Туркнавусса дагъусттанлувтурачIа

ilfoto_6Ва ялату нанисса шин авадансса дия республикалул жяматийсса оьрмулуву хьусса иширттал. Ца мукунсса иширан ккалли буван бучIир жулла республикалул делегациялул Турциянавунсса аьрххигу. Ссутдайдихьулий, имам Шамиллул цIанийсса фондрал каялувчи Сагидпаша Умахановлул каялувшиврулусса, Дагъусттаннаясса хъунмасса делегация лавгссар Турциянавун, хьхьичIунну гьуртту хьуссар тийх дуллалисса «Мир Кавказу» цIанилусса фестивальданувух.

Бадрижамал Аьлиева
Делегациялуву бивкIссар аьлимтал, чичулт, журналистал, «Молодость Дагестана» къавтIаврил ансамбль ва м.ц. Му фестивальданийн лавгсса делегациялувух ивкIсса, «Панорама» цIанилусса творчествалул сакиншиннарал каялувчи, «Илчи» кказитралгу дус Аьбдул Бечедовлул кутIану бувсунни му аьрххилул хIакъираву.
Яла-яларив, Аьбдуллул бувсунни цивппа бившиву Стамбуллая арх дакъасса, Кадыкое шяравун, микку увччусса щайх-Жамалуттиннул гьаттайн, Армуткой тIисса шяравун, имам МахIаммадаминнул гьаттайн. Тийхва бувччуну бусса бур имам Шамиллул цайми наибталгу. «ДакI ххари хьунни ми гьаврду ххишала дакъа лази-ларкьуну, ххаллилсса тагьарданий, муданмасса бургаврилу лякъаврия. ХIатталлия бувккун най буна, ччан бивкIуна кIул хьун, тийхсса инсантуран хавар бурив му хIатталлий бувччуминная. Турк маз къакIулнугу, «зиярат», «Гъази-Гъумучиял Жамалуттин» тIисса цаппарасса махъру гьа хьунни бувчIиншиврул инсантурачIа бушиву тикку бувччуминнал аьпа, ми лагайшиву тай гьаттардийн биян. Хъинну тIааьнну бия ми инсантурах вичIидишин. Мура кьини жун кIул хьунни тийх бушиву Ккавкказуллал культуралул центр, амма цIа Ккавкказуллал дунугу, миву, хъунмурчIин, бия адыгей миллатрал инсантал. Му Центрданувуминнан хаварвагу бакъая цалла чIарав дуллай бушиву Ккавкказуллал фестиваль», — буслай ур Аь. Бечедов. Вай, мукунма, бивну бур дагъусттанлувтал ялапар хъанахъисса цайми шяраваллавунгу.
«Мир Кавказу» фестивальданул давривух гьуртту хьуну дур «Ватан» цIанилусса дазул кьатIувсса жулва инсантуращалсса дахIаврил Дагъусттаннал «Ватан» ассоциациягу.
Фестиваль цурда ларгун дур Мармарчарил хьхьирил зуманивсса Ялова тIисса шагьрулий. Шагьрулул кIичIиртту бувцIуну бивкIун бур цалва-цалва ттугъащалсса, лишаннащалсса агьалинал, кIантту-кIанттурдай бивкIун бур къавтIаврил майданну. Туркнал агьалинан хъинну ххуй дирзун дур «Молодость Дагестана» ансамбльданул къавтIавуртту, хаснуварив «Ахульго» цIанилусса композиция. Тийхсса инсантал хъинну буруккинттарай бивкIун бур Дагъусттаннай хъанахъимунил, шийхсса тагьарданул ялув.
Фестивальданул лагрулуву хьуну бур «Имам Шамил; Ккавкказ ва Турция» цIанилусса элмийсса конференция. Мукунна хьуну дур чIярусса цайми-цайми шадлугъру, батIавуртту. Ми цинявннуйн, кIи-шан бивщуну ва танийн, кIа ванийн гьарча акъа, биянсса, гьуртту хьунсса иш къабивкIун бур. Турциянаву бувсса ацIва гьантта ацIра ссят кунма левххун лавгун бур. Жулва делегация бакъасса, му фестивальданувух гьуртту хьуну бур АьсатIиннавасса, Гуржиянавасса ва Адыгеянавасса делегациярду. КIулсса куццуй, Аьбдул Бечедовлул каялувшиврулусса «Панорама» объединениелул ласай личIи-личIисса кинорду, ми конкурсирдаву хьхьичIунсса кIанттурдан лайкь хьуссар. Ва ххуллухгу Аьбдул Бечедов зий ур дазул кьатIувсса дагъусттанлувтураясса документал фильм ласавриха.
Ялова шагьрулул агьалинаву чIявуссаннал бусса бур Дагъусттаннал мархри; шагьрулул мэрная, полициялул начальникная тIайла хьуну, цикссагу къуллугъчитурайн бияннин. Шагьрулул дязаннивсса сквердануву дусса дур имам Шамиллун гьайкал дацIан дурну.Ялова бусса бур туристурал шагьру, паркирдал, сквердал, ттучаннал бувцIусса. Жулва делегация тихун лавгсса чIумалгу Ялова дунияллул мукьвагу мурцIния бувкIсса туристурал бувцIуну бивкIун бур, найрдал къурши кунма, амма цукунчIавсса аьлагъужа, авара, гьайт-гьуйт бакъая тIар, цимурца паракьатну, цану, цумуну.
Вана укунсса хьуну бур дагъусттанлувтурал Турциянавунсса аьрххи-ххуллу.