Ххуйнал кьадру бан къакIулли жунма

sob_1Вай махъсса шиннардий ца Ккурккуллал шяраву дакъасса, цайми щархъавугу, шагьрурдайгу чIярусса захIматшивуртту хьунадакьлай дур каялувшиву дуллалисса инсантуран. Халкь рязину, дакIнийхтуну чIурду буллуну, Ккурккуллал ва ЧукIуннал шяраваллал администраторну увчIунни Бутта Исяев. Дакъая БуттачIа, гьарца чIуних дуллан, хIарансса арцугу, бувагу бакъая ятту-гъаттарагу, чIурду булунну бихлан. КIулши дусса инсантуран къаччан бикIлай бур цалла даву ххуйну дан хIарачат буллалисса Буттая нахIакьдан чичлачисса аьрзарду. Бутта ур тIуллу узансса, хъарду бурхьнисса инсан. Бакъар мунаву щяйтIан, хIиллакаршиву. Цува администраторну ивтния махъ цайнна вихшала дурсса халкьуннан ци хъинбала бан хъинавав тIий, бигардал чIявушиврул, цанния цаннийн хъапа тIий, кару ччучлай куна ур. Ванаяр хьхьичI-хьхьичIминнал ва зат дурссар куну къеппул дугьансса цичIаврагу дакъая. Бутта ур халкьуннаву. КIюрххил ссят мяйнний конторалийн уккарча, хьхьувай ацIния кIинний лихълай ур. Нажагь ахттайн чIумал шавайн учIарчангума, ларзулун лахъайхту, мугьлат бакъа оьвтIий буккай. Дурссар Буттал чIярусса, щилчIав цалла-цалла чIумал къадурсса, ххаллилсса давуртту. Айивхьунни шярава гъаттара ахттайн чIумал буккан бансса куццух луглай. Цимигу хIухчу Ахъушату увцунни, халкь хIухчин лайкьсса багьа булун рязи къахъанай, ливчIунни гъаттара хIухчу акъа. Гьарца нюжмардий халкь цIинцI марцI дуллали бувну, ми инсаннал ччан къабизайсса кIанайн цува цала машиналий экьидичлай ур.[youtube]rDqrHd_LBG0[/youtube]
Та ЧукIуннал шяравун машина лахъан бан къашайсса кIанттайн, цалва машиналий ххилай, ацIния ряхва машина ххюлул бивчуну, ххуллу бакьин бунни. Мизитрал вивсса кушурду буллалийни ия чялишну кумаг буллай. Оьрмул оьрмулухун ххиттун бивзун нанисса ккурчIа, мизит тIитIинсса кьининин, асфальт бакьин хIукму бувну, му давриву хъуннасса гьурттушин дунни. Ур Бутта халкьунал хIал-ахIвал ххуй хьуншиврул цалва къуллугърал бигарданувун багьаймур ва къабагьаймур буллай. Шяравун ци мурадирай цу учIарчагу, цачIана увцуну, хъамалугу увну, мурад бартбигьинсса ххуллу лякъай. Шяраву цучIав къашавай хьуну, га больницалийн цала машиналий иян уллай ур, зарал хьуманан шайсса кумаг буллай ур. Халкь хIусуд хьуну бур. Хъинсса инсаннал кьадру бан къакIулну бур. Шяравун нанисса щинал ялув, арамтал батIин къахъанай, цува лечлай ур. Ва ур шяраваллил ххялавгний мачI дизлай, кIюланийх сахаватсса ках тIий, хIатта къалмакъаллайсса лас-щарнил дяниву маслихIатшиву дуллай. Укунсса даврий жагьилсса инсан къабучIир. Хъамитайпа бувагу къабучIир.

Бутта лявхъуссар хъудугьул кулпатраву, хIарамзадашиву дакъасса инсантурая. Бусса оьрмулий ва ялапар хъанай ивкIссар шяраву. Ванан кIулссар захIматрал кьадру, ххуйну кIулссар шяраваллил масъалартту. Акъар Бутта танмалтурал дус ягу щил-унугу хьхьичIун акьу. Ва аьркинний кьянкьану махъгу бувсун, шяраваллил жяматрангу цащава шаймур буллай ур. Циванну жува жула цIаний хIарачат буллалисса инсаннал чIарав къабацIан.
Жулва учайссар «оьсса къаккавкнан, хъиннал кьадру къабикIайссар», куну. Бачияра Буттал чIаравгу бавцIуну, цинявппа лагма лавгун щаллу буллан жула шяраваллил масъалартту.
Ханича Аьлиева, ш. Ккурккул