хьунни чIярусса районная бувкIсса балайчитал ва чангитал. Миннавух бия Ккуллал, Лакрал ва ЦIуссалакрал районнал балайчиталгу.