Ккуллал Разу

folto_4Мяйжаннугу, Ккуллал Разу цIа дусса арамтал чурххал бюхттулсса, кьуват бусса, мукъул хъирив жиплувун къабуххайсса бикIайхьунссар. Ттулва оьрмулул ххуллуву хьунабавкьусса Разухъул мукунсса бия. Ккуллал Кьубалахъал Аьлил арс Разущал хьунаавкьура 1980 шинал Къизлардал райондалий­сса Дагъусттаннал «Скотопромрал», гъаттара буч байсса, Александрийский тIисса совхозраву.

МяйжаннАмин Аьбдуллаев
Совхозраву цинявппа хъуними пишакартал, директорная тIайла хьуну, лак бия. Разугу чIярусса техника дусса, совхозрал хъунама инженерну зий ия. Ккуллал шяраву школагу къуртал бувну, цалва аьралий бурж лавхъун зана хьуну махъ, Разу 1972 шинал увххун ур дуклан Азово-Черноморский шяраваллил хозяйствалул механизациялул институтравун. 1977 шинал ва институт къуртал бувну, Разу зун айивхьуну ур Хьурттал совхозрал инженерну. Ца шинавун ва цалва кулпатращал зун лавгун ур Къизлардал райондалийсса гъаттара буч бай совхоз Кохановкалийн.
Шиккусса Александрийский совхозраву хъунама инженерну зий ивкIун ур 1984 шинайннин. Нагу вай шиннардий вара совхозрай хъунама агрономну ура. Жу Разущал чIаххуврай яхъанай буссияв. ЦIубутIуй увкIсса чIумал, цал кIюрххил Разу ххал хьуну, «Ивзрав, Рамазан», — увкуссия. Ганал тту­хьхьун жаваб дуллуна: – На, Рамазан акъара, Разура, ивзрав инагу», — куна. Микку ттун дакIнин багьуна, ччянива нава жулла колхозраву председательнал заместительну зузисса чIумал ца Ккулатусса механик увкIуна жучIан зун. Жу кIул хъанахъиний «Ттун цIа Аминни» увкусса, ганал увкуна «Бажи» куну. Му цIа аьжаив дирзун, на «Базарав?» цIувххуссия, «Акъарача, Бажира», куна. Ва хьусса иш на Разухь бувсъссия. Разул, пишгу увкуну, «Му ттул щарссанил уссур» увкуна. Вана укун тяхъасса, хъярчисса хасият дусса адамина ия Разу. Разу цала даву ларайну кIулсса пишакар ия. Ванан трактордал, машинарттал хIал ххуйну кIула, даву канилух дурксса ия.
ЦачIава зузинаятугу тIалавшин ларайсса дия. Ванал даврин сов­хозрал дирекциялул лавайсса кьимат бищайва. Ванангу, ва кунмасса пишакартурангу, совхозрая ялапаршиндарансса тагьар ххуй­сса дия. Гьарцагу специалистнан мукь-мукьва къатта бусса къатри дия. Гивура щин, кухня, газ, ванна дусса. Укунсса аякьа дуну тIий, специалистуралгу цалла даврихсса гъира лавайсса бия.
1984 шинал Разу лавгун ур вара «Скотопромрал» Степной тIисса совхозрайн, цалла касмулий зун.
1992 шинал совхоз-колхозру лиллан бикIайхту, Разул «Кули», «ЦIусса ххуллу» тIисса крестьян хозяйствалул ассоциациярду щаллу дурну дур.
Буттал буттахъая шинмай ятти-гъаттараха зузисса, миннул хIал кIулсса ккуличунал арс Разул даву усттарну дачин дурну дур. Ванал кулпатрал Сарижатлул ва вайннал оьрчIал хъунмасса захIмат бивхьуну бур, буттал дуллалимуницIун кабакьлай. 2006 шинал, Разул вай кIирагу ассоциация хIаладаркьуну, ООО «Кули» тIисса цIусса организация щаллу дурну дур. Му ассоциация сакин даврил савав хъанай дур, Разун цалла даву ххирашиву, захIмат буллай аьдатшиву. Разул баххайсса яттил-гъаттарал кьимат дикI ласайначIа лавайсса бур. Амма Разу кунмасса фермертал Дагъусттаннай чIявусса бакъар. ЧIявуминнал крестьян хозяйстварду дурунни процент бакъасса украсса арцу ласуншиврул, арцугу цайми иширттан харж даншиврул, шяраваллил хозяйствалухун къамашхул хьунни.
Ва жула лаккучунаясса макьала къуртал дуллай, ца-кIива махъ учин ччай бур Разул ва Сарижатлул кулпатрая. Вайннал мукьва оьрчI, шама арс ва ца душ, бур. ОьрчIругу, цивппа кунма, захIмат ххирану тарбия бувну бур. Ми оьрчIругу дурккуну, чивун буккан бувну бур. Разул лявма арс Рашид виваллил аьралуннал капитан ур. Разу цувагу тивталсса, спортрахун агьсса, лачIун уккаврил 1-мур разряд дусса ур. Ванал чIярусса грамотартту, призру ларсун дур лачIунуккавривугу.
Ванал кулпат Сарижат, душ Ира ва душнил душ ларгсса Хъаннил байрандалущал барча буллай ура.
— Разуй, вихьхьун цIуллушиву дулуннав инава дуллалисса даврил ккаккияртту гьаз дуван. Гьарца ина дуллалимуницIун Зал акьиннав!
угу, Ккуллал Разу цIа дусса арамтал чурххал бюхттулсса, кьуват бусса, мукъул хъирив жиплувун къабуххайсса бикIайхьунссар. Ттулва оьрмулул ххуллуву хьунабавкьусса Разухъул мукунсса бия.
Ккуллал Кьубалахъал Аьлил арс Разущал хьунаавкьура 1980 шинал Къизлардал райондалий­сса Дагъусттаннал «Скотопромрал», гъаттара буч байсса, Александрийский тIисса совхозраву.