Маз – миллатрал ххазинар

foto_1Вай гьантрай, щаллагу дунияллий Ниттил мазурдил кьинину ккаккан дурсса февраль зурул 21-сса кьини, лахъа-хъунну кIицI дунни лакку мазрал байран Новостройрайсса ЦIуссаккуллал школалийгу.

Щалла дунияллий гьантлун 2 маз бухлагай­сса бу­сса бур. БувчIлачIисса куццуй, му кьини хьхьичIра-хьхьичI мюрщи миллатирттал мазурдийх дуккайхьунссар. Му кьини лакку мазрая цуксса архну дуссарив хIакьину жунма къакIулли, амма, кIулли, маз бухлаган къабитан хъунмасса бияла жухьва, мазрал заллухъруннахь, бушиву.
Миллат буруччиншиврул хьхьичIва-хьхьичI маз буруччин аьркиншиву жунма цуксса бувчIлай бурив, муксса лахъисса бикIанссар тIиссара жулва мазрал оьрмугу.
Андриана Аьбдуллаева
Вай гьантрай, щаллагу дунияллий Ниттил мазурдил кьинину ккаккан дурсса февраль зурул 21-сса кьини, лахъа-хъунну кIицI дунни лакку мазрал байран Новостройрайсса ЦIуссаккуллал школалийгу. Байрандалий гьуртту хьун бувкIун бия ЦIуссалакрал УНО-рал хъунама ХIамид Нахаев, мунал заместитель Малика Акаева, ЦIуссаккуллал шяраваллил администрациялул хъунаманал хъиривма Руслан МахIаммадов, ДР-лул ва АьФ-лул лайкь хьусса художник Хайруттин Кьурбанов, шаэр Сибирбаг Кьасумов, машгьурсса балайчи, композитор Карин Кадинаев.
Лакку зумувну, лакку ужагъраха лавхьхьуну чIюлу був­сса школалул спортзалданувун бувххукун, буниялагу Лакку билаятрайн бивссаксса иш бия. ЧIирттайн лавхъун бия ниттил маз бюхттул буллалисса шаэртурал махъру, ниттил мазран хас бувсса чIирал кказитру, дия хасъсса литературалул выставка.
Ца чулух бия лакку дукрардал чIюлу бувсса, хьхьахьхьари, къячIив, хIалахIу, ккурч дирхьусса ссупра, вамур чулух лахIунттай дирхьуну дия хьхьичIра жулла ужагъирттаву ишла дуллай бивкIсса тIахIунттул ва дувссилул тIахIни-кIичIу ва цаймигу матахI.
Ниттил мазрал байран дайдирхьуна лакрал гимнрая. ОьрчIал ва учительтурал му тIутIисса чIумал залданувумигу бивзун бавцIунни.
Яла дуклаки оьрчIал ккаккан дунни авадансса программа: дур­ккунни ниттил мазраха­сса, Ватандалухасса назмурду, увкунни лакку балайрду, бунияласса артистурал кунна, ккаккан дунни лакку аьдатру.
ОьрчIру ва учительтал байрандалущал барчагу бувну, мунил агьамшиврия бусласисса ихтилатру бунни шикку гьуртту хьун бувкIминналгу.
ХIамид Нахаев, ЦIусса­лакрал УНО-рал хъунама:
— МарцIну лакку мазрай буллалисса ихтилат бавукун, дакI ххари шай, хъиннура асар шай жула мазрал пасихIшивугу, аваданшивугу, тIааьншивугу.
Цалва ниттил маз гьарнан ххиранугу, хьхьичIуннугу бикIан аьркинссар.
Миллат ябайсса мазралли. Бу­ттал буттахъая шихуннай нанисса жулла аьдатирттал, культуралул бакIщаращи ниттил мазри.
ЧIявусса элмулуву, спортраву цIа дурксса лак бур ттун кIулсса, Москавлив ялапар хъанахъи­сса, Дагъусттанная архну бунугу, ичIувагу лакку мазрай гъалгъа тIий, оьрчIангу лакку маз ла­хьхьин буллалисса. Лакрал шяраваллаву оьрус мазрай гъалгъа тIурча, чуври ниттил маз ишла хъанантIисса. Буттал кIанугу, миллатгу ххира­сса инсаннал цала ниттил мазрай хъуннасса дакI цIуцIаву дикIан аьркинссар. Барчаллагь учин ччай ура ва ххаллилсса лакку мазрал байран хIадур дурсса учительтурахь ва оьрчIахь, хIакьинусса кьини жулва маз буручлачисса лакрал шаэртурахь, балайчитурахь, миллатрал кказитраха зузиминнахь.
Сибирбаг Кьасумов, шаэр
— Ниттил маз къакIулсса инсан ци миллатрал уссарив кIул ан захIматссар. Лакку маз – миллатрал яла аваданмур ххазинар. МазрайхчIинни хьхьичIва-хьхьичI кIул шайсса инсан ци миллатрал, ци багьу-бизулул, ци хасиятрал уссарив. Хъунмасса, ххаллилсса тарих бусса миллатру жува. Да­гъусттаннай цалчинсса пьеса — Гь. Саэдовлул «Къалайчитал» лакку мазрайри чивчусса. Цалчинсса кьиссагу, К. Закуевлул чивчусса, лакку мазрайсса кьиссар бивкIсса. Таркилия Шамхаллайн дияннинсса яла хъунмур паччахIлугъ лакралли диркIсса.
Жулва буссар миллатрал цIа бюхттул дурсса ххаллилсса арсру ва душру. Умуд бур, ххирасса оьрчIрув, зуятугу мукунсса, жулла цIа-кьини хъун дансса инсантал букканссар тIисса.
Малика Акаева, ЦIуссалакрал УНО-рал хъунаманал хъиривмур:
— Ниттил мазурдил кьини укунна лахъсса даражалий кIицI ларгссар цинявппагу Новостройрайсса школардай. ХьхьичI гьантрай цинявппа школардай дурссар ниттил мазрал олимпиадартту, тIиртIу дарсру, чирчуссар сочиненияртту, хьуссар шеъри пасихIну буккаврил бяст-ччал.
Хъинну ххуйсса дарсру дирхьунни Аьхъардал ва ЦIуссалакрал 2-мур школардай.
Ниттил мазурдил байран гьар мудан укун бюхттулну кIицI лагларча, мунил лагрулуву укун ххаллилсса давурттив дулларча, щак бакъар буруччиншиврий жува жулва маз.
Ихтилатру къуртал хьуну махъ, лакрал аьдатирттая, цIанихсса вирттаврая, шаэртурая, композитортурая, аьлимтурая цIухху-бусу буллалисса викторина хьунни. Ши­ккугу оьрчIал цалла кIулшивуртту ккаккан дунни.
Байран хъиннура чIюлу дунни Карин Кадинаевлул, ПатIимат Гъавзиевал балайрдал.
ЧIявуну баллан бикIайва, ай, Новостройрал шяраваллаву хъунамагу-чIивимагу оьрус мазрай гъалгъа тIий бур тIисса хаварду. Ва кьинисса байрандалул чIалачIи бунни Новостройрай оьрчIан лакку маз ххиранугу бушиву, ишланугу бушиву, вайннан миллатрал тарихгу, культура ва аьдатругу ххуйну кIулну душиву.
ОьрчIан ми кIулшивурттугу дуллай, ниттил мазрахсса гъирагу бутлай бур хIакьину ва школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтал Индира АхIмадханова, Марзи Сулайманова, ПатIимат Оьма­рова, Жамила Акуева, Жавгьар Базманова.
Ва кьинисса ниттил мазурдил байран хIадур дан биялсса захIмат бивхьуну бия школалул пионервожатая, хореографиялул кружокрал каялувчи Тамари Рамазановал ва лакку мазрал учительтурал. Байран дачин дурну бия Жавгьар Базманова ва Наида Сулайманова.
Байран къуртал хьуну махъ, школалул столовайлуву хъамаллуран лакку дукрардал ссупра тIивтIунни.