Барча буллай буру

zrЖу дакIнийхтуну ххари хьуру пагьму-гьунар бусса жулва коллега, Миграциялул службалул Дагъусттанналмур управлениялул пресс-службалий каялувшиву дуллалисса, да­гъусттаннал телевидениялий культуралул давриха чялишну зузисса Зарема Буттаева Дагъусттаннал культуралул министрнал хъиривчуну битаврия. ЧIярусса давурттаха зий бия Зарема тележурналист хIисаврай, миннува ца яла ябацIанмур давумур дия машгьурсса журналист Ссалам Хавчаевлущал уртакьну зузи­сса «Культура» передача. Гьаннайсса, дагъусттаннал культура ххуйну кIулсса Зарема Буттаева уттиния тинмайгу чялишну культуралуха зунтIишиврий дакI дарцIуну, чIа тIий буру мунин цIусса къуллугърай тIайлабацIу ва цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту.

«Илчилул» редакция

strips_1

zrdФевраль зурул 28-нний 50 шин хъанахъиссар Хасавюртливсса лакрал агьулданул урчIака хьусса, гьарцагу ла­ккучунал чIарав ацIайсса жул, 1-мур ЦIувкIуллал, куявнан, Ури-Мукьариятусса Кьурбанов АхIмадлун, Хасавюртуллал шагьрулул мажлисрал депутатнан.
АхIмад кIулцириннан му кIулссар депутатнал къай­гъурду лажин кIялану биттур буллалисса, хIакьсса депутат хIисаврай, лакку мазгу, лакгу ххирасса патриот хIисаврай. Мунал мудангу биялсса хIарачат бикIай лакрал сий гьаз дан, лаккучу лахъа-хъун ан, ххуйсса даву дуллалисса лаккучунал чIарав ацIан.
Барча вил юбилей, жул ххирасса АхIмад! ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, талихI, тирхханну, винма ххирасса миллатран хъинбаларду буллансса каши-кьудрат.
Яуваннав ина жун Аллагьнал! Бартлаганнав вил дакIнийцири мурадру.
Мачча-гъаннал цIанияту Оьмариева Залму, 1-мур ЦIувкIратусса, Хасавюртлив яхъанахъисса

strips_1

zrdsХхирасса Марат!
Хъунасса къуллугърай акъа унагу, ина хъинну бусравра ЧIяйннал жяматран, жула куяв ушиврийн бувну. Ина лакрал жяматрангу лайкьсса арсну хъанай ура, хIарачат буну ва чIявучин мюнпатну хьхьичIунай шаттирду ласлай тIий.
Ттулва агьлу-авладрал цIаниятугу, ЧIяйннал жяматрал цIаниятугу барча буллай буру цIуну ивтсса вил къуллугъ. ЧIа тIий буру цIу-цIусса тIайлабацIуртту. Му къуллугъ вин барачат хьуну лякъиннав.
АьвдурахIманов ТIалхIат