Жижара

jra_6Сулайманнул арс Гургаев Исакь

ДакIнийх­тунусса ва хъунна­сса кьур­чIишиву кIидачIлай буру Гур­гаевхъал-гъан-маччанащал хъамакъаитайсса Гургаев Исакь Сулайманнул арснал бивкIулул хIакъираву. Исакь Гургаев Хъусрахь бур увкусса арамтуннавасса цая. Га жяматрал пахруя. Уздансса чув, Исакьлул мяйцIаллий ххюрагу шинал лажиндарайсса оьрму бувтссар ламусрай, яхI-къириятрай ттангъа къахьунсса журалий. Исакь лакрал, Дагъусттаннал ва Аьрасатнал, СССР-данул патриотъя. КГБ-лул подполковник Исакь Гургаев оьр­мулул лахъишиврий хъунисса къуллугъирттай ивкIссар. Гьарцагу кIанай лажин кIялану, лагмацириннангу, каялувчитурангу бусравну, хIурматрай лаккучунал цIа гьаз дуллай зий ивкIссар.
Исакь Гургаевлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал ххирасса кулпат Минажатлущал, арс Батирдущал, душру Ирина ва Индиращал ва щалвагу ванал хъунмасса тухумращал.
Имандалий лавгун лякъиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Исакьлул чаннасса рухIгу Аллагь рязиминнавух кьамул дурну лякъиннав.
Хъусращиял жямат

************************

Аьрасатнал ФСБ-лул Дагъусттаннаймур управлениялий каялувшиву дуллалими ва зузалт, Ветерантурал совет дакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру вай гьантрай дунияллия лавгсса ДАССР-данул лайкь хьусса юрист, мюхчаншиву дуруччай органнал ветеран
Сулайманнул арс Исакь Гургаевлул
ичIувацириннахь, мачча-гъаннахь, щалвагу Хъусращиял жяматрахь.
Исакь Сулаймановичлул рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

************************

jra_3Шяпинал арс Штанчаев Раппани
Мадара хIаллай къашавайгу ивкIун, мартрал 17-нний, оьрмулул 67 шинаву, жуятува личIи хьунни яхI-намусрал бутIа лавайну буллусса зунтталчу, ГьунчIукьатIрал Шяпинал арс Штанчаев Раппани.
Раппани увну ур 1946 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву уссал ус­ттарнал кулпатраву. Шама мюрщисса арсгу махъ кьабивтун, Раппанинал нину-ппу дунияллия лавгун бур. Ургала акъа ливчIсса мюрщисса уссурвавран ппушиву ва нинушиву дурну, хъуни бувну, чивун буккан бувну бур хъунама уссил Закирдул ва ванал кулпатрал Аслил.
Раппани ия ххишала акъа захIмат ххирасса, цалва пиша лавайну кIулсса, машинартту бакьин бувайсса усттар. Цалла даврий мудангу бусраврай ия. Цимирагу хIурматрал грамоталун лайкь хьуну ия. ТIайласса, даччин дакъасса уну тIий, ацIрахъул шиннардий ГьунчIукьатIрал ккурандалул арцул кассалул хъунаману уссия.
Раппани хъинну ас-намус бусса, инсаннан хIалу дуван чялишсса ия. Ци банссар, Аллагьу тааьланал чичру укунсса духьунссия.
Раппанинал бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душварахь, уссил арснахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванан бакъамур оьрчIан, махъминнан булуннав.
ГьунчIукьатIрал ккуран

************************

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Хъурхъиятусса дяъвилул ветеран
Хизихъал ЖахIпарал кулпат Басират
аьпалувух бишаврийн бувну ванил арсурваврахь Мериславлухь, МухIуттиннухь, Саттардухь, душваврахь Розахь, Наташахь, Байзатлухь, Марияннухь, Рабиятлухь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Къараева Гуржигьан

************************

jra_1Аьли-Ттаттал арс Оьмаров Ибайдуллагь
Хъунмасса хIаллай захIматну къашавайгу ивкIун, оьрмулул 61 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса чув-адамина, уздансса дакIнил заллу, Аьли-Ттаттал арс Оьмаров Ибайдуллагь.
Ибайдуллагь увссар 1952 шинал Къяннал шяраву. Шикку 8 шинал школагу къуртал бувну, 10 класс къуртал бувссар Вихьуллал дянивмур даражалул школалий. Увхссар ДГТУ-лул строительный факультет­райн. Мунил кIива курс къуртал байхту, увцуссар армиялийн, десант аьралуннавун. Тиха зана хьуну махъ къуртал бувссар университет, дяхтта зий, хьхьувай дуклай. Зун увхссар ЖКХ-лул министерствалийн, Капиталстроительствалул отделданул начальникну. Совет хIукумат лирсса чIумал, тIивтIуссар цалва кооператив «Б-Искра» тIисса, яла – чIири предприятие «Кани». Цикссагу къатри бувссар Анжилив, Каспийскалий. Чув зий, ци дуллай унугу, Ибайдуллагь ия цайва бивхьусса бурж дакIнийхтуну биттур байсса, цува зузисса коллективраву авкьусса, хIалимсса, инсантуран хъинбала бан ччисса зунтталчу.
Дустурал, гъан-маччанал, шяравуминнал оь-хъиншивручIа хъинну ацIайва. ДакI хханххирава дурккун дулун хIадурну икIайва.
Мунал хъунигу бувну, кулпатиртталгу бувссия мукьва оьрчI. Амма минная бивзсса, цанма аьзиз­сса оьрчIал оьрчIащал лахъисса хIаллай аьлахъан къаивтунни Ибайдуллагь чIун дакъасса бивкIулул.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру мунал кулпатрахь, уссурссуннахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
РухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ибайдуллагьлул чаннасса симан тачIав хъамакъадитантIиссар мунал дустуран, гьалмахтуран, шяравуминнан, кIулминнан.
Дустал, гьалмахтал,Къяннал жямат

************************

jra_4Муслиннул душ АхIмадова Диана
ЗахIматсса азардануща ххассал бан къавхьуну, оьрмулул 27 шинаву аьпалул хьунни бакIралгу, дакIнилгу ххуйсса лаккудуш, Уручуллал шяравасса, Ставрополлал крайрай Роща шяраву ялапар хъанай бивкIсса, Муслиннул ва Магьиратлул душ Диана.
Мурадиран бувсса душгу канил бугьан, чIуен бан къабювхъуну, лавгунни, оьрмулул къабувччунма, дакI хъинсса, тяхъасса, тIул-тIабиаьт ххуйсса жул Диана, хъирив аьтIий нину-ппугу, уссурссугу кьабивтун.
Диана махъва-махъсса ххуллийн тIайла буккан, ххуллух, дякъих къабурувгун, личIи-личIисса шагьрурдая, шяраваллава бувкIун бия хIат-хIисав дакъасса инсантал. Я Аллагь, вайнналгу ттиния тинмай ххаришивурттайн бакъа аьрххи-ххуллу къабагьаннав. Дианангу алжан нясив баннав, гьав нурданул дуцIиннав, рухI хъинний дишиннав.

Ина жу щар буллусса
Ца шинай жалин хьунъяв?
Мурадиран бувсса душ
Ятинну кьабитанъяв?

Нину къаккавк вил ятин
Вила ниттин кьабивтун,
«Дада ттул чуври кувкун,
Жу мунихь ци учиви?»

Буттал шяравун лавгун,
Ххяххабаргъ щай хIатталлив
Мина дурссар учинну
Вилва ятин Расинахь.

Оьрму шанай гьан къабан,
Шаний шанан къабикIуй
Тти цукун шанай бура
Ахиратлул къатлуву?

Занан ччанну дирисса,
Зун кару анаварсса
ХIайп дакъаяв, Дианай,
ЛухIи гьаттавух дишин.

Жул балайчи, жул хъярчъчий,
Жул букъаххай ххурупIай,
Тти алжаннул багъравух
Сайрду буллай заназу.

МахIаммадова Зарипат

************************

jra_2Искандардул арс ХIажиев Биргьуз
ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал ан къавхьуну, оьрмулул 58 шинаву жуятува личIи хьунни оьвхъусса чув-адамина, дакI-аьмал авадансса инсан, Бархъаллал шяраватусса Искандардул арс ХIажиев Биргьуз.
Биргьуз увну ур 1955 шинал Бархъаллал шяраву. Буттал шяраву 10 классгу къуртал бувну, лавгун ур аьралий бурж лахъан. Муния махъ Алтайрай зий ивкIссар, цала буттачIан лавгун, тикку яхъанай ивкIссар зувирахъул шиннардий. Барнаул шагьрулий Биргьуз зий ивкIссар ОАО Микропроцессорттал заводрал директорнал заместительну. Цалва харжирацIух Барнауллай мунал бувссар мизит, дурссар мукунна цайми-цаймигу мюнпатсса ва инсантуран бусравсса давурттив. Шиха, Дагъусттанная, увкIсса гьарца инсаннал чIаравгу ацIайссия Биргьуз.
Биргьуз аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь ПатIимахь, шанмагу ссихь ва махъсса цинявппагу уссурссуннахь, гъан-маччаминнахь. Биргьузлун къабуллусса оьрму махънан булуннав, рухI бигьаний дишиннав.

Уссил арснал аьпалун
ЦIуцIаврин дарув бакъа,
Дардиран диван бакъа,
Тай Алтайрал зунттаву
Зия вил ххуйсса оьрму.

Буссия вин ца хиял
Бюхттул зунттуйн лахъансса,
Буттаща къавхьу мурад
Бартбигьинна тIутIисса.

Агь, ина пасат бивуй
Та Барнауллал шагьру,
Цайминнащал дус хьуну,
Ца жущал душман хьусса.

Оьрмурду зия лавгсса
Зуй аьтIий буру мудан:
Ххирассия уссугу,
Ччиссия уссил арсгу.

Бакъа хьунни дакIнива
На зуха учай балай.
Утти бура зума тIий,
Къухъна хьуну зумув маз.
Ссупиянова Хамис,ш. Бархъал

************************

jra_5Кьурбаннул арс ХIажиев ХIасан
Оьрмулул 61 шин хьуну кIира нюжмар къархьуну, мартрал 7-нний дунияллия лавгунни Цалчинмур ЦIувкIратусса Кьурбаннул арс ХIажиев ХIасан. Буттал шяраву школагу къуртал бувну му 18 шинаву шоферну зун айивхьуссар. Аьрали бурж лавхъун махъгу зий ивкIссар шагьрулул «Анаварсса кумаг­рал» машиналий. Тамансса шинну дурссар ХIасаннул му даврий зий. АрхIал зузиминнаву хъинну бусравну уссия, гьарцагу бригада му цащала зий ччай бикIайссия. Махъ шиннардий ХIасан маршруткалул рейсрай зий уссия.
ХIасан ия ЦIувкIуллал жяматран ххирасса Кьуцмахъал ПатIиматлул ца акъа-акъасса арс. Му цувагу дакI-аьмал хъин­сса, хасият ххуйсса, хъярч-махсара ххирасса инсан уссия. ТачIав инсаннан къаччан бикIан къабайссия, мудангу чялишну хIала уххайссия жямат­рал иширттавух.
ХIасан дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арсурваврахь Шамиллухь, Камиллухь, ХIусманнухь, ниттихь ПатIиматлухь, кулпатрахь Сакинатлухь, цинявппагу гъан-маччацириннахь.
Цув алжаннул ххари уваннав, рухI бигьаний дишиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

Ниттил дуаь

Вих бивхьу кIяла суру,
КIяла варакьрал хьуннав,
Ялун лавкьу буркIунттив
Мармарчарил лякъиннав.

Яллагь вин нясив баннав,
Алжаннаву мусил тах,
Ссавруннайн леххан бувну
АллагьначIан уциннав.

Яллагь вин нясив баннав,
Якьутирал хIужрарду,
Ттиркьюкьал чIюн кIунттихьну,
Кьюкьлувух ачин аннав.

Маяжадлул ттугълилу
Вин кIану нясив баннав,
ПатIиматлул пардавлух
ЩяикIан нясив аннав.

Мункар-накиртал бувкIун
ЦIуххаву дувай чIумал,
Жуав занаритансса
Тавпикь вихьхьун дулуннав.

Ай, аман, аьзизсса арс,
Ина чунай лихъанна,
Мункар-накир, Малаик
Хъирив багьну бунува?
Нину ПатIимат