ОьрчIаха аякьалий

fog_1Январь зурул 23-нний ООО «Газпром трансгаз Махачкалалул» вакилтурал «Газпром – оьрчIан» программалул лагрулий ирглийсса бахшиш дунни МахIачкъалаллал итххявхсса оьрчIан. «Ссурулккуртта» («Радуга») тIисса Эстетикалул тарбия дуллалисса центрданунгу, ОьрчIал магьирлугърал № 9 школалунгу дуллунни оьрчIал творчествалун аьркинмур ласунсса, 100 азарда къурушрансса сертификатру.

П. Рамазанова
Ми сертификатру дуллалисса шадлугърай школардал директортурал, Лариса Побежимовал ва Гульнара Мамашевал дакIнийхтунусса барчаллагь увкунни ООО «Газпром трансгаз Махачкалалул» вакилтурахь, республикалий оьрчIал творчество хьхьичIуннай шаву мурадрай дуллалисса аякьа-къулагъасрахлу.
«Гьашинусса шин жул школалун юбилейрал шинни, мукьцIалла шин хъанахъисса школалун. ТIайламур бусан, школалул тарихраву укун хъуннасса бахшиш цалчинни дуллалисса, мунияту жугу, жул оьрчIругу барчаллагьрай буру жува ххари бувминнайн», — увкунни Магьирлугърал школалул хъунмур Гульнара Мамашевал.
Эстетикалул тарбия дуллалисса «Радуга» центрданул хIадур дурну дия концертрал программа. Магьирлугърал школалул ученица Ася Ригматуллаевал барчаллагь хIисаврайсса бахшиш, цила дирхьусса «Зунттаву» тIисса сурат дуллунни «Газпром трансгаз Махачкалалун».fog_2
«Газпром – оьрчIан» тIисса программа му щалвагу Аьрасатнал лагрулийсса социал проект дур. Му программалул лагрулий хIакьинусса кьининийн бувну бур 714 спортрал объектру-стадионну, бассейнну, оьрчIру бигьалаглансса базарду.
Ларгсса шинал му программалул лагрулий Дагъусттан Республикалий оьрчIал спорт ва творчество хьхьичIуннай даву мурадрай бачIи миллиондалунсса давурттив дурну дур. Ка-кумаг бувну бур МахIачкъалаливсса, Къарабудахккантуллал ва Бабаюртуллал райондалийсса оьрчIал идарарттан.
Аьмну лавсун, 2007 шиная шинай кIа ялув кIицI ларгсса программа бартдигьлай, республикалий цIусса спорткомплексру бувну бур, мукунма ххуйсса кумаг бувну бур детдомирттан ва школа-интернатирттан. Ми давурттан 2007 шиная уттинин харж бувну бур 116 миллион арцул.