Ххуллурдайх микI бавкьусса чIумал, нигьачIаву хъуннасса дур

reduha2012 шинал 11 зурул дянив республикалул федерал ххуллурдай 451 ДТП хьуну дур. Миннуву 220 инсан ивкIуну ур, 662 инсан лихха-личча хьуну ур. ХьхьичIмур шинал вара чIумуву 482 ДТП хьуну дур, 287 ивкIусса, 668 ивщусса хьуну ур.
КIи дучIайхту республикалул ххуллурдай хъиннура нигьачIисса тагьар хIасул шай, шупIирталгу ххишаласса захIматшивурттащал хьунабакьай.
Гъилисса гьава бусса кIанттурдай ялапар хъанахъисса, микI бакъасса ххуллийх занай аьдатсса жулва шупIиртал цакуну хьусса микIлачIрулул бан-битан бакъа личIан бай. Мунияту, жу тавакъю буллай буру рульданух щяивкIсса гьарицагу инсаннахь: чара бакъашиву дакъахьурча, ххуллурдайх микI бавкьусса чIумал машиналий мабуккару, бувксса чIумалгу, «Скользкая дорога» лишандалийн бувну, ккаккан дурсса скорострай бачияра, машиналул нигьру кIинттулми дишияра тIий.
Ххуллурдай чIяруми ДТП-тту хъанай дур шупIиртал анаварну нанаву багьана хьуну. 2012 шинал 11 зурул дянив анаварсса скорострай най ивкIсса 61728 шупIир жаваблувшиннарайн кIункIу увну ур (хьхьичIмур шинал — 44884). Цаннаяр ца хьхьичIун буклай, ххуллул низам къадурурччуну тIий – 7046 шупIир (хьхьичI.ш. – 5235). Ми шупIиртураща зевххуссар водительтурал удостоверенияртту. Мировой судьятурал хIукму бантIиссар ми 4-нния 6 зуруйн бияннин къабулунсса.
ХIарчIун рульданух щябивкIун тIий, жаваблувшиннарайн кIункIу увну ур 2677 шупIир (хьхьичI.ш. — 1656). Ми шупIиртуращагу зевххуссар водительтурал удостоверенияртту. КIантту-кIанттурдай мировой судьятурал хIукму бантIиссар ми 1,5-нния 2 шинайн бияннин къабулунсса.
ДТП-тту къашаву мурадрай, ххуллул патрульданул службалул ци чаранну ляхъларчагу, ххуллурдайсса тагьар нигьачIисса дур, шупIиртал цукунчIав ххуллул низамрайн мютIи бан хъанай бакъар.
ШупIиртуралгу, бахьттагьалтралгу ххуллул низамрайн мютIи бакъашиву багьана хьуну, ххуллурдай хъанай бур укунсса баларду:
Декабрь зурул 15-нний ссят 20.00 хьусса чIумал, «Кавказ» федерал ххуллий, МахIарамкантуллал райондалийсса Советское шяраваллил чIарав «Мерседес-С-180» машиналий нанисса Ферьяд Юнусов хьунив ххуллийн увккун, щун бувну бур Аь. Пашаевлул бачин бувсса «Вольво FН-12» машиналийн. «Мерседесрал» шупIир ва мунащал най бивкIсса Ф. Аьлибекова (1991 ш.б.) бусса кIанай къуртал хьуну бур. Миннащал най бивкIсса Д. Исмяилова (1991 ш.б.) лихха-личча хьуну азарханалийн биян бувну бур. Ва иширал хIакъираву материал дартIун дур.
***
Декабрь зурул 16-нний, ссят 00.50 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 986 км. риртсса кIанттурдай, Яраг-Казмаляр шяраваллия арх бакъа, цу уссарив къакIулсса инсаннал машина щун бувну бур (марка кIулну бакъар) Аьрип Аьлихановлуйн ва Вячеслав Садикьовлуйн. Вячеслав Садикьовлул жаназа ляркъуну дур «Кавказ» федерал ххуллул 983 км. риртсса кIанттурдай. ШупIир ливхъун ур. Амма федерал батальондалул зузалт мугьлат бакъа хъирив бувккун, шупIир цу ивкIссарив кIул бувну, увгьуну ур. Ва ур Гурбуки шяравасса (Къарабудахккантуллал район) ДавудхIажи Пашаев. Най ивкIун ур «Рено М-520» машиналий. Ва мукIру хьуну ур.
***
Сентябрь зурул 23-нний ссят 19.40 хьусса чIумал «Астрахань-Махачкала» федерал ххуллул 275 км. риртсса кIанттурдай цаннийн ца щуну бур «Мерседес» ва «ГАЗель». Ва ДТП-луву оьрмулуцIа хьуну ур кIия инсан – ца «Мерседесрал» пассажир, ца «ГАЗельданул». КIиягу шупIиргу, ца «ГАЗельданул» пассажиргу, цIунцIияртту хьуну, Кочубей поселокрайсса медсанчастьрайн биян бувну бур.
***
Сентябрь зурул 6-нний ссят 21.25 хьусса чIумал «Кочубей-Нефтекумск-Минводы» ххуллул 92 км. риртсса кIанттурдай «ВАЗ-217030» машиналул шупIир хьунив ххуллийн увккун, щун бувну бур «ГАЗельданийн». «ВАЗ-217030» машиналул шупIир ва кIия мунал пассажир бусса кIанай къуртал хьуну бур. «ГАЗельданул» шупIир ва «ВАЗ-217030» машиналул кIия пассажир, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн биян бувну бур.
Ва иширал хIакъираву материал дартIун дур.
***
reduhaДекабрь зурул 6-нний ссят 20.30 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий (868 км.) «ВАЗ-2110» машиналул шупIирнаща машина байгьин къавхьуну, щуну бур «ГАЗельданийн». Ва ишираву «ВАЗ-2110» машиналул шупIир усса кIанай къуртал хьуну ур. Мукьа мунал пассажир ва «ГАЗельданул» кIия пассажир, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн биян бувну бур. Ва иширал хIакъираву материал дартIун дур.
***
Ноябрь зурул 14-нний ссят 19.15 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий, Муцалаул шяраваллил чIарав (Хасавюртуллал район) «ВАЗ-2114» машиналул шупIирнал щун бувну бур машина кIия адаминайн. Вай кIиягу бусса кIанай къуртал хьуну бур. ШупIир хIарчIун ивкIун акъар. Ва иширал хIакъираву материал дартIун дур.
***
l Ноябрь зурул 4-нний ссят 18.25 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 734 км. риртсса кIанттурдай «Мерседес» машиналул шупIирнал щун бувну бур 10 шин хьусса душнийн (2002 ш.б.). Ва, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн биян бувну бур. Ва иширал хIакъираву материал дартIун дур.
***
Декабрь зурул 20-нний ссят 15.40 хьусса чIумал «Астрахань-Махачкала» ххуллул 254 км. риртсса кIанттурдай (Тарумовуллал район) Эдуард Кулаев нанисса «Газель-Фермер» машина кьакьалувун багьну бур.
Машиналуву бивкIсса мунал душ А. Кулаева (2006 ш.б.) бусса кIанай къуртал хьуну бур. Кулпат Ф. Кулаева лихха-личча хьуну Кочубей поселокрайсса медсанчастьрайн биян бувну бур. Ва иширал хIакъираву материал рартIун дур.

И. Бабаев, ДПС-лул личIисса
батальондалул пропагандалул хъунама инспектор .
ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал