Нюжмар дакIний лирчIунни

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Гьашинугу сайки гьарца нюжмардий булавантIиссар жу ва суал буккултрахьхьун. ХIакьину хъиндайдихьу дуллай буру.

МахIаммадова Зарема, юрист, «Адвокатътурал конторалул» зузала:
— Ттун дакIний лирчIунни ПаччахIлугърал Думалул кьамул дурну мукьах Аьрасатнал Президент В. Путиннулгу Дима Яковлевлул закон къулбас дурну, цIакь даврийну.
Жунма цинявннан бувчIлай бия, аьлтта чIалайгу бия Американаву арс-душшиврий бивхьусса ягу ябан бувцусса Аьрасатнал оьрчIай ябацIурду буллалисса кIанттурду ялу-ялун тикрал хъанай бушиву, мюрщисса оьрчIай зулму бувсса «нитти-буттахъан» танмихIруми ччитри хъянсса буллай бушиву. БацIан къашайсса кIири бувсса кьини машиналуву чIивисса оьрчI кьаивтсса «мямман» аьчIа дишаврийну танмихI бувну кьаивтунни Американал суд-диванну бувултрал. Агарда му чIивитIу американ оьрчI ивкIссания, мямма гассят «мяммал къатлувун» къай-къайтIи увантIиссия. Мюрщисса оьрчIру буруччин къашайсса билаят хьхьарасса билаятран ккаллиссар, мунил сийгу дикIан къабюхъайссар. Утти дакI дарцIуну бура Американал Аьрасатнал президентнал чулухунмай хIурмат багьшиврий. Президентнал къадагъа дунни Аьрасатнал оьрчIру Американал кулпатирттавун хъуни буллан булун. Му цагу, кIивагу къаххуйсса иш гьанулун лавсун исват бувсса хIучча бакъар. Жулва оьрчIру ччарча батлай бия тийх, ччарчагу махь буллалиссару тIий зулмурдала къабуклай бия. ОьрчIру ккаччи-ччитри бакъархха махь буллан. Махь буллалаву – личIийссар, тарбия дуллалаву – личIийссар. ИвчIаннин оьрчI аттан бюхъайсса кулпатраву гьантлий оьрчI итан къабучIиссар.
Лякъича хIукуматрал ятинсса оьрчIру дазул кьатIув гьан къабивтун, жучIава лащу-щаллу бансса ххуллу-чаранну. Ятинсса оьрчIал махъ мудангу хIукумат дикIан аьркинссар. Навт бурив, газ бурив, хьхьирирду бурив жучIава, ци аваданшиву дурив, ми диял хьун аьркинссар мюрщисса оьрчIру аякьалувун лавсун ябуллан.
Кьурбанова Жавгьарат, экономист:
— На бигьалаглай ЦIушинал байрандалул каникуллая неъмат ласлай бивкIра. ХIукуматрал идарарттай зузиминнан му къулайшинна дур.
Амма махIатталнува бура жулва инсантурай: байрандалул гьантрай ттучаннай думур, базаллаву думур ичIуннай ххюрхху дан къисттану бикIай. На байрандалул ссупралий 5-6 журасса дукра къадувара. Духовкалуву шахьав къаз, дував винегрет. Хъирив кьини бував оьзбакI пулав. Мачча-гъанцириннахьгу тIий бивкIра, къабучIиссарив ца кьини дукра чанну дурну, хъирив кьини цIунил дуван ягу цайми дуван. ДачIи дукра ххиличIрурдал бадрардавун кьатI дан багьай махъгу-хьхьичIгу, ссупралий дирхьуцири дуканния къахьунссар. Инсантал шаппа-шаппай ххилай булувкьуну тIий, ахъулссаннул, дуки-хIачIиялул багьригу байрандалул гьантрай гьаз бай. На ананасру ва сунув ласара хъамалу нанийни. 250-300 къурушран дия ананас. Ираннал сунув лап ххирану дия, къажарналсса цахъи кьюркьуну.
Аьмну ласурчарив, ЦIусса шин дайдихьулул гьантри оьккисса къавхьунни, агьали ххуйну бигьалавгнуккар. Ххари хъанай бура Москавлив, Волгоградрай унгу-унгуну коррупциялущал талатаву дачин дурсса ишру ялун ливчуну. Бувгьунни лулттурасри тIалав дувулт, суд-диваннайн багьунни, силисттарду сукку дунни. Дагъусттаннайнгу бивния му коррупциялущалсса дяъвилул ххурупIай. Жулламур республикалийгу ххуйчулиннайсса дахханашивуртту хьунхьуви тIисса хьул-умудрай бура.

ЦIуххаву дурмургу
ПатIимат Рамазанова