Жижара

jara_2МахIаммадал арс Дусилаев МахIаммад
Декабрь зурул 18-нний, лахъисса хIаллай къашавайгу къавхьуну, оьрмулул 47 шинаву, лавмартсса бивкIулул жуятува личIи унни яхI-намусрал увччусса, дугърисса зунтталчу, Кьубиял шяравасса, бусравсса агьулданул, МахIаммадал арс Дусилаев МахIаммад.
МахIаммад хъуна хьуну ур нефтяникнал кулпатраву. Цувагу буттал ххуллийх лавгун, Грозналлал навтлил институт къуртал бувну бур. Чув, ци даврий зурчагу, МахIаммад ия хъинну итххявхсса, за кIулсса, архIал зузиминначIа хIурматрайсса, яхI-къирият архIал нанисса жагьил, цала оьрчIан ишин-итан кIану бакъасса ппу, кулпатран – ххаллилсса лас, къатлул кIини.
Жагьилсса оьрмулий аьпалувух ивхьусса МахIаммадлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру буттахь МахIаммадахь, буттауссурваврахь, кулпатрахь, оьрчIахь, уссихь, ссихь ва щалвагу махъсса агьлу-авладрахь.
Махъ ливчIнал оьрмурдай барачат бишиннав. Цал рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ва кьурчIишиву духIансса ссавур Заннал зухьхьун дулуннав.

Дунияллийх баргъ бури,
Жул дакIниву замгьар бур:
Тти жу, ина дакIнийну,
Бургъилун къабуккавув?

Жагьилсса инт дуркIукун,
Щюлли къурух къагьавув,
Аргъирай бябивщусса
Вил оьрму хьхьичI къабацIлан?
Дустал, гьалмахтал,
архIал зузими
——————————

jara_1Аьлиллул арс Аьлилов МахIаммад
Оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни хъинну чIявуссаннан бусравсса лаккучу, хIакьсса зунтталчу ва бусурманчу, хIурмат лавайсса хъуначу ва карчI цирив къакIулсса зузала Аьлиллул арс Аьлилов МахIаммад.
МахIаммад увссар 1930 шинал Буршиял шяраву. Ванал бакIрачIан чIавану унува чIявусса бувкIссар. АцIния мукьра шинавун увхсса чIумал, ххюра шинавусса уссищал, ятинну ливчIссар. Шяраву мукьва классгу къуртал бувну, багьссар чагуртну гьан ЧIарахъав, Гъулудав, Чурлив ва цайми-цаймигу кIанттурдайн. ХIатта Аьчи-Къулакьрай хIухчушиву дуллангума багьссар. Микку кIулхьуну ур МахIаммад Кьубатусса Аьбдулгъапурова Ххадижатлущал, цалва кулпатну хьунтIисса. Яла кIивагу зун бивкIун бур «Искра» колхозраву. Миннал дянив хьуну бур 10 оьрчI. Ххадижатлун дуллуссар «Нину-виричу» тIисса хъуннасса цIа. Цув алжаннул ххари баннав. 1963 шинал МахIаммад автошколалийн дуклан увхссар, ххаллилну къуртал бувссар. Муния махъ зун ивкIссар ГАЗ-51 машиналий шупирну Тельманнул цIанийсса колхозраву. Пенсиялийн укканцIа къурнил ва ххалал бригадирну, удаманну зий ивкIссар. Аьлилов МахIаммадлун хIурмат даингу лахъну бивкIссар ца Буршай бакъа, цайми-цайми щархъавугу. Ванал маслихIатрах, мукъух хъуннасса буругаву диркIссар, шяраваллил Хъунисриннал советрал бакIчинугу увчIуну ивкIссар. МахIаммад хъанай ур Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул захIматрал ветерангу. Дуллуну дур ванан медаллу, бахшишру, хIурматрал грамотартту.
МахIаммад аьпалухьхьун лагаврил хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Аьлиловхъал кулпатрахь, щалвагу агьлу-авладрахь ва мачча-гъаннахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Буршиял жямат
——————————

jara_4Жамаллул арс Жамалов МахIмуд
Январь зурул 9-нний аьпалухьхьун лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса, дяъвилул ва захIматрал ветеран, Жамаллул арс Жамалов МахIмуд.
Ва увну ур ЦIувкIрав 1929 шинал. Школа къуртал бувну махъ, Гъумук педкурсругу къуртал бувну бур. Жамалов МахIмудлул оьрму лавгссар Ккуллал райондалул агьалинал ихтиярду ва паракьатшиву дуручлай. Сайки 25 шинай ва зий ивкIссар Ккулув участковыйну, аьмну милицанай зий дурссар 30 шин. Шяраваллил жяматрал ванайн милица МахIмуд учайссия хIурматрай.
ЧIярусса шиннардий лажин кIялану зий бувсса захIматрахлу МахIмуд тамансса хIурматрал лишаннан ва Барчаллагьрал чагъардан лайкь хьуссар.
МахIмуд ия халкьуннащал хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса, хасиятрал аьчухсса, райондалул агьалинал дянив бусрав-сийлийсса адамина.
МахIмуд жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал щарссанихь, арсурваврахь, душваврахь, уссихь, ссихь, мачча-гъаннахь, щалвагу агьлу-авладрахь. Ванан къабуллусса оьрму оьрчIан ва миннал наслулун булуннав. Цув Алжаннул ххари уваннав, гьав нурданул дуцIиннав.
1-мур ЦIувкIуллал
ва Ккуллал жямат

—————————

ХIажинал душ СалихIова ХIавиват
Декабрь зурул ахирданий, хар-хавар бакъа, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, аьзизсса оьрчIал ва душваврал нину, махъсса гъан-маччаминнал ххирасса буттарссу, ниттирссу, Инишиял ва Ккуцрал жяматраву хъунмасса хIурматрай оьрму бувтсса, ХIажинал ва Аьишатлул душ СалихIова ХIавиват.
ХIавиват бувну бур 1924 шинал Инишиял шяраву. Хъунмасса кулпатраву цал шардасса, яла колхозрал давурттив дуллай, захIмат, кьадру-кьимат кIул хьуну бур ХIавиватлун чIивину бунува.
Дяъвилул шиннардий циняв зун бюхъайсса арамталгу армиялийн лавгун, тайннал дайсса гьарца даву дуллай, ХIавиватлул хъунмасса захIмат бувссар. ХIавиват захIматрал фронтрай окопру дуклангу лавгун бивкIссар. Гай шиннардий бувсса захIматрахлу ХIавиват лайкь хьуну бур «За доблестный труд в годы ВОВ» медальданун.
Мукунна диялсса чувшиву дурссар ХIавиватлул, дяъви къуртал хьуну махъгу инвалидну увкIсса цила ххирасса ласналсса буллай, циярва мюрщисса уссурвавран ва ссин, бугьарасса цила нитти-буттан ва ласнал баван кумаг буллай.
ХIавиват бия дакI марцIсса, хасиятрал ххуйсса, дакI-аьмал хъинсса, жяматращал хIал бавкьусса, рахIму-цIимилул вибувцIусса, шяраваллил агьулданун хъинну ххирасса хъамитайпа.
ХIавиватлул кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил оьрчIахь Айгуннухь, Аздардухь, душваврахь Аматуллагьлухь, Халункачардухь, Марзижатлухь, Шагьалайхь, куявтурахь, уссил оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь.
ХIавиватлул аьпа абадлий личIантIиссар жул дакIурдиву. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Инишиял, Ккуцрал
ва Вираттиял жямат
—————————-
jara_3

Ина, ина тIий буру
Аьлишаев Юсуплул аьпалун
Ина, ина тIий буру,
Ина тIий, аьтIий буру
Щалва Саланна-зунттуйх
Сил диртссарив тIий буру.

Жул банавша тIутIул ар,
Аргъираву ччурччусса,
Бювхъу чассагул хIавий,
Нязаннив кIигъавгъусса.

Жул аькьлулулгу кьуллай,
МаслихIатралгу хьхьирий,
Цан битав жул дакIницIун
Буккан къашайсса ккулла!

Занан ликри дирисса,
Зун кару анаварсса,
ХIайп дакъаяв, ссурахъуй,
ЛухIи гьаттаву дишин.

Мурчал хъюлчу бувачаТа Сочиллал хъуншагьру,Ина хъин ан бюхъайссаДарман лякъин къавхьусса!Ссурахъу ХIавиват