КIинтнил цIуххинтIиссар

villigКкуллал райондалул администрациялул бакIчиначIа, чIун-чIумуй, шайсса совещаниярттай, гъи дайдихьулия тIайла хьуну, муданма гьаз шайсса масъала бикIай райондалул хозяйстварттаву ризкьилун кIинттулнин диялсса хъала лазундарал луртан сакин даврилмур. Ва масъала хъинну агьамсса бушиврийн щак бакъар, райондалул аьмсса экономикалуву ризкьи ябаврил отраслилул бутIа хъинну хъунмасса бушиву хIисавравун лавсукун. Амма, ва масъалалул хIакъиравусса ихтилатру чIявусса хъанай бунугу, ми ихтилатирттал лагрулийсса хIасиллу, вай махъсса шиннардий, хъанай дакъар. ЧIалачIиссаксса, хIукуматрал чулуха кьянкьасса тIалавшинна дакъашивугу цIакьлин дургьуну, СПК-рдай каялувшиву дуллалими цила багьайкунсса даражалий канихьхьун ласлай бакъар аьмсса ризкьилун диялсса хъала лазундарал луртан кIинттулнин щаллу даврил масъала.

Райондалул СПК-рдаву хъала лазундарал луртан щаллу даврил процент бикIай 35-50-ннийн бияннинсса. Ва сававрайн бувну, оьллаща накI ттизаврил хIасиллугу дикIай дакI ххари къахьун куннасса, кIинтнил чIумуву ливтIуну яла лавгсса ризкьилул аьдадгу хъуннасса дикIай, оьллая бярчру бучIан баврил ккаккиярттугу цаппара хозяйстварттаву хъинну лащинсса дикIай.
Гьашинусса гъинтнил ва ссутнил гьавалул тагьаргу, ххалазаннайсса урттул аваданшивугу хIисавравун ларсукун, кьянкьану учин бюхълай бур хозяйстварттаву ххулув хIадур бувансса каши хъуннасса дуссия увкуну. Амма хозяйстварттай каялувшиву дуллалиминнал му каши щаллуну ишла къадунни, хьхьичIва ххулув хIадур буван ишла буллай бивкIсса ххалазаннал тамансса майданну чIиникI къабивщунма ливчIунни. Райондалул вивсса ххалазанная ххулув чанну хIадур баврищал архIал, Бабаюртуллал райондалий аьрщи дусса СПК-рдал га аьрщарайсса кашигу щаллуну ишла къадунни.villig_2
Ххулув хIадур баврил хIасиллу, тIурча, райондалул хозяйстварттаву укунсса дур:
Бабаюртуллал райондалий аьрщи дусса СПК-рдаву аьмну хIадур дурну дур 2380 тонна ххалал. Вайннува аьмсса ризкьилун хIадур дурну дур 1280 тонна; Хъусращиял – 280; Ккуллал – 600; 1-мур ЦIувкIуллал – 260; Вихьуллал – 200.
Царагу СПК-луву нухьхьал царагу тонна дакъар хIадур дурсса. Бабаюртуллал райондалийсса аьрщи, сайки 60-70 процент, ишла дуллай бур ижаралий аьрщи ларсъсса инсанталгу, цивппа заллусса ризкьилуха зий ва аьрщарай щябивкIмигу. Вай журардал инсантурал аьмну хIадур дурну дур 1100 тонна ххалал. Вайннува; Хъусращиял – 800; Ккуллал — 180; СумбатIуллал – 180; ЧIяйннал – 60; Къяннал – 62; Бакресс-Бажиганнал зоналий – 900 тонна ххалал. Вайннува Ккуллал племхозрал – 600; Хъювхъиял СПК-лул – 50; Хъусращиял «Ризкьичи» агрофирмалул – 100; Гьамиящиял агрофирмалул – 150.
Аьрщи ижаралий ларсминналгу, цивппа заллусса ризкьи ябуллалиминналгу ва зоналий аьмну хIадур дурну дур 580 тонна ххалал. Миннува СумбатIуллал – 120; Хъюйннал – 30; Вихьуллал – 40 ЦIуйшиял – 70; Къяннал – 70; ЦIущуллал – 80; 2-мур ЦIувкIуллал агрофирмалул – 120.
Райондалул вив аьмну хозяйстварттал хIадур дурну дур 605 тонна ххалал: Хъусращиял СПК-лул – 70 тонна; Ккуллал племхозрал – 320;
1-мур ЦIувкIуллал СПК-лул – 60; Ваччиял СПК-лул – 20; ЧIяйннал СПК-лул – 60; Хъюйннал СПК-лул – 15; Хъювхъиял СПК-лул 25;
СумбатIуллал «КунцIалу» агрофирмалул – 45; 2-мур ЦIувкIуллал агрофирмалул – 70 тонна.
Умуд бишинну гьашинусса кIи гъилисса хьуншиврийн, ссуссукьусса ххалал лукьмагу, дяркъугу ризкьилун заралсса шартIру душиврийн бувну. Амма, райондалул цаппара СПК-рдал каялувчитурахь кIинтнил, чара бакъа, цIуххинтIиссар: «Ххулув хIадур бувайсса чIумал ина ци дуллай уссияв?» — увкуну.

Чанкура КьурбанмахIаммадов,
ш. Ваччи