Аьрасатнал агьалинал цашиву цIакь дан

Мартрал 9-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Чачаннал Республикалул парламентрал председатель Докуваха АьбдурахIманов бакIчисса Чачаннал делегациялущал.

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ганал 1-ма хъиривчу Николай Алчиев, мукуна Чачаннал Республикалул парламентрал председательнал хъиривчу Сулима Исмяилов.
Хьунабакьаврий гьуртту хьуминнал ххалбивгьунни Дагъусттаннал ва Чачаннал дянив уртакьну зузаврил ххуллурду гьарта-гьарза баврил масъалартту. Тикку Докуваха АьбдурахIмановлул Чачаннал Республикалул Президентнал цIанияту бувсунни кабакьлакьишиву Дагъусттаннал бакIчинал республика хьхьичIуннай даврин хасну дуллалисса давурттацIун.
«Дагъусттаннал властьрайн бувкIунни щалва билаятран кIулсса инсантал. Рамазан АьбдуллатIипов кIулли щалла дунияллун политик ва паччахIлугърал ишккакку куна. ХIакьину на увкIра Дагъусттаннайн Чачаннал Республикалул бакIчи Рамзан Кьадировлул тапшур баврийну. Ганал ттухь тавакъю бунни Чачаннал каялувчинал ва агьалинал цIанияту бусан хIурматрай бушивугу, Дагъусттаннал цIусса каялувчинал язи бувгьусса ххуллу-ххуттацIун кабакьлай бушивугу. АьбдуллатIиповлул ва ганал командалул дуллалимур аьркинссар Дагъусттаннал дакъасса щалва Ккавкказнаву, Аьрасатнангу. Ихтилат бур Дагъусттаннал экономика лядуккан даврия, агьали социальну буруччаврия, муна мури цалий бацIаву. Рамазан АьбдуллатIипов – ми гьарзат щаллу дан бюхъайсса инсанни», — увкунни Докуваха АьбдурахIмановлул.
Ганал мукъурттийн бувну, жяматиртталгу кабакьлан аьркинссар республикалул каялувчинал давурттацIун. Республикалул бакIчинащал архIал бикIан аьркинссар гьарца ишираву: субботник­райгу, дунияллул халкьуннал террорчитурайн къаршисса талатавривугу. Жува – дагъусттанлувталгу, чачангу, ингушталгу, кабардинталгу – му оьшиврущалсса талатавриву властьрал чIарав бацIан аьркин­ссару. Му ишираву жунма бувчIин аьркинссар Аьрасатнал агьалинал цашиву цIакь дан аьркиншиву.
Регионнал масъаларттацIун бавхIуну ххалбивгьунни мукунма инфраструктура лядуккан даврил темагу. Ихтилат хьунни ххуллурду цIубаврия. Масалдаран «Кизляр-Моздок» ххуллу. Мукунма цIусса ххуллурду баврил масъалагу ххалбивгьунни. Ххуллурду бан аьркинну бур Пятигорск, Ростов шагьрурдайн бизнесрай заназиминнан бигьа хьуншиврул.
Хьунабакьаврий Д. Аьбду­рахIмановлул Дагъусттаннал бакIчинайн оьвкунни мартрал 23-нний хьунтIисса Чачаннал Республикалул Референдумран 10 шин шаврил шадлугъирттайн.
«На барчаллагьрай ура Дагъусттаннал каялувчинайн хъамал хъин битаврихлу. Жун кIулссар жува Дагъусттаннай бусравну бушиву. Яла захIматми шиннардий В. В. Путиннул ва Дагъусттаннал жун хъунмасса кумаг бувссар, мунихлугу жу хъинну барчаллагьрай буссару», — увкунни Д. АьбдурахIмановлул.
Рамазан АьбдуллатIипов рязи хьунни уссушиврийсса республикарттал дянив цахъисгу гъансса хIала-гьурттушиву дикIан аьркиншиврул хIакъиравусса хъамаличунал ихтилатрая. Дагъусттаннал бакIчинал бувсунни цачIусса программартту хIадур дан аьркиншиву, миннувух – экономикалулсса ва культуралулсса.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул