Республикалул бакIчинал барча бунни хьхьичIунми спортчитал

ilfoto_4Декабрьданул 28-нний Каспийск шагьрулий «Москва» тIисса культуралул ва бялахъайсса къатраву хьуна чемпионтурал ЦIусса шинал бал. Тиккун бавтIун бия Дагъусттаннал яла хьхьичIунми спортчитал лаглагисса шинал хIасиллу дуван. Тикку гьуртту хьуна ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадов, Халкьуннал Мажлисрал Председатель МахIаммад-Султан МахIаммадов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель МахIаммад Аьбдуллаев ва цаймигу.Шадлугърал батIаврий ихтилатру буллалиминнал бувсуна ларгсса шинал Олимпиадалул тIуркIурдай ва личIи-личIисса даражардал турнирдай жулва спортчитурал ларсун диркIшиву 326 медаль, миннувату 144 – мусил, 79 – арцул ва 103 – чарвитул, Дагъусттаннал спортчитурал уттигу цал ккаккан бувшиву билаятрангу, щалла дунияллунгу, жулла республика душиву буниялагу спортрал республика ва хьхьичIунсса чемпионтурал кюру.
Шадлугърай ихтилат бувна ДР-лул Президентналгу. «Жулла республика – спортрал республика хъанахъиссар ва муния пахрулийгу буссару. Ва мероприятиялул спортрал шин тамам дуллалиссар, жува рязийнугу буру ва Олимпиадалул тIуркIурдай ва цаймигу турнирдай жулва спортчитурал хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттая. Жува пахрулий буру 2012 шинал Олимпиадалул тIуркIурдай республикалул спортрал школардай хIадур бувсса оьрчIал 10 медаль ласаврия, 5 мусил ва микссара чарвитулсса. Ми циняв спортчитал жулва ватанлувталли. Му хъуннасса хьхьичIуннайшивур, уттинин тарихраву къархьусса», — увкуна МахIаммадссалам МахIаммадовлул.
Яла республикалул бакIчинал бувсуна цIуну бантIисса спортрал объектирдая. Ихтилат хьуна циняв журардал спортчитал хIадур буллансса ва хьхьичIунсса кIанттурду бугьансса шартIру сакин дулланшиврия.
Ахирданийгу ДР-лул Президентнал «За заслуги перед Республикой Дагестан» тIисса орден дуллуна олимпий чемпион Владимир Юминнун. ХьхьичIунсса спортчитуран, 2012 шинал Олимпиадалул тIуркIурдай ххув хьуминнан ва заварду ларсминнан дуллуна арцуйнусса бахшишру ва квартирарду.