Буттахъал байран – буттал шяраву

buttahal_1П. Рамазанова
Махъсса шиннардий шагьрурдайсса 1-мур ЦIувкIуллал жяматрал банкетру бай залданувун дуссухун бавтIун, буттахъал аьдатрай тIайла дуккайссия Интнилхьхьунил байран. Жагь МахIачкъалаливсса «Щунудагъ» залданувун, жагьгу Каспийскалийсса «Каспий» залданувун батIайссия миллатрал дукрардая неъмат ласун, куннан кув ккаккан, къавтIун бизан, балайрдах вичIи дишин, дуаьрду дуван. Шяраваллил жямат ца урцIух ккуркки лагаву ххуйсса аьдат дур, гьай-гьай. Шагьрурдай яхъа­нахъисса ца шяраваллил жямат цал ялагу цачIун батIаврийну цIакь хъанахъиссар жяматрал вивсса цIакьшиву, дусшиврийсса арарду.buttahal_2
Ларгсса шинал 1-мур ЦIув­кIуллал жяматрал Интнилхьхьунил байран дурссия Лакрал театрданул залдануву, махъми шяраваллал жяматралгу эбрат ласунссар тIисса мурадрай. Гьашину, тIурчарив, жямат­рал сакиншиннарал комитетрал хIукму бувну бия шагьрурдайцири жямат Интнилхьхьунил байран дуван буттал шяравун гьан.
Март зурул 21-ннил хьхьуну ХъунккурчIав къавтIигу бивчуну, тяхъану, шадну дунни жямат­рал байран. Инт барачат хьуннав тIисса мяъна-мурадрайсса дуаьрду дунни хъуниминнал, мюрщиминнал тIурча бувккунни интнихасса шеърирду. Байран хъун дуван увкIун ия цIанихсса балайчи, жяматрал иширттавух мудангу чялишну хIала уххайсса, Рашид Багатаевгу.
Хъирив кьини хъарас щаврил байран дунни.
Ва хьунни Интнилхьхьунил байран буттал шяраву дуллалаврил хъиндайдихьу.