ЦIусса генералтуран цIуссалакрал шадлугъ

ilfoto_8ЦIусса шинал дайдихьулий жула ялун ххарисса хавар бивунни. КIия ххаллилсса лаккучунан – УФСИН-лул хъунама Муслим Даххаевлун ва Силистталул управлениялул Силистталул комитетрал хъунаманал цалчинма заместитель Тугъай Тугъаевлун дуллунни генералнал чин. КIия-кIия лаккучу ва бусравсса цIанин лайкь шаву му, мяйжаннугу, жунма, цинявппагу лакран, пахру багьансса ишри, жула чиваркIуннал яхIирал, бюхъу-бажарданул ца ттигу барашиннар. Къучагъсса лакрал чиваркIуннаву уттинингу бивкIссар генералтал. Лакрал агьалинал ккал хIисавравун ларсун, цайминначIанияргума ххишаласса. Утти жула генералтурал сияхIраву кIира цIа ттигу ххи хьуссар.

Андриана Аьбдуллаева
ПатIимат Рамазанова
К Iиягу генерал лахъа-хъун
уллалисса шадлугърал мажлис хьунни январь зурул 3-нний ЦIуссалакрал райондалий. Райондалулгу, щалва миллатралгу цIа бюхттул дурсса миллатрал язисса арсру хьунабакьин шяраваллил майданнив бувккун бия райондалул жямат, шагьрурдая ва районная бувкIун бия бусравсса хъамал.
ЦIуссалакрал РОВД-лул къатрал хьхьичI, къуллугърал бурж лахълай жанну дуллуминнал аьпалун дацIан дурсса гьайкалданучIа тIутIивгу дирхьуну, кьулгьу-алхIам бувккуну махъ, ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул оьвкунни цинявннайн банкетру бай залданувун шадлугърал мажлисрайн. ЧIявусса хъамаллурайнгу оьвкуну, сий дусса, махъ нанисса лакгу лагма лаган бувну, чIирисса чIумул дянив ва ххаллилсса мажлис сакин бан хъунмасса захIмат бивхьуну бия райондалул бакIчи М-ХI. Айдиевлул.
Мажлис бачин бувнугу ва цува ия.
— ХIакьину ЦIуссалакрал райондалий ххарисса кьини дур. Жула райондалиясса Муслим Даххаевлун ва Тугъай Тугъаевлун генералнал чинну дуллуну дур. М. Даххаев ва Т. Тугъаев уттинингу цIа дурксса, лакравугу сий дусса, махъ нанисса, республикалийгу хIурматрайсса къуллугъчиталли.
ЗахIматшиврухун агьсса, кьини дурксса чIумалли инсаннал хасият аьч шайсса учай. Мукунсса кьинирдуну хьуссар жунна ЦIуссалакрал аьрщарайн ярагъуннищалсса къачагътал ххявхсса 1999 шинал сентябрь зурул гьантри. Таний Муслим МахIаммадович бакIчисса ЦIуссалакрал РОВД-лул зузалтрал ккаккан дурссар ляличIисса къучагъшиву. Миннал кумаграцIух ххассал хьуссар къачагътурал шалклуву бувгьуну бивкIсса Липецкаллал ОМОН. Мунияр махъгу цува авцIусса кIанттурдай М. Даххаевлул цимилагу ккаккан бувссар цала бюхъу-бажар.
Тугъай Тугъаевлуя тIурчарив, ванан дахьра 37 шин дур. Укун жагьилсса оьрмулуву генералнал чин ларсъсса Дагъусттаннай бакъасса, Аьрасатнавугума нажагьсса бухьунссар. ХIакьинусса кьини ванал бачин бувну ур хъуннасса жаваблувшинна дусса, Силистталул управлениялул силистталул комитетрал (СУ СК) хъунаманал цалчинма заместительнал къуллугъ. Тугъай Жабраилович зий ивкIун ур республикалул кьатIувгу. Гьарица кIанай ванал ккаккан увну ур цува лавайсса даражалул пишакар ушиву. Райондалул жяматралгу, цинявппагу лакралгу цIания кIиягу генерал барча уллай, цалчинсса кьуру жула генералтураха гьаз буллай ура, — увкунни М.-ХI. Айдиевлул, мажлис тIитIлай.
Хъирив ванал бувсунни кIиягу генерал чIявусса оьрчIру бусса, захIматрал кьадру кIулсса кулпатирттавасса бушиву. КIункIу-хъит бансса, чул бищунсса инсан акъанува, так цалва бюхъу-гьунарданийну, цалва хIарачатрайну лавхъшиву вай ва даражалийн.
МахIаммад-ХIажи Шихамировичлул барчаллагь увкунни укун ххаллилсса арсру тарбия бувсса нитти-буттахь. Генералтал барча буллалисса ихтилат бунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоевлул, жяматийсса ишккакку Шяъван Оьмаровлул, «Дагъусттан» ГТРК-лул председательнал хъиривчу Ссалам Хавчаевлул, Хасавюрт шагьрулул мэрнал хъиривчу МахIаммад Мяндиевлул, Каспийскалийсса колледжрал директор Щамххал Амирхановлул, бюххансса махъру лавхъунни вайннахь дарс дирхьусса учительтурал, архIал дуклай бивкIминнал ва архIал зий бивкIминнал, дустурал, гъан-маччанал. Дунни дакIний личIансса бахшишру. ЦIуссалакрал райондалул чулуха М.-ХI. Айдиевлул кIиягу генералнан бахшиш дунни Швейцарнал мусил ссятру.
Баян бунни гьарица шинах райондалий дуллантIишиву генералтурал завалунсса спортрал турнир.
Хъирив Муслим Даххаевлул ва Тугъай Тугъаевлул барчаллагь увкунни цивппа лахъа-хъун бан чIирисса чIумул мутталий укун ххаллилсса мажлис сакин бувсса райондалул бакIчи М.-ХI Айдиевлухь, ванал чIарав бавцIуминнахь ва цала кьини хъун дан бувкIминнахь.
Барчаллагь увкунни мажлис тяхъа бан бувкIсса балайчитурахь: Гьажар Рамазановахь, Рашид Багатаевлухь, Шагьалай МахIаммадовахь, яруссаннал балайчи Ххадижат Жамалуттиновахь, Сара ХIажиевахь, Луиза Шагьдиловахь, Карин Кьадинаевлухь.
[SWF]http://ilchi.beget.tech/gost.swf,290,102[/SWF]