Жижара

jjjir_1Рамазаннул арс Рамазанов ТIажиб
Оьрмулул 94 шинаву жуятува личIи хьунни хIакьсса лаккучу, хIалимсса дакIнил заллу, Хъун дяъвилул ва захIматрал ветеран, республикалул лайкь хьусса учитель, хъинну чIявучин бусравсса инсан, Хъун ЦIувкIратусса Рамазаннул арс Рамазанов ТIажиб.
ТIажиб увну ур 1919 шинал январь зурул 10-нний Цалчинмур ЦIувкIуллал шяраву.
1935 шинал школагу къуртал бувну, ТIажиб райцентрдания шяравун почта биян буллай ивкIун ур. 1938-1940 шиннардий дуклай ивкIун ур Буйнакскалий рабфакраву. Му къуртал байхту, зун айивхьуну ур буттал шяраву учительну. 1942-1944 шиннардий гьуртту хьуну ур Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий. Щаву дирну, дяъвилия зана хьуну махъ, оьрмулул махъсса шиннардий, къашавай хьуну, даву кьаританнин, зий ивкIун ур учительну ххюцIалла шинал мутталий.
Ва лайкь хьуну ур Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул ордендалун, цимирагу хIурматрал грамоталун ва бахшиширттан. ТIажиблул ва Кубраниятлул, адав дуну тарбиягу бувну, оьрмулувун буккан бувссар арулва оьрчI. Вайннава мукьуннан дуллуссар республикалул хIурматрал цIа.
ТIажиб жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтуну жижара буллай буру ванал арсурваврахь, душваврахь, вайннал оьрчIахь, куявтурахь ва махъсса гъан-маччанахь. Абадлий ва дакIнинува битаннав. ТIажиблун алжан нясив баннав, рухI хъинний дишиннав. Амин.

Цалчинмур ЦIувкIуллал
жямат

*********************************************************************************************

jjjir_5Манаба МахIаммадова
Вай гьантрай дунияллия лавгунни цIанихсса хъамитайпа. Махъ бакъа, Дагъус­ттаннал пахрулун ккалли бан бучIисса. Уттизаманнай прессалулгу, халкьунналгу зума-ккарччулу хъус-кьинилул каши-кьудратрал залуннал цIарду дур. ХIакьмур, рувхIаниймур хъуслил-гьунарданул заллухъру сийлуву бакъар. Амма Манаба МахIаммадовал Гуржиял ва Дагъусттаннал аьмсса ва цIанихсса душнил, машгьурсса художникнал, заргалнал Дагъус­ттаннан кьариртсса хъуслил багьа цинярдагу хъапа-шапа дурсса хъуслилссаннуяр цимилгу бюхттулссар. Гьантлия-гьантлийн, ссятрая-ссятрайн гьазгу хъанахъиссар.
Манабал усттарсса каруннила дуркмур хIакьинугу мусил багьассар, ялун дуркIсса чIумуву хъиннура багьлул бюхттулссар.
Ванил дакIнил аваданшиврул, куртIсса интеллектрал нур ванил симандалуву мудангу дия. Дия хъунмав хьуну оьрмулул хатIлил симан чирчусса чIумалгума.
Манаба танийва Ттуплислив бивзсса оьргърал заргалтурал уздансса кулпатравассар. Канил пагьмулущал архIал вагу, ванил уссурссугу Гуржиянавугу, Аьра­сатнавугу машгьурсса аьлимтал, филологталгуя. Манабал кIилчинмур ватангу Гуржия, кIилчинмур ниттил мазгу гуржири мазъя. Гуржиянаву ванил сийгу ххишала дакъа бюхттул­ссия. ЦIанихсса чичу, драматург, киносценарист АхIмадхан Абубакаргу Манабал ссийл Фатимал лас ухьувкун, Манабал хъунмасса кумаг бувссар мунал произведенияртту гьанулунсса киносуратру Гуржиял киностудиялий ласун. Амма оьрмулул ахирданий Манаба МахIаммадова зана хьуна цила хIакьсса Ватандалийн, Дагъус­ттаннайн.
Манаба ляличIисса инсан бия. Цал ккавкнан, цал чIарав щябивкIнан тачIав хъамакъабитансса. Манаба лавгунни ахират­рал ххуллийх. ЛирчIунни жунна пахрулунссагу, эбратранссагу ванил багьа бищун къашайсса давурттив. ЛивчIунни ниттил гьунарданул дарсру хъинну личIлулну вив ласлай бивкIсса душ Лейла.
РухI хъинний дишиннав Манабал. Алжаннул ххари баннав. Ванин ваксса ххирану бивкIсса Дагъусттаннайгу, ванин ччай бивкIсса кунмасса, бигьасса, рахIатсса, уздансса оьрмулул баргъ битаннав.
Ссийхь Фатимахь, душнихь Лейлахь ва цинявппагу мачча-гъаннахь жижара буллай буру.
К. ХIусайнаева

*********************************************************************************************

jjjir_3Аьбдуллул арс ТIагьиров Бакри
Февраль зурул 28-нний 70 шинал юбилей дурну ххюва гьантлува дунияллия лавгунни ЧIяйннал шяраватусса захIматрал ветеран, дугърисса зунтталчу Аьбдуллул арс ТIагьиров Бакри.
ЧIяйннал школагу къуртал бувну, ччаннай авцIуния шинай Бакри зий ивкIун ур Строительствалул управлениялий личIи-личIисса давурттай. Яруннин чани чан хьуннин зийгу уссия дакIнийхтунусса захIматчи, чIярусса бахшиширттан лайкь хьусса хьхьичIунсса строитель. Нязанний аьпалухьхьун лавгсса ххаллилсса арснал Мухтардул бивкIулул кьурчIишивугу кьюлтIа тIун багьуна Бакрин, цувагу арс гьаттаву ивхьусса кьини лавгунни ахиратравун.
Ва ия дакI-аьмал аьчухсса, цаярва оьрмулул хъуниминнал хIурмат бусса, мюрщими ххирасса, хъярч-махсара буллай лагма-ялттуми тяхъа байсса инсан. Ххирая Бакрин лакку мазгу, лакку мазрай гъалгъа тIутIимигу.
Бакри дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал кулпатрахь Асватлухь, арснахь ТIагьирдухь, душваврахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Бакрил рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!
ЧIяйннал жямат

*********************************************************************************************

jjjir_2Вихьуллал Вачархъал МихIалул душ МахIадова ПатIимат
МихIалул душ МахIадова ПатIимат бувссар Вихьуллал шяраву, Вачархъал тухумравасса МихIалул ва Тамарил дянив 1924-ку шинал. Ванил, Вихьуллал шяраву арулва класс къуртал бувну махъ, МахIачкъалалив бувккуну бур медучилище.
ЗахIматрал книжкалий 1945-ку шинал 1-мур августрай дурсса чичрулияр махъ, 48 шинай, 1993-ку шинайн бияннин ва зий бивкIссар Ккуллал райондалийсса Вихьуллал ва Ссухъиящиял шяраваллаву медсестрану. ЧIяруми шиннугу ванил харж дурну дур мюрщи оьрчIал медсестрану зий. ЦIимилулмур даву канил дугьаннин ттухь бусайва аьпа биву Аьлиханова Сиянатлул Вачархъал ПатIиматгу бивкIшиву дяъвилул шиннардий шяраву сакин бувсса комсомолтурал бригадалуву га яла хьхьичIунсса хIаласуну. Вайннал дяъвилий талатисса уссурваврачIан, буттахъачIан, чIаххувоьрчIачIан гъилисса янна дирхьусса посылкартту гьан даву дакъагу, лагмасса шяраваллавух занай, ккулларду бувансса дувссилул тIясру, саргъасру, гунгунттугума батIайсса бивкIссар. Дуркссар ПатIиматлун га дяъвилул шиннардий бувсса захIматрахлу медальгу. Ва бия захIматрал ветеран, цилла даву ххуйну кIулсса зузала.
Укунсса ххаллилсса хасиятру дусса инсантурал цимигу цIуцIала жул шяраву гьаттал ккурккая зана ивтсса кунмагу чIалан бикIай.
ПатIиматлул цила лас СалихIлущал хъуни бувну, ххуйсса хасиятирттал заллухъру бувну, инсантуравун буккан бувссар Руслан тIисса арсгу, Луиза тIисса душгу.
Ци банссар, жунма кIулну къабикIай Аллагьнал цачIанма та оьвчинссарив. ПатIиматлул арснахь, душнихь, ванил гъан­ссаннахь жижара буллай, ванил аьпа бурувччуну бикIаврищал, ванин къабуллумур махъминнан булуннав тIий буру. Цил рухI кIукIлуний дишиннав. Амин.

Вихьуллал
ва Ссухъиящиял жямат

*********************************************************************************************

jjjir_4ХIажи­ма­хIам­мад­лул арс ТIажибов Аьвдулманап
Ванияр шинал хьхьичI, лялиян бан, бухIан хъинну захIматсса апатI хьуну, жуятува личIи хьуссия ххаллилсса зунтталчу, сайки циняв лакран кIулсса машгьурсса инсан, милицанал майор, Читтурдал шяравасса ХIажимахIаммадлул арс ТIажибов Аьвдулманап.
Аьвдулманап увну ур 1947 шинал Читтурдал шяраву. Гъумук 10 классгу къуртал бувну, увххун ур автомобиллал техникумравун. Ххаллилну мугу къуртал бувну, лавгун ур армиялийн. Му ппурттуву ванан гьуртту хьун багьссар, хьхьичIунсса десантътурал полкращал архIал, 1968 шинал Чехословакиянаву хьуну бивкIсса иширттавух.
Армиялия зана хьуну мукьах Аьвдулманаплул къуртал був­ссар Волгоградуллал МВД-лул Лахъсса школа. Муния махъ 20 шинал мутталий зий ивкIссар Дагъусттаннай автоинспекторну. ХIалал дурссар чIярусса хIурматрал грамотартту ва бахшишру.

СсурахъИл Манаплул аьпалун
Вана лирхъун ларгунни,
Хъап-шап тIий, щаллусса шин
Яру аьтIий, кIунтIай тIий.
Ссурахъуй, вих ялугьлай.

Ина бювкьун лагивуй
Ххажалмащилий къапуЙ,
Хъамалу увххун уна,
НякI ламарал ччувччусса.

Читтурдал лахъ бакIурду
ОьрчIи тIутIайх бивчунни,
Жун луглай къаляркъунни
Вин лащан дансса тIутIив.

ХъункIултIутIив ххяхханнав,
ХIатталливсса аьрщарай –
Хъин-хъинсса къучагътурал
БакIру аьян бивхьусса.

ХъатIай бакI дугьай Манап,
Зюннав щичIа кьабитав?
Мажлисирттал хъунама,
ХъатIив щил буллантIиссар?

ЛитIивуй жу, цинявппа
Ина ххирасса ссурвал,
Ссакаратрал цIаравух
Вин щин дулун къархьусса.