ЛачIун буккаврил Европанал чемпионатрай

photo_12Ларгсса бигьалагай кьинирдай Гуржиянал Ттуплис шагьрулий хьунни лачIун буккаврил Европанал чемпионат. Турнирданул хIасиллайну, командарттал бувгьу­сса кIанттурду хIисавравун лавсун, Аьрасатналсса хьхьичIунну дур. Хъаннил командалуву 2 мусил, 1 арцул ва 2 чарвитул медаллу ларсунни, лачIунбуккулт – классиктурал – 2 мусил, 2 арцул ва 1 чарвитулсса. Миннах бурувгун вольниктурал гьашину хьхьара дурну дур: 2 мусил ва 3 чарвитул медаль, хьхьичIми шиннардих бурувгун ми чанссар.Мунинсса агьамми сававру укунсса дур. Ттуплислив чемпионатрай гьуртту къавхьуну бур хьхьичIми шиннардий хьхьичIунмину бивкIсса, дунияллул халкьуннал даражалийсса бяст-ччаллаву гьуртту хъанай опыт бусса лачIунбуккулт – Билял Махов (120 кило) ва Аьбдуссалам ХIадисов (96 кило).
Машгьурсса Дагъусттаннал тренер МахIаммад ХIусайновлул цалла командалувун бувцуну бур январьданий хьусса Иван Ярыгиннул цIанийсса турнирданий ххув хьуми. Амма ганал даврил уртакьтурал, греко-румуллал журалий лачIун буккан Гоги Когуашвилил бувцуну бур олимпий чемпионтал – Роман Власов (74 кило), Алексей Мишин (84 кило). Юрий Шахмурадовлул хъаннил командалувун бувцуну бивкIссар мукунма олимпий чемпион душ Наталья Воробьева (72 кило). Ми циняв хьунни континент­рал чемпионтал. Вольниктуравату хьхьичIунну лачIун увккунни Тыванавасса Опан Сат (60 кило) ва кабардинчу Аниуар Гедуев (74 кило).
Жулла республикалия лавгун ивкIссар увагу шама лачIунукку, амма минная цаягу ххув хьуну акъари. Дурагу ца, мугу чарвитул, медаль ларсун дур Илияс Бекбулатовлул. 55 килорал кIушиврий лачIун уклай ивкIсса дагъусттанлув Артем Гебеков полуфиналданийва ух хьуну ур, МахIаммадхIажи Нурасулов (120 килорай) полуфиналданийнвагу ивну акъар.
А. Гебеков бакIрайва ххув хьуну ур Румыннал лачIунукку Андрей Дуковлуяр, четвертьфиналданий тIурча – арманичу Мигран Джабуряннуяр, финалданийн уккаврил цIанийсса бяст-ччалливу ух хьуну ур Георгий Эдишерашвилияр. Шамилчинмур кIанттул цIанийсса бяст-ччалливу азирбижанличу Яшар Аьлиевлуяр ух хьуну ур.
М. Нурасулов бакIрайва ххув хьуну ур Белоруссиянавасса Вадим Шведовлуяр, амма яла ух хьуну ур гуржиричу Гено Петриашвилияр.
БачIифиналданий Гено цувагу ух хьуну ур Украиннал лачIунукку Засевлуяр.
Гьай-гьай, укунсса тагьардануву цIаннай лавхъсса чирахъну чIалай ур Илияс Бекбулатов. ЦIубутIуй вагу ххув хьуну ур цал Украиннавасса Андрей Квятковскийяр, яла гуржиричу Константин Хабалашвилияр, яла азирбижанличу МахIаммад Муслимовлуяр. Амма полуфиналданий Бекбулатов хаварсиз ух хьуну ур Якулу Гору тIисса туркнаяр.
ЧIал къавхьуну дайдихьлай дур жулва билаятрал чемпионатгу.