Республикалул парламентрал сессиялий

Январьданул 31-нний хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 19-мур сессия. Тикку гьуртту хьунни ДР-лул Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIипов, мукунма исполнительный властьрал органнал, судирттал ва ихтиярду дуруччай органнал вакилтал ва цаймигу.

ХIасан Аьдилов
Цалчин ххалбивгьунни Мухтар Мажидов ДР-лул ХIукуматрал Председательну итаврия рязи шаврил хIакъиравусса масъала. Ганал цIа депутатътурал хьхьичIун ларсъссар Дагъусттаннал Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Ганал, кутIасса ихтилатгу бувну, депутатътурахь тавакъю бунни ХIукуматрал Председательну Мухтар Мажидов итан рязи хьун.
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал регламентрайн бувну, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал къуллугърайнсса кандидат Мухтар Мажидовлул парламентрал хьхьичI ихтилат бунни ялун хьунтIисса ДР-лул ХIукуматрал яла агьамми давурттал программалия ва жавабру дуллунни депутатътурал суаллахьхьун.
КьюлтIну чIурду булаврийну ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 19-мур сессиялий циняв рязисса хIукму хьунни Мухтар Мажидов цIакь уван ДР-лул ХIукуматрал Председательнал къуллугърай.
Мухтар Мажидовлул циняв депутатътурахь барчаллагь увкунни цахлува чIурду булаврихлу. Сессиялий ххалбивгьунни цаймигу масъалартту.