ЗахIмат буван ччима бакI уклай ур

foto_12Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал МахIаммад Кьурбановлущалсса ихтилат.

Цинявннан кIулсса зат бур жула зунттаву­сса шяраваллаву яхъанахъи­сса чиваркIуннал ахIвал-хIал цIанасса чIумал такну гьарца инсаннал цала хъитлищал бавхIуну бушиву. Мунин бувну на уттигъанну хьунаавкьу­ссияв Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал Асланнул арс Кьурбанов МахIаммадлущал. Ванал на буллусса суаллахьхьун дуллуна укунсса жавабру:
— МахIаммад Асланович буси пагьламантурал шяраву пагьламан ла­хъулт бакъагу, ялагу цими инсан яхъанай уссарив?
— 1-мур ЦIувкIуллал шяраву хIакьинусса кьини бур 100- нийн бив­сса къатта-къуш. Яхъана­хъисса инсанталгу хIисав хъанай бур 300- ная ливчусса.
— Буси утти цими идара буссаривгу?
— Шяраву бур СПК, клуб, библиотека, ФАП, дянивмур даражалул школа ва пагьламантурал школа.
— СПК-ду «хъюртул щинайн» дурксса чIумал зул инсантурал маэшат баву цумур чулийсса дур?
— Агьаммур шяравусса инсантурал давурттив дур ятту-гъаттара ябавриву. Шяравусса халкь ябуллай бур 400-ннива ливчусса лухIи ризкьи, 1000-нийн бивсса ятту. ХьхьичIсса шиннардий шяраву дуссия сакин дурну 17 КФХ, утти вайннувату 8 ларкьуну, вайми лирчIун дур.Вай лакьаврингу яла хъунмамур багьана хъанай бур Пенсионный фондрайн дулайсса арцу чIяру хьуну душиву.Утти ми лархъун дур 37 азаруннийн. Миксса арцу шинал мутталийрагу зузалал шардайн дукIлай дакъар. Вай ялув кIицI дурсса КФХ-ду дувангу жу ижаралий дулайссар лухччи.
— Щинал иш цукун бур зучIа?
— Щинал чулуха жучIа захIматшиву дакъар, Мукьва кьулла буссар шяраву.ВайннучIан нанисса щин лурдай къанан дакьин дуван жу смета бувну хIадур бувару. Яла жула шяраваллил бюджетрава бюхълахъиссаксса арцу итадаркьуну дакьин дувайссар.
— Иширах бургарча зул шяраву буруккинтту бувагу бакъасса бурххар?
— Буруккинтту бакъа бикIайссарив, буркьай. Яла агьаммур буруккин жучIа жипливу дишай телефонну зун къадикIайссар. ЖучIан чачIав сигнал най дакъашиврийн бувну.На даврий авцIуния махъ чичлай уссара мегафондалул сигналлу нани дувансса вышка дувара тIий. Утти дахьра «вичIив» чIалан диркIунни, дуванну тIий бур вышка 20 метралул лахъшиврийсса цахъис гъилишиву дагьайхту. ЖучIа шяраву дурагу ца телефонни дусса хьхьичIарасса пурмалул.Ялагу, махъсса шиннардий инсантал гъаттара баххан къахъанай, азурда хъанай бур.ХьхьичIсса шиннардий дарги бучIайссия гъа­ттара ласлай, утти гайгу къабукIлай бур.Ялагу жул шярава Ваччав дуссар ацIра километра. Ва ххуллийхгу жун бахьтта бачин багьай ялавай-за гьан багьнийгу. Бакъар жучIан вайми шяраваллавун кунмасса чIун-чIумуй заназисса маршруткагу.
-Уттигу ца суал булунна на вихьхьун МахIаммад Асланович.Масалдаран шагьрулий мина дирхьусса инсан буттал шяраву къат­ри дуванна тIий аьрза булурча, зу ганан къатри бувансса аьрщи дулайссарив?
— Циванни къадулай­сса, хъинну рязину дулун тIиссар. Му иширайнугурхха укунмагу инсантал давуртту дакъашиврийн бувну ливхъун нанисса шяраваллаву, цавагу къа­тта ххишала хьунтIисса. Цамур бувагу бакъахьурча гъинттул оьрчIащал, оьрчIал оьрчIащал бигьа лаганвагу бучIаванссархха гай шийн къатта –къуш бухьувкун. ХIасил ккавкчу, кIулчу.
— Барчаллагь МахIаммад Асланович ттул суаллахьхьун жаваб дулунсса чIун ляркъуну тIий.
Ихтилат був­­ссар ХIажимурад ХIусайновлул