Ярыгиннул цIанийсса турнирданий

fog_7Ларгсса алхIат кьини къуртал хьунни Красноярск шагьрулий Ярыгиннул цIанийсса лачIун буккаврил дунияллул халкьуннал турнир. Дагъусттаннал лачIунбуккултрал дурххуну дур 3 мусил, 2 арцул ва 2 чарвитул медаллу.

ХIасан Аьдилов
Ва ххуллух жулва яла умуд бивхьуну бивкIми лачIунбуккулт къаххув хьуну бур, амма цIуну ялун наними ххув хьуну бур. 55 килорал кIушиврий финалданийн бувккун бур Дагъусттаннал лачIунбуккулт Сяид ГъазимахIаммадов ва Артем Гебеков. Ххув хьуну ур опыт ххишала бума А. Гебеков. Гьай-гьай, иш му куццуй багьаврий махIатталгума хьуну бур. Цанчирча лачIун буклай къабивкIссар олимпий чемпион Жамал Отарсултанов ва кIийла дунияллул чемпион Виктор Лебедев. Ми бакъахьувкун, Нариман Исрапилов ххув хьунссар тIисса умуд бивкIун бур, амма Нариман кIилчинмур шачIанттуйва ух хьуну ур Азамат Тускаевлуяр.
74 килорал кIушиврий жулва лачIунбуккултрал царагу медаль ларсун дакъар. Умуд бихьлай бивкIссар дукIусса билаятрал чемпионатрай заварду ларсъсса ХIажи ХIажиевлуй ва Камал Маликовлуй. Амма миннан тIайлабацIу къавхьуну бур.
60 килорал кIушиврий ххув хьуну ур Тыва республикалиясса Европанал кIийла чемпион Олан Сат. Му кIушиврий жулва лачIунбуккултрал цавагу хьхьичIунсса кIану бувгьуну бакъар.
66 килорай цIа дурксса лачIунукку къаивкIссар, му тагьардануву ялун ливчуну ур Илияс Бекбулатов. Ганал бух бувну бур цащалва лачIун бувксса Американал ва АьсатIиннал лачIунбуккулт. Мура кIушиврий 3-мур кIану бувгьуну бур жула Расул Муртазялиевлул, АхIмад ЧIакаевлуяр ххув хьуну.
84 килорал кIушиврий 2-мур кIану бувгьуну бур жула МахIаммад Ибрагьимовлул. Альберт Саритовлун тIайлабацIу къавхьуну бур.
96 килорал кIушиврий турнирданул хьхьичIунма лачIунуккун ккаллину ивкIсса Аьбдуссалам ХIадисов цала муттаэнаяр ух хьуну ур 4-мур шачIанттуй, амма ганаща бювхъуну бур ялагу кIия муттаэнаяр ххув хьуну, 3-мур кIану бугьан.
120 килорал кIушиврий финалданий дагъусттанлув МахIаммадхIажи Нурасулов ххув хьуну ур Ираннал цIа дурксса лачIунукку Мохаммед Азаршахиблуяр.
Ва турнирданий гьуртту къавхьуну бур жулва яла цIа дуркми лачIунбуккулт, мунияту медаллугу чансса хьуну дур.

Турнирданул хIасиллу
55 кило: 1. Артем Гебеков 2. Сяид ГъазимахIаммадов (кIиягу Дагъусттан) 3. Базар Жалсапов (Бурятия) ва Марасита Румитака (Япония).
60 кило: 1. Олан Сат (Красноярск) 2. Александр Богомоев (Бурятия) 3. Даулет Ниязбеков (Къазахъисттан) ва Расул Муртазялиев (Дагъусттан).
74 кило: 1. Аниуар Гедуев (Кабардин-Балкария) 2. Саба Хубежты 3. Кахабер Хубежты (кIиягу Ухссавнил АьсатIия) ва Расул Джукаев (Чачан).
84 кило: 1. Анзор Уришев (Красноярск) 2. МахIаммад Ибрагьимов (Дагъусттан). 3. Бекхан Ккурккиев (Чачан) ва ОьмархIажи МахIаммадов (Белоруссия).
96 кило: 1. Владислав Байцев (Ухссавнил АьсатIия) 2. Анзор Болтукаев (Чачан) 3. Аьбдуссалам ХIадисов (Дагъусттан) ва Юрий Белоновский (Красноярск).
120 кило: 1. МахIаммадхIажи Нурасулов (Дагъусттан) 2. Мохаммад Азаршахиб (Иран) 3. Александр Хоцяновский (Украина) ва Феликс Царикаев (Ухссавнил АьсатIия).