Нюжмар дакIний лирчIунни…

[help]Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар?
Укунсса суал булару жу сайки гьарцагу номерданий [/help]

ХIасанбуттаев ЯхIия, Дагъусттаннал Аьрщарал кадастровая палаталул экономист:
— На хасну ххари хьура Аьрасатнал Президент В. Путиннул аьрасатнал чиновниктуран, миннал кулпатирттан, оьрчIан дазул кьатIувсса банкирдай арцу ядуллан къадагъа дуллалисса хIукмулия. Акъассар Москавлив цаягу чиновник, кьатIаллил билаятирттай арцул бакIурду-ттупру бакъасса. Думур къуруш жучIара, Аьрасатнаву, дикIувча, шиккура харж дувача. Ца зурул дянив Аьрасатнава 8 миллиард кьатIув лавгссар тIий буслай бур, «отток капитала» хIисаврай. Ва ялагу. ЖучIара итталу духьурча чиновниктурал арцу, миннаща уттинин кунмасса давларду буллан къахьунтIиссар. Аьмаллах луглантIиссар, гьай-гьай, ци чулийгу, арцу бюхъайссаксса чIярусса ляхълансса, лулттурасри ласлай бикIу, дацлай бикIу. Амма вакссара кIанчI ликкаву къадикIантIиссар, ттул пикрилий. Чиновниктуран, личIи, бивтунмасса баргъ бикIан аьркинну бухрав. Билаят хъямала буллалаврил дазу рищун аьркиннихха, ахир.
Къалиян тIунсса къадагъа дуллалисса закондалиярив личIину хайр хьунсса ххай акъара. Горбачевлул чIумал хIан даххан къадагъа дуллалаву ссайнчIав дурккунав? Агьалинал оь зия бувна му закондалул. ХIачIуя къахIачIу ан хъинну захIматссар. ПIапIрус кIичIираву къаучирча, лавгун шавай, шава учинссар, шаппаминнансса заралгу мува заралли, мигурхха Аьрасатнал граждантал. Микку ххи дан аьркинни пIапIрусраясса заралданул хIакъиравусса пропаганда. Къадагъарттая пайда хьунххай акъара. Израильнаву зий дур му закон, мяйжанссар. Тайнналми халкьуннал психология личIири. Аьрасатнал агьлу хансса, биргьаравсса бур. Гьарма ур, цаманан заралнугу, цанма ччан бивкIмур буваву гьунарну чIалай. Культура, мяърипат тIисса зат лирчIун дакъар жулва билаятрай.

Шахшаева Гавагьират, тарбиячи:
— Хъинну дакI зия хьуну бивкIра Белиджилив залунначIан шаппай бувххун, мюрщисса оьрчIру ливтIусса иширал. Ттун мунийн оьрчIру литIаву учинмагу къахьунссар, му дур жанавартрал къадансса даву. Шагьрулий хьусса иш бакъар. Шяраву куннан кув кIулсса кIанттай мукунсса ишру хъанахъийни, цукун къабуххави оьккисса вас-ццах дакIнивун? ОьхIалсса преступлениярду чан хьуншиврул, тахсиркартал лявкъуну танмихIрайн кIункIу буллан аьркинссар. ЖучIаварив цалсса мукун бакъар. Баян бунни ххюя зулмукарнал дурсса даву дикIан бюхъайшиву. Ца икIанссар кьадарсса, кIия икIанссар. Ххюя инсаннаву цаягу къавхьуну ур, ми мюрщисса, тахсир бакъасса оьрчIру цивппа битанну куну, миннай цIими бувансса. Ца шяраву ххюя (!) зулмукар. Мюрщи оьрчIай зулму бувсса тахсиркар ивчIансса хIукму булларча бакъа, укунсса оьхIалшивурттан ххуллу кьукьин хьунсса ххай бакъара. Кьунну шаний шану къабивунни тай оьрчIал нитти-буттал дардирай. Дунияллува дакI дурксса кунма занай бура.
ЦIуххаву дурмур П. Рамазанова