Авгъаннал цIарава зана хьуминнан

«Чистое сердце» цIа­нилусса ихIсандалул фонд мудангу ка-кумаг буллай бур ахIвал-хIал кIюламиннан, чIявусса оьрчIру буминнан, оьрмулул бугьараминнан ва м.ц. Вай гьантрайгу му фондрал дунни ирглийсса ка-кумаграл даву.

Бадрижамал Аьлиева
Республикалул шагьрурдай (МахIачкъала, Дарбант, Избербаш, Хасавюрт, Буйнакск) ва районнай (Дарбантуллал, МахIарамккантуллал, Докузпариннал, Сергокъалаллал, Хасавюртуллал, Буйнакскаллал), Аьрасатнал аьрал Авгъанисттаннава буккан бувну 24 шин шаврин хасну, дукиялул сурсатирттайнусса кумаг бунни Авгъанисттаннал ветерантуран ва миннал кулпатирттан. Кулпатирттан тIисса, му дяъвилувух гьуртту хьуми цавай дяъвилийва, цавай дяъвилия махъ аьпалул хьуну, миннал щахъами, оьрчIру ливчIун буну.
МахIачкъалалив Авгъанцынал паркраву дуки-хIачIиялул (кIулсса куццуй, 25 кило иникьаллул, 25 кило качар-писукрал, 5 литIра ххяххиялул аьгъушиврул, мукунма ппиринж, чяйлул къурши) 60 бутIа буллунни ванияр шиннардил хьхьичI цалва интернационал бурж лавхъминнал, дяъвилий ягу дяъвилия махъ, хьусса щавурдаща ххассал къавхьуну, оьрмулува лавгминнал кулпатирттан, оьрчIан. Ва даву щаллу хьунни МахIачкъалаллал шагьрулул авгъанцынал совет­рал председатель АьлисултIан АьлисултIановлул каялувшиннаралу.
Авгъанцы барчаллагьрай бур «Чистое сердце» фондрал цIусса каялувчи Оьмар Муртазялиевлуйн, бувсса ка-кумаграхлу, умудрай бур гихунмайгу цала цачIу-чIарав бацIаву дуваншиврийн. Республикалул цIусса каялувшиннарацIуннив бахIлай бур цалва масъалартту щаллу хьунссар тIисса хияллу.