Италиянавугу лакку балай

fog_15Бархъаллал шяравасса Лейла СалихIовал цIа хIакьину цIадурксса Дагъусттаннал балайчитуравух дакъахьурчагу, ва ххаллилсса чIу бусса душ ялун машгьур хьуншиврий хъисвагу щак бакъар ва ххуйну кIулминнан. Лейла дуклай бур ХIасановлул цIанийсса музыкалул училищалуву 4-мур курсирай, пианистнал ва вокалистнал пиша лахьлай, зийгу бур «Джислам» тIисса ПаччахIлугърал балайрдал театрдануву. Ва театрданул гьану бивзун мяйра шин хьуну дур. Ва сакингу бувну, хIакьинусса кьининин ваний каялувшиву дуллай бур Шерпув Исяевна. Театрдануву увагу ххюя инсан зий ур. Вай архIал ягу личIину гьуртту шай личIи-личIисса паччахIлугърал мероприятиярттай, чIюлу бай цумурцагу цивппа гьуртту хъанахъисса мажлис.
Андриана Аьбдуллаева
Лейлал театрдануву зий 3 шин хьуну дур. Ванил музыкалул гьунар буттая АьвдурахIманнуя бивсса бур учай ва кулпат кIулнал. АьвдурахIмангу цила чIумал музыкалул училище къуртал бувсса профессионал музыкант, аккордеон бищу ур. Душнин ххюра шин шайхту, музыкалух эшкьи хьусса буттал му музыкалул школалийн буллуну бур (ЦДМШ №3). 13 шин хьуннин занай бивкIун бур Лейла ва школалийн. Лейлан ххуйну дакIний дур цуппа цалчин сахIналийн бувксса кьинигу, цалчинсса ххувшавугу. Мяйра шин хьусса чIумал республикалул пианистурал конкурсраву гьуртту хьуну, ванил бувгьуну бивкIун бур цалчинсса кIану.

[youtube]CcCEKZ0_oBQ[/youtube]
— Бюхъай ва иширал гьавас бувтун лавгун бикIангу на ва ххуллийх, — тIий бур Лейла. Буттал гьунар Лейлан бакъасса, ванил чIивима уссин Заурдунгу буллуну бур. Заурдул 14 шин дур. Ванал усттарну бищай флейта, яла-яла Дагъусттаннай нажагь бакъа хьунакъабакьайсса ксилофон. Лейлан 18 шин дур. Амма ва уттинин паччахIлугърал концертирттаву гьуртту хъанай щалвагу Аьрасатнавух бувккун бур, жучIавагу, чил билаятирттайгу цимирагу конкурсраву гьуртту хьуну хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну бур. fog_16
Ларгсса шинал «Золотой голос России» конкурсраву гьуртту хьуну, «академический вокал» номинациялуву ванил 2-сса кIану бувгьуну бур. Уттигъаннугу уссищал гьуртту хьуну бур Астраханнай хьусса «Факел» фестивальданий. Ва фестиваль кIира шинай цал личIи-личIисса шагьрурдай дайсса дур. Лейла лавгун бивкIун бур Нижний Новгородрай хьусса хьхьичIмур фестивальданийнгу.
Ва бур мукунма Польшанаву, Китайнаву, Италиянаву ларгсса дунияллул даражалул конкурсирдал лауреат.
ХьхьичIва-хьхьичIсса дазул кьатIувсса аьрххи ванил багьну бур Польшанавун. Ларгсса шинал бивкIун бур Италиянаву.
— Ттун пикри хьуна Италиянавусса конкурсрай лакку балай учин. Москавлия ва цайми Аьрасатнал шагьрурдая бувкIсса артисталгу халкьуннал балайрду тIий бия, нагу «ЛухIи яру» балай увкуссия, жула миллатрал яннагу ларххун. На му балай увкуссия музыка бакъанма (акапелла), ттула уссил лагьну ришлашисса дачIулухун. Жюрилуву бия Москавлиясса ва Италиянал лайкь хьусса артистал. Миннан ттул балай ххуй бивзуна. Ттухь цIухху-бусу буллай бия. Та конкурсрай «Халкьуннал балай» номинациялуву ттун 2-мур кIану буллуна. ТIааьнну бия личIи-личIисса билаятирттал балайчитал гьуртту хьусса ва номинациялуву жулва лакку балайлун лавайсса кьимат бищаву, — тIий буслай бур Лейла.
— Винма яла цумур аьрххи дакIний ливчIри? – куну цIувххукун, Лейла бур цуппа лавгсса цумур бухьурчагу билаятрай хIурматрай хьунабакьайвав, гьарица аьрххилия цанма-цанма лавхьхьусса тIааьнсса асарду ливчIунни тIий.
ЦIана Лейла Франциянавун гьан хIадур хъанай бур. Ванил гьунарданун, ванил чIунин палангналгу лайкьсса кьимат бищунссар тIисса умуд бур.
Уттининсса Лейлал ххувшавуртту ва дахьра дайдихьур. Ва балайчинал цIа жунна ялу-ялунни баллантIисса, ванил бюхттулми шачIантту хьхьичIри бусса. Лейлан пикри бур училищагу къуртал бувну, консерваториялувун буххан. ТIайлабацIу баннав, дакIниймур бартлаганнав.