ЦIусса шинал байран

fstog_7Жул цIуну бувсса, Даххаев ХIамзатлул цIанийсса ххаллилсса Ккуллал 2-мур школалий декабрьданул 29-нний дуклаки оьрчIру ххари бансса, тяхъа бансса, ЦIусса шин хьунадакьлакьисса шадлугъ хьунни.

Шиккун мукунма бувкIун бия Ккуллал №1 школалул дуклаки оьрчIру ва учительталгу, райондалул культуралул, шяраваллил библиотекалул, райондалул администрациялул зузалт, оьрчIал нитти-буттахъул ва цаймигу хъамал.
Байрандалул циняв гьурттучитал бия чIюлуну ларххун, ччинан ххуй бизанну. Хъуними, мюрщими личIи бакъа, шиккун бувкIун бия личIи-личIисса маскардаву, личIи-личIисса жанавартрал, магьравасса геройтурал яннардаву. Ва кьини жул школалул хъунмасса, гьарта-гьарзасса школалул спортзал бия магьлуву кунма чIюлу бувну. Дянивугу жу бивхьуссия ЦIусса шинал байрандалул ца яла яргмур лишан – чIюлу-кьюлу бувсса ёлка. Спортзалданул чIирттай жу лархъссия байрандалул хьунийн баян дурну диркIсса конкурсрайн жулва оьрчIал ЦIусса шинан хасну дурсса суратру.
ЩапI куну бувцIусса залданувун бавтIцириннаща бюхълай бия ми суратирттайну жул оьрчIал гьунарду, хияллу ххал бан.
Ссят 10 шаврищал байран тIитIлатIишиву цинявннан баян буллай итабавкьуна музыка, ёлкалул лагма лавгун, къавтIун бувккуна мюрщулт. Цалчин тамашачитурал хьхьичIун бувккуна Ккуллал №1 школалул дуклаки оьрчIру. ЦIусса шинал цурда ца байран Дякъил Ттатта ва Марххаладуш бакъа къадувайхьувкун хьхьичIва-хьхьичI вайннал лахъну шамила-мукьила оьвкуна Дякъил Ттаттайн ва Марххаладушнийн. Цаппара хIаллава мюрщултрал хьхьичIун увккуна бахшиширттал кIу бувсса хъунмасса чантайлущалсса Дякъил Ттатта, хъиривгу бувккуна оьрчIру хъиннува тяхъа-шад бувсса Марххаладушгу. Вай кIинналвагу мюрщулт рязи бансса хIазсса хавартту бувсун махъ, балай куна 6 «а» классраву дуклакисса МахIаммадова ХIабибатлул, хъирив 6 «б» классравасса Мутаева Жамилал. Баргъбуккавал аьнтIикIасса къавтIаву дуруна 4 «а» классрал дуклаки душ ХIусайнова Раисал. «Пусть всегда будет солнце» тIисса балай щаллу бувна 3 «а» классраву дуклакисса Оьмарова Зарипатлул ва «Лакку кIану» тIисса балай увкуна 4 «а» классрал дуклаки душ Ибрагьимова Марияннул.
Хъирив хъинну ххуйсса акробатикалул номерду ккаккан бувуна Ккуллал №2 школалул дуклаки душварал – Мутаева Жамилал, МахIаммадова Раисал ва Оьмарова Муслиматлул. Шикку мукунна дуруна «Дружба», «Горянка» тIисса къавтIавуртту ва «Ккуллаха», «Школалуха» тIисса хорду. Мукунма «Ссалам, ттул буттал улчай» тIисса балай щаллу бувуна Къулиева Марианнал, Аьбдуллаева Саниятлул, Кьадинаева Камилал.
ЧIун диял къархьуну хъинну ххуйну хIадур хьусса Ккуллал №1 школалул оьрчIаща циняв цалва номерду ккаккан бангу къабювхъуна, цанчирча ва кьинисса программа дия хъинну авадансса, балайрдал, къавтIавурттал буллугъсса. Масалдаран, райондалул культуралул отделданул зузалтрал балайрдал ва къавтIавуртталгу хъинну оьрчIру ххари бувуна. Миннавухсса Дякъил Ттаттал, Марххаладушнил, Аьжужа-къарил, Пингвин-лелуххул мюрщулт рязи бувну, тяхъа бувуна.
Балайрду щаллу бувуна Саманият Аьлиевал, РайхIанат ХIажиевал, Гуля Рамазановал, АхIмад АхIмадовлул, Асият МахIаммадовал, Басират ХIусайновал, Гриша Ванатиевлул.
Ахирданийгу чIа учин, ва ЦIусса шин жунна цIуллу-сагъсса, авадансса, буллугъсса, ххарисса хьуннав! Гьар ужагърай шахьлахьисса ччатIул кьанкь чан къахьуннав, мюрщи оьрчIал чIурду чан къабаннав!

С. Каллаева, Ккуллал №2 школалул хъунмур вожатая