Низам дуруччаврил кумагчитал

kkulЦума-цаннангу кIулсса хIучча бур жулла республикалий, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса давриву чIярусса диялдакъашивуртту душаврийн бувну, агьалинал мюхчаншиву дуруччавугу, паракьатшивугу шиная шинайн къаххуймур чулиннай даххана хъанай душиву. Ва масъала хъинну агьамсса масъала бушиву чIалай, Дагъусттан Республикалул Президент МахIаммадссалам МахIаммадовлул, нанисса шинал сентябрьданул 4-нний, итабавкьуна ХIукму республикалий жяматийсса низам дуруччаврил давриву гьурттушинна дуллан агьалинал чулухасса, хушрайсса вакилтал – дружинниктал кIункIу баврил хIакъиравусса.

Мунил гьанулий Ккуллал райондалул администрациялул кьамул бувна райондалул шяраваллаву халкьуннал дружинарду сакин баврил хIакъиравусса хасъсса хIукму. Ва хIукмулул биттуршиннарал тагьарданул хIакъиравусса цIухху-бусурду чан къашай, му кьамул бувния шихуннай райондалул администрациялул бакIчиначIа гьарца нюжмардий итни кьини шайсса, райондалул администрациялул жаваблувсса къуллугъчитуращалсса оперативныйсса совещаниярттайгу. Ва хIукмулул биттуршиннарал жаваблувшиву думану ккаккан увну ур шяраваллал администрациярттащалсса дахIаву дувайсса администрациялул отделданул хъунама Шамил Илиясов. Ванал бусаврийн бувну, райондалул гьарца шяраву сакин бувну бур шяраваллил активистурая сакин хьусса 10-15 халкьуннал дружинарду. Аьмну вай дружинардаву хIисав хъанай бур 150-ннийн бивсса инсантал. Миннаву Хъусращиял шяраву – 15, Ккуллал шяраву – 21, СумбатIуллал – 10, Ваччиял – 12, ЧIяйннал – 10, Хъюйннал – 9, ЦIуйшиял – 9, Вихьуллал – 15, райондалул лирчIми шяраваллавугу, гьарца шяраву 9 инсан.
Халкьуннал дружинарттал даву цила ххуттавун дагьаву мурадрай, райондалийсса жаваблувсса къуллугъчитурая сакин бувну бур райондалул штаб, 6 инсан ухлахисса. Ва штабрал хъунаману ккаккан увну ур райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Сагидов СалихI, ванал заместительну – администрациялул отделданул хъунама Илиясов Шамил. Ва штаб сакин баврил хIакъираву кьамул бувсса хIукмулуцIун бавхIуну, шяраваллал администрациярттачIагу сакин бувну бур штабру. Шяраваллал администрациярттал бакIчитал буржлув бувну бур халкьуннал дружинарттан сакин дуван, гьарца чулухасса лайкьсса шартIру, цала хушрайсса, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса даву гъира-шавкь дуну щаллу дуллан бюхъаншиврул.
Халкьуннал дружинардал даврил хIакъиравусса ихтилат хьунни ттул Ш. Илиясовлущал. Ванал укун бувсунни шяраваллавусса халкьуннал дружинарттал даврия:
— Халкьуннал дружинарду шяраваллаву сакин баву хъанай дур цIанасса заманалул цIушиннану. Цумурцагу цIушинна оьрмулувун бигьану духхан дуван къашайссар. Мяйжанссар, цаппара шяраваллал администрациярттал бакIчитурал чулуха «данну-хьунну» тIисса махъру бунугу ва масъала агьамсса масъала бушиву балжину бувчIавугу, иширайнусса даву щаллу давугу хъанай дакъар. Цаппара шяраваллаву тIурча, халкьуннал дружинарду, полициялул зузалтрал кумагчиталну, дежурствалийн хьхьувай буклай бур. Райондалул шяраваллаву халкьуннал дружинарду сакин бувния шихунмай шяраваллаву тIулдакъашивуртту хъанахъаврил чулухунмайсса ихтилатру бухлавгунни. Умуд бишин бюхълай бур, халкьуннал дружинарттал кумаграйну, шяраваллаву тIулдакъашивуртту къахъананшиврийн, Халкьуннал дружинарттал даву агьалинан бусравсса давуну хьуншиврийн, гьарца шяраву халкьуннал дружинартту тIалавшиннардан жаваб дулун бюхъайсса даражалий щуруншиврийн.

 Ч. КьурбанмахIаммадов, ш. Ваччи