Барча буллай буру

barcha_1КIямашрал жяматран бакъа чара бакъасса, хIурмат бусса, жулла шяраваллил ххаришиврия ва къумашиврия махъ чичайсса Аьбдуллаева Загьрани барча буллай буру уттигъанну оьрмулул 50 шин бартларгсса юбилейращал ва ялун нанисса 8-мур мартрал Хъаннил байрандалущал.
ХIурмат бусса Загьраний! Ина уттиния тинмайгу 80, 90 шин оьрмулул хьуну, ми шадлугъру цIуллуну-сагъну хьунадакьлай ккакканнав.
Вихьхьун цIуллушиву дулуннав, цIу-цIусса ххаришивуртту ялун дияннав, ина чан къабаннав жула жяматран!
Вил симандалий чаннасса пиш чан къахьуннав, оьрмулул буччиннин битаннав.
Вил хIурмат хъунмасса КIямашрал жямат

—————-

barcha_2Мартрал 5-мур кьини жула лак­рал ва Дагъусттаннал цIанихсса композитор, Аьрасатнал Федерациялул культуралул лайкь хьусса зузала, Шамсуттиннул арс Мазагьиб Шарипов ниттил увсса кьинир.
ДакIнийхтуну барча тIий буру Мазагьиблухь му кьини. ЧIа тIий буру чIярусса ххари-шадшивуртту, цIуллушиву, цIу-цIусса тIайлабацIуртту, лакрал агьали мурадирайн биян бансса цIу-цIусса макьанну, балайрду. Яаннав ина Заннал винагу, вилацириннангу, щалвагу Да­гъусттаннангу.
Дустал, гьалмахтал

——————————————————————

barcha_3ДакIнийхтуну барча дуллай буру 1-мур ЦIувкIратусса, ЦIуссаккулув яхъана­хъисса жулла ххирасса нину, МахIаммадрамазаннул душ КьурбанмахIаммадова ХIулаймат Хъаннил байрандалущал.
АцIва оьрчI ччаннай бацIан бувсса, хъинну захIмат бувсса жул ниттин хъунисса хажалат­ру духIан багьунни, чувшиврий яхI буллан, кьянкьа дуллан багьунни. Ттиния тиннай ххаришивуртту, тяхъашивуртту чIяру хьуннав тIий буру жунма дазу дакъа ххирасса буттал къатлуву.
Ина жун хъинну ххирассара, ХIулаймат-бавай! Ина жун, гьарманан, яла кьиматраймурда, яла аьркинмурда.

Нину дусса ужагърай,
Гьич талихI чан къашайссар,
Ниттил пиш увкутари
Чанна шай жун дуниял.
Кулпат, мачча-гъанми

—————————————————————

Зувира шин ххишалагу хьунни Тажуттиннул душ Тамадаева Розал Ветерантурал госпиталданий зий хIакин-лаборантну. Шиккува зузалтран бакъассагу, ина хъинну ххирасса бура цинявппагу дяъвилул ва захIматрал ветерантурангу.

Жун хъинну ххирасса, кару мусилсса, дакI марцIсса Роза Тажуттиновнай, Хъаннил кьинигу барча дуллай, чIа тIий буру вин вания тихуннайгу цIуллушиву. Вил гьартасса дакI, тIиртIусса симан жун чан къаданнав. Чан къахьуннав вил къушлий тачIавгу барачат. ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун ялунгу хьунадакьин хъаннил байран.
Цинявппагу Дагъус­ттаннал дяъвилул ва захIматрал
ветерантал

—————————————————

barcha_4ДакIнийхтуну барча буллай буру жула аьзизсса нину, ссу, Карашрал шяравасса Закаева Асият 8-мур мартрал байрандалущал. ЧIа тIий буру цIуллушиву, гьарица ишираву тIайлабацIу. ЧIяру даннав вил оьрмулуву ххарисса, чаннасса кьинирду. Бартлаганнав вил дакIнийцири мурадру.

Ина ххирасса оьрчIру,
уссурссу, гъан-маччами

—————————————

barcha_5Барча дуллай буру жунна дакъа чара бакъасса, ххирасса нину –Аьбдулкьадирдул душ Аьбдуллаева Елизавета, мартрал 8-нний бартлаглагисса оьрмулул 75 шинащал.
Жул аьзизсса нинуй! Вил кIирагу байран барча дуллай, чIа тIий буру вин цIуллушиву ва оьрмулул буччиннин битаву. Ина оьрчIал оьрчIал ххари буллай ккакканнав.
Ина ххирасса лас, арс,
душру, оьрчIал оьрчIру

————————————

barcha_6Лакрал ва Дагъусттаннал хъанниву ца яла итххявхсса ва бакIрал ххуйсса хъамитайпалун – биологиялул элмурдал доктор, генетик, профессор Багъдадуллагьлул душ Казима Булаевал оьрмулуву вай гьантрай кIицI ларгунни ниттил бувсса Кьинилул шадлугъ.
ДакIнийхтуну барча буллай буру Казима. ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, цIу-цIусса тIайлабацIуртту ва ххуй-хъиншивуртту. Вил цIанил хъиннува бюхттул бувссар Лакку улча, машгьур бувссар щала дунияллийх Дагъусттан.
Бияннав ина вила дакIнийсса цинявппагу мурадирттайн – оьр­мулувугу, элмулувугу. Жу мудангу виха дуаьлий буссару.
Дустал, гьалмахтал, циняв­ппагу ина ччими