Барча буллай буру

barrchaДакIнийхтуну барча буллай буру ЧIяйннал шяравасса, Буйнакскалий ялапар хъанахъисса, жунма хъинну ххирасса кулпат ва 5 оьрчIал нину, захIматрал ветеран, Юсуплул душ Пирбудагъова ПатIима. 
Жу хъунигу бувну, циняв лавайсса цала-цала ххуллурдайн буккан бувсса вил захIматрал багьа бищун къахьунссар. ХIакьинусса кьинигу ина жун, ласнан, оьрчIан, чара бакъа аьркинссара: хъярч бан, хъяхъаву дан, дакIниймур кIибачIин, дуллалимуниву маслихIат буван. Мартрал инт дайдишай кьини хъанай дур вил оьрмулул 60 шин.
ЧIа тIий буру вин цIуллушиву. Ина жун тачIав чан къабаннав, булуннав вин лахъисса оьрму. Вания тинмайгу 80-90 шин оьрмулул хьуну, жущал ми шадлугърай, цIуллуну-сагъну хьунадакьлай ккакканнав, цIу-цIусса ххаришивуртту ялун дияннав. Ина жун хъинну ххирассара, яла жун аьркинмурда, кьиматраймурда. Хъунасса Заннал иттав нур щуннав, МахIаммад-идавсил (с.оь.с.) ссимиялу кIутIу хьуннав. Вил къушлий чан къахьуннав узданшиву, барачат. Давраннай дацIаннав ина бувсса кьини!
Ина ххирасса лас Аьбдул, арсру Саэд, Замир, Зураб, Артур, душ Зарема, куяв, арснал хъами, миннал мюрщулт

 ********************************

8Интдайдихьулул гьантрай увсса Киров Абакаровичлул щалвагу оьрму лавгссар ва найгу буссар лакрал миллатрал тарихраву куртIсса мархри личIанну зий, инттухунмай къурдарав гьанна бичайсса кунма, цIакьсса тарбиялул ва кIулшивурттал гьанна студентътурал дакIурдивун бичлай, миллатрал цIа-кьини гьаз дуллалисса давурттаву чялишну гьуртту хъанай.
Барча ина ниттил увсса кьини, Киров Абакарович!
ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун уттиния тинайгу кIулшивурттал чIярусса ххуй-ххуйсса давурттив дуллан, ххари улланнав вилва наслулул. Оьрмулул уччиннин итаннав. ЧIяву хьуннав вингу, виятугу пахру багьанми!
Вил дустал, гьалмахтал, студентътал