Арслан уттигу ххув хьунни

folto_9Вай гьантрай Иркутск шагьрулий хьунни чIава жагьилтурал тайбоксрал Аьрасатнал первенство. Тикку, 57 килорал кIушиврий ччалли увккун, Хасавюртуллал СДЮСШОР-данул спортчи Арслан Батыровлул ларсунни мусил медаль.
Финалданий лакку оьрчIал муттаэ хьуну ур, Ураллал федерал округрал 2-ла чемпион, Екатеринбург шагьрулиясса Владимир Кузьмин. Ганащал Арслан ччалли увкссар шанна раундрай.ХьхьичIунсса техникагу, иян кIулшавугу ккаккан дурну, Арслан ххув хьуну ур цала муттаэнаяр. Жу А. Батыровлул спортраву хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттая утти­нингу чичарду. ЦIана А. Батыров хъанахъиссар Аьрасатнал шамийла чемпион, Европанал первенствалий ххув хьума, дунияллул чемпионатрал призер ва Дагъусттаннал мукьийла чемпион. СКФО-рал первенствалийгу лакку оьрчI шамийла ххув хьуссар. Аьрасатнал первенствалий ххув шаврийну ганахь ихтияр дуссар Турциянаву хьунтIисса дунияллул первенствалийгу гьуртту хьун.
Измулла Аджиев