Жижара

jijar_1МахIмудлул душ Жамалова Ирина
Вай гьантрай, ххираминнал дакIру оьттун дуцлаци дурну, дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса МахIмудлул душ Жамалова Ирина. Март зурул ацIунний мунил оьрмулул 49 шин хьунтIиссия. Зунттал бюрни куна бюхттулсса, авурсса лас ХIусайрамазангу, авария хьуну, ччянива дунияллия лавгун, Иринан цинмалу кIия арс ччаннай бацIан буллан багьссия. Цивппа ялапар хъанахъисса Хасавюрт шагьрулий дахху-ласулухун багьну (мунил машлул даву лахьхьайсса техникум къуртал бувссия), оьрчIру ххаллилну тарбиягу бувну, ччаннай бацIан барчагу, къанясивну лявкъунни жул Иринан арснал оьрчIая щалихханнинсса оьрму. БакI-чурххал ххуйсса, хасиятрал хIалимсса, дакI аьчухсса жул Ирина къаххассал хьунни оьсса азардания, анавар бувккунни му цуппагу ххирасса, цинагу ххирасса ХIусайрамазаннучIан. Ирина ва ХIусайрамазан цуксса цаннах-ца ччаву дусса лас-щар бивкIссарив кIулми бур, лялиян буллай бан къавхьунни Иринаща цила дакIнил лавсъсса ласнал бивкIу тIий.
Иринал кьурчIисса бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру мунил арсурвавращал Артурдущал ва Мусащал, ниттищал Гулбариятлущал, уссищал Рамазаннущал, ссурвавращал, ласнал ляхъиндалущал, цинявппагу гъан-маччанащал. ИчIувацириннан, дустуран, мачча-гъаннан кунма, шяраваллил жяматран ва архIал зий бивкIминнан мудангу дакIний личIантIиссар хъярчру ххирасса, дакI-аьмал ххуйсса Иринал нур лархъсса симан.
Мунил рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат

————————

Рамазаннул душ АьбдурахIманова Рабият
Уттигъанну, оьрмулул 88 шинаву, аьпалул хьунни ххаллилсса лакку хъамитайпа, ЧIяйннал шяравасса Рамазаннул душ АьбдурахIманова Рабият.
Бувну бур Рабият 1925 шинал Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал шяраву. Хъунмасса кулпатраву (5 ссу, 1 уссу) хъунма хьусса, гилава най буна захIмат буллай вардиш хьусса Рабият бия захIматрал кьадру бусса, захIмат ххирасса, дан-дитан кIулсса, дуллалимур кIанийн дуртун дайсса инсан. Цуппагу ЧIяйннал шяраву колхоз сакин хьуния шинмай бивкIссар зий. Лас хIухчуну зий икIайссия. ЧIяйннал колхозрал давурттай вай кIинналагу биялсса захIмат бивхьуссар.
Рабият бикIайва дакI-аьмал хъинсса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, дан-дитан, учин-бусан кIулсса хъамитайпа. Цилагу 5 оьрчI хъунигу бувну, тIайласса тарбиягу дуллуну, цалва-цалва ххуллурдайн бивчунни.
Рабият ахиратрал шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил душваврахь, арсурваврахь, оьрчIал оьрчIахь, гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь цинявннахьвагу.
Рабиятлул гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс алжан нясив баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
ЧIяйннал жямат

————————

jijar_2Худил душ Сулайманова Камилат
Уттигъанну аьпалул хьунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, захIматрал ветеран Ккулатусса Сулайманова Камилат.
Камилат бувну бур 1930 шинал Ккуллал шяраву. Шяравува 7 классгу бувккуну, дояркану зий бивкIун бур. ЧIумувун бивукун шяравучунан щар хьуну, 5 оьрчI бувну бур, амма кьадар мукун багьну бурхха, цилвалу хъуни бувну, дуккин бувну, оьр­мулул ххуллийн тIайла бувну бур, буттал ва ниттил кIанттурду цинма бугьан багьну бур. 5 оьрчI хъуни бан биялсса захIматгу бувну бур, мунищала колхозрал давурттаягу царагу кьини махъаллил къавхьуну бур.
Камилат бия иминсса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, дакI хъинсса, гьарнал чIарав бацIан хIадурсса, цилла ххуйсса хасиятрайну щалвавагу жяматран бусрав хьусса хIурматрайсса инсан.
Камилат аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, оьрчIал оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь.
Цил рухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!
Ккуллал, Хъусращиял жямат

———————————

jijar_3Рамазаннул арс ХIаммаццаев Халид
Лахъисса хIаллай ххарар­ххусса азаруннища ххассал къавхьуну, вай гьантрай жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу, гьар чулуха итххявхсса инсан, «Совет потребкооперациялул отличник», захIматрал ветеран Рамазаннул арс ХIаммаццаев Халид.
Халид увссар 1938 шинал Рамазаннул ва ПатIил кулпат­раву.
Ппугу фронтрай ливчIун, ца ниттихун багьсса хъунмасса кулпатраву Халидлун чIивину уна захIматрал кьадру кIул хьуссар. Шяраву школа къуртал байхту, айивхьуссар колхозраву личIи-личIисса давурттай зун.
1963 шиная айивхьуну, оьрмулул махъра-махъсса шинайннин, зий уссия Ккуллал шяраваллил ттучанчину. Гьарца давурттаву куна, Халид ва давривугу мудан хьхьичIунну, муштаритал рязи банну зий, цува хъирив уклай, тIалав дуллай аьркинсса кьай, хъус дучIан дуллай, барчаллагь тIутIи байссия. ДакI марцIну бувсса захIматран лайкьсса кьимат бишлай, Халидлун дуллуссар «ЗахIматрайнусса къучагъшиврухлу», «ЗахIмат буллалавриву хьхьичIун личаврихлу» медаллу, «Коммунист захIматрал ударник», «Совет потребкооперациялул отличник», «Соцбястливу ххувшаврихлу» тIисса лишанну, цимирагу ХIурматрал грамота.
Халидлул сурат лархъун дикIайссия Ккуллал райпорал ва Дагпотребсоюзрал ХIур­матрал улттайн.
Хъинну бусравну ва хIур­матрай уссия шяраву ва райондалийгу.
Ци банссар, цала оьрмулул 75 шин шаврил юбилей кIицI дан хIадур хъанай уна, жуятува лавгунни.
Халид ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат ПатIиматлухь, душварахь, уссу Кьурбаннухь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Халидлул барачат ва бусравшиву ирсирай личIаннав.
Ккуллал жямат