Буттал буттахъал тарихрал ххютулу

foto_15135 шинал хьхьичI жула Дагъусттаннай Александр Пушкиннуя ва му хъунасса оьруснал шаэр увсса Михайловское тIисса шяраваллия бавсса цукIуй акъахьунссия. Амма Псковский губерниялийсса Опочка тIисса шагьрулия нажагьссаннан къабавнугу бакъахьунссия. ХIакьину чIявуссаннангу къабавну бакъахьунссар Гейченко –Сулайманова Любовь (лакку цIа Рукьижат) Жалаловнал цилва щалва оьрму гьан бувсса Михайловское тIисса шяраваллиягу. Ва бур цимирагу никирал ва Псковскаллал аьрщарацIун бавхIусса инсан.

Гейченко –Сулайманова Любовь Жалаловнал цилва щалва оьрму гьан бувссар Михайловское тIисса шяраву, Пушкиннул кIанттурдай.

Вай ци ххитри ххуллийсса,
Вай ци халкьри нанисса?
— Вай лакрал оьрчI-
виртталли
Ссивир бувну нанисса.

КIай бюхттулсса
барзунттай
Ттурлу даркьуну дури.
Вай лакрал вирттавралгу
ДакIру къуману дури.

Зунтту зурзутIи бувну,
РатIру хъюлчайтIи дурну,
Инкьилабрал ххуллийну
Жанну дулун най бури.

Любовь Жалаловна бур, А. Пушкиннул «Истории Петра» тIисса произведениялувугу Гъази-Гъумучиял Сурхай-ханнал цIагу кIицI ларгсса, Гъази-Гъумучиял цIанихсса тухумраясса хъамитайпа.
Жулва тарихрал дайдихьулий 4-мур ттуршукулия 8-мур ттуршукулийн дияннин Гъумучи тIисса тахшагьругу бусса паччахIлугърайсса халкьуннал диркIун дур ххачпараснал дин. Бусурман дин цIакь хьуния тихуннай Гъази тIисса цIагу ларчIун, жулва Гъази-Гъумучими Дагъусттаннай бусурманнал диндалул кюруну хьуну бур.
ХIакьину ттиватти ялун личлай бур аьвзалзаманнаву дунияллий яла машгьурми шаннагу дин ттизаманнул Дагъусттаннал аьрщарай диркIшиву:
— иудаизм диркIун дур жулва тарихрал дайдихьулий Ухссавнил Дагъусттаннай диркIсса Хазарнал Каганатрай.
— 4-мур ттуршукулий ххачпараснал дин диркIун дур Ккавкказнал Албаниянаву (дянивсса ва кьиблалул Дагъусттаннай).
— 8-мур ттуршукулий щалва Дагъусттаннай цIакь хьуну дур ислам.
Дагъусттаннал тарихраву чIяруссар машгьурсса динчитурал, аькьилтурал цIарду. Миннавасса ца ур вана ва жува гъалгъа тIисса Любовь Жалаловнал буттал буттал буттал ппу Гъази-Гъумучиял щайх Жамалуттин. 1869 шинал оьрус мазрайнгума таржума дурну дунияллийн дуркссар ва машгьурсса динчинал «Адабул Марзия» тIисса диндалул-философиялул канихчичру. Уттизаманнай му цIунилгу дуркссар Оксфордрайгу. Зунттал халкьунначIа ясирну увгьуну ивкIун, цалваминнахь цанма ккавкмуния, бакIрачIан бувкIмуния бусласисса чичрурдаву кIинияз Орбелиани кIицI лаглай ур щайх Жамалуттиннул цIа, ххишала акъа инсаншиву дусса, духIин-дуцин хъуннасса, шариаьтрал циняр кьанунну дурурччусса, лап инсаншиврул бутIа ххисса, Гъази-МахIаммадлул, ХIамзат-баглул ва Шамиллул мюталимшиву дурсса, диндалул иширттаву хъинну аькьилсса инсан ия, халкьуннавугу мунал мукъул сий хъинну лахъсса даражалий дия тIий.
Къаххирая, къакьамулъя Любовь Жалаловнангу циятува буслан, мунилмур оьрмугу лавгун бия Гейченко Семен Степановичлул ххютулу. Михайловскалий Любовь Жалаловна ялапар хъанай бушиврия махIатталгу къавхьуну, Расул ХIамзатовлул муния кунугума бивкIссар: «Пардавлух ливчIсса Пушкинский заповедникрал заллу», — куну.
Дагъусттаннай чIяву­ссаннал зума-ккарччулумур бусала бикIай «Къалпуз бухъарча, гивугу лаккучу лякъинтIиссар» тIисса бусала.
1868 шинал А.В. Комаров чичлай ур: « Зун-занан шайсса, канил цукунсса-бунугу пиша бусса сайки циняв шиччасса арамтал лагай цанма ччатI лякъин личIи-личIисса шагьрурдайн, кIанттурдайн. Гъази-гъумучиричу хьунаакьин бюхъайссар Оренбурграя тIайла хьуну Тибризрайн бияннин», — куну.
Вай бивкIссар цалла касму, канил пиша бу­сса усттартал, заргалтал, ярагъуннил усттартал, хIалтIухъантал, дувссилул усттартал, хIакинтал. Революция хьуннинна Кутаисилий заргалну ва ярагъуннил усттарну зий, ялапар хъанай ивкIссар Любовь Жалаловнал ппугу.
Псковщиналий ва Да­гъусттаннайгу кIулссар Гейченкохъал кулпатрал тарихрая, мукунма кIулссар экогоспитальданий жагьилсса Любовь Жалаловна Семен Степановичлущал кIул хьуну, бургъил тIинттал гъили лаган дурунасса миналиягу бивзун, мунащал лекьа-пIякьу хьусса Михайловскалийсса чIаттиравун бивзсса тарихраягу. Мунин кьисматну бивкIссар хъинну агьамсса магьирлугърал давривух гьуртту хьун – Пушкиннул кIанттурду цIулаган буллалисса проектравух гьурттушинна дан.
Иширах бургарча, ванил нину Шамайгу бувну бивкIун бур 1883 шинал Псковскаллал аьрщарайсса Опочка тIисса шагьрулий. Тарихравун ларгсса 1877 шинал Дагъусттаннай гьаз хьуну диркIсса бунтраву гьурттушинна дурсса 4875 инсан гьан увну ивкIссар зулмулийсса зузи буллалисса давурттайн. Эпиграфран буллусса халкьуннал балайрдаву чивчунугума буссар ва тарихрал иширая.
ТIабиаьтрал шартIир­дайн къааьдатсса, гьава баххана хьуну миннава чIявусса аьзаврдай лигу-ливтIуссар. Буккан бувну гьан бувсса Гъази-Гъумучатусса кулпатирттан «Ссивирну» лявкъуссар Псковскаллал губерниялийсса Опочка шагьру. Гикку ялапар хъанахъисса халкьуннал вай халкь кьамул бувссар, вайннай дакI цIий, цащава шаймур буллай бигу бивкIссар. Ва иширацIун бавхIуну укунсса ишгума хьуну бур. Жула шиха бувкIсса халкь яхъанан дучраппаллу буллай бивкIун, ми миву къаялапар хъананну тIисса ттюру-гъюрулувух хъунасса шаэрнал арс Григорий Пушкин хIала-гьуртту хьуну, мунал кумаграйну му масъала щаллу хьуссагума.
Ссивир бувсса жулва халкь зий бикIайсса бивкIун бур торф кьукьлакьисса, ми буккан буллалисса давурттай. Тийх дурсса Любовь Жалаловнал ниттийн ялунцIагу ларчIун дур Оьрус Шамай тIисса. Буттал буттахъал бусаврийн бувну, мюрщисса оьрчIру бусса кулпатирттан булайсса бивкIун бур ца оьлгу, ца чугу.
Ххуймур хъамабитай­ссарив. Ссивирлия аьзизсса Лакку билаятрайн зана хьун кьисмат хьусса арс-душварал 1914 шинал Опочкаллал халкьуннайн шагьрулул юбилейращал барча буллалисса телеграммагума тIайла дурккун диркIссар.
1882 шинал Опочкалий увссар цIадурксса хIукуматрал деятель, Опочкаллал сайтрайсса хьхьичIунсса халкьуннал сияхIравусса Саэд Габиевгу. Бюхъай халкьуннаву лявхъусса, «Чакмардан кIанай опочкарду ччаннай лархсса мискинсса студент» тIисса шаммагу ваная ляхъан бувну бикIан. Ссивирлия зана хьуминнай лархсса кьяржи кутIасса усру сававну, халкьуннаву вай уссал («опочка») цIа ишлану лирчIссар.
1934 шинал рирщусса суратрай Любовь Жалаловнал кулпат бур, кIилчинмур кьюкьлуву Шамайл чIаравсса кIагу ванил хъунмур ссу Загьидатри. Вай кIиннилвагу хъунмасса захIматгу бувну, ччаннай бацIан бувсса оьрчIая хьуссар лайкьсса, ххуйсса халкь.
Суратрайсса хьхьичIмур кьюкьлувусса оьрчI ванил чIивима уссу Оьмар Сулаймановри. Сталинград мурахас буллалисса талатавриву Оьмар жандалуцIа хьуссар. Шиккува ххи бан, хIакьинугу жущала яхъанахъисса Совет Союзрал Виричу Якьув Сулаймановгу Любовь Жалаловнал мачча-гъаннаясса ца хъинну хъуннасса гъаншиву дусса маччачури. Хъуна-хъунама уссу Сулайман Сулаймановгу цIадурксса инженер-конструкторди. Ванал гьурттушинна дурссар хIукуматрай хъуни­сса ва агьамсса объектру дуллалисса давурттавух, хаснува Останкинскаллал телебашня буллай бивкIсса давриву.
Загьидатлул арс – Наби Аминтаев-Семен Степанович Гейченкол бажа ивкIун ур. Ваная жунма кIулссар дяъви хьуннин цIадурксса авиаторну ивкIшиву, парашютрай лахъния тIанкI учавриву дунияллул рекорд дирхьусса. Наби Аминтаев ивкIссар жулла хIукуматрал ВДВ-лул цалчинминнавух. Ва цувагу 1945 шинал оьрмулуцIа хьуссар. ВДВ-лул цIадурксса командующий, генерал Маргелов ивкIссар ванал хъинну гъансса дусну, ванал цана цувагу ккалли айсса ивкIун ур Наби Аминтаевлул ученикну.
Загьидатлул арснал душ Аза Аминтаева РСФСР-данул магьирлугърал лайкь хьусса деятелли. 25 шинал мутталий Аза зий бивкIссар Мстислав Ростроповичлул концертмейстерну ва Москавуллал консерваториялуву дарс дихьлай бивкIссар.
Цуппа Любовь Жалаловнал Семен Степановичлущал архIал хъунмур оьрму хас бувссар Пушкиннул кIанттурдан. Шиккува Михайловскалийсса тIаннул къатлуву бугу-бувссар Татьяна тIисса душгу. Вана ва ца зивулийсса къатлуву Татьянал нитти-буттал оьрмугу лавгссар, цаятура аьпалун хъинсса цIагу кьадиртун.
Жу бусарду 135 шинал хьхьичI кIилчинмур минану хьусса жула халкьуннахсса Опочкаллал халкьуннал дурсса дакIцIуцIаврия, аякьалия.
Амма, цуксса кьур­чIинугу, ва макьала чичин савав хьунни Татьяна Гейченко буттал къатлуцIа бан ччай бур тIисса, цила чIумал приватизировать къабувну тIий, Пушкинский заповедникрал хъусну ккалли бантIиссар тIисса хъинну кьурчIисса хавар.
Суд-диваннайх лечлачи баяр, хъинну тIайлану хьунссия «инсаниятрал низамрал ххуттава» къаливчунма, масъала щаллу хьурчан.
Щил-бунугу буттал къатлуйн тамахI бишаву къаххуйссар, къалайкьссар, къабухIайссар. Гьарцагу миллатраву буттал къатлул сий лахъссар, муничIан дучIайсса затгу дакъассар.
Ва иширал ялув пикри бувара тIий, хъунмасса тавакъю буллалиссару жугу Пушкиннул заповедникрал дирекциялухь.
Ва чагьар «Псковская газета» тIисса кказитрал рекдакциялийнгу тIала буккантIиссар.
ХIaдур дурссар
Залму АьбдурахIмановал