ЦIусса миналий ЦIушинал байран

ilfoto_7Щаллагу дунияллий чIявусса миллатирттал яла ххаримур байранну хьунадакьайсса ЦIушинал байран райондалул администрация, шяраваллал жямат, учительтал ва дуклаки оьрчIру лагма лавгун, тяхъану, шадну хьунни Новостройрай. ЦIусса миналий цIусса оьрму байбихьлахьисса агьали бухьувкун, райондалий каялувшиву дуллалиминнал хIарачат бур агьалинал дакIру ххари-шад дуллалисса мероприятиярду дуваван. Хъунма-хъунмасса, ххуйну чIюлу бувсса елка бивхьуну бия Новострой трестрал залдануву. Дуклаки оьрчIру ва жямат барча буван Новостройрайн бувкIун бия райондалул администрациялул бакIчи Айдиев МахIаммад-ХIажи, мунал хъиривчу Буттаев Аьбдурашид, Райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Нахаев ХIамид ва цаймигу къуллугъчитал.
Новостройрайн бивзсса цIуссалак барча буллай, ХIажи Шихамировичлул кIицI лавгунни ларгсса шин цIуссалак цIусса миналийн бизан баврил давриву лябукку хьусса шин хьушиву, цIусса шиналгу цIу-цIусса школарду, объектру буллай зунтIишиву, республикалул хъуниминналгу хъуннасса къулагъас душиву цIусса миналий ххуйсса оьрму дузал шаврих, цIуссалакрал масъала щаллуну бартбигьаврих.
ХIажи Шихамировичлул Новостройрайсса школардай марцIну ххювардай дуклакисса оьрчIан бахшишран буллунни ххуй-ххуйсса луттирду. Бахшишруми гихуннайгу диялсса дия. Шадлугърай хьхьичIунсса гьурттушинна дуллалисса оьрчIан бахшишру дуллай бия Дякъил Ттатта ва Марххаладуш.
Жура-журасса къавтIавуртту дурна Аьхъардал, Шушиннал ва ДучIиннал школарттал дуклаки оьрчIал. Республикалул «Жагьилсса чIурду» конкурсрай ххув хьусса Аьбдуллаев Рамазаннул, ЦIуссаккуллал №2 школалул 9-мур классрал дуклаки оьрчIал увкуна балайрду. Балайрду, ялагу, увкуна Чапаевкаллал школалий дуклакисса Изиева Маринал, ЦIуссалакрал жяматран ххира хьусса жагьилсса балайчитал Ибрагьимов Шаирдул, МахIаммадова Наидал, Жабраилова Аьйшатлул, Рамазанова Наташал, ХIусайнова Лаурал ва мукунма цайминналгу.
ЦIусса миналийсса лак барча бан бувкIун бия гьунар бусса балайчитал Аьбдул Мурадов, ПатIимат Гавзиева ва яруссаннал балайчи Ххадижат Жамалуттинова.
ОьрчIру тяхъа бан бия шанма-мукьва конкурсгу. Ссигъри бувчIуминнан бахшишран дуллай бия мобильный телефонну. Бахшишран лайкь хьуна цал ишла байсса кIюла пакетирттая Марххаладушнил эмаратсса гьухъа бурувххусса МахIаммадова ХIурия. Мунищал архIал дуклакисса душру буслай бия му гьухъуха ХIурия ниттищал щаллусса шинал лажиндарай зий бивкIшиву. Мяйжаннугу, хъуннасса ссавургу, пагьмугу аьркинсса даву душиву чIалай бия. Яла хIазми бахшишруми дия лотореялий дурххуми бахшишру: урдакру, къазру, бюрхру, аьнакIив, ажартту, хIатта яттил хIайвангума. Ххарил лехлай ия бахшишран авурсса, ятIу-пархсса мотоциклет дурххума. Ссур дуллантIиссар утти ганал мотоциклет Новостройрайх тихуннай ва шихуннай.
ЦIуссалакрал райондалул администрациялул хъунаманал хъиривчу, Новостройрайсса иширтталсса буллалисса Аьли Исрапилов ия, цIусса миналий кIанттул хъанахъисса агьали лагма лаган баву мурадрай дуллалисса давурттал агьалинал дусшиврийсса арардугу цIакь дуллалиссар, гьакссагу тяхъану, хIазну, оьрчIангу, хъуниминнангу дакIний личIанну ларгунни елкалул байран тIий. Агьали буниялттунгу рязину, барчаллагьрай бия Новостройрай культуралул даврил хъар цилла хъачIунттайн ларсъсса ХIабибат Буттаевайн. Мунил хъунмасса хIарачат бувну тIий гукун ххуйсса байран дуван цIусса миналийсса цIуссалакрал жяматран. Бахшиширттан булунсса къазру, аьнакIив, урдакру ххал буллай, миннух луглай ХIабибат цинма кIулцириннацIух, мачча-гъаннацIух бувккунни, цIусса миналий лелуххант, ятту-гъаттара гьарза хьуннав, барачат бишиннав тIисса мяъналийсса бахшишру хьунни тIий бия жямат.
Барачат бияннав цIусса лакрал цIусса миналийн!