Жижара

jIjara_1Аьвдулхаликьлул арс ЛухIуев Сергей (АбутIалиб)
Лахъисса хIаллай захIматну къашавайгу ивкIун, оьрмулул 73 шинаву аьпалухьхьун лавгунни хьхьичIунсса аьлимчу-этнограф, къапкъазлахьхьу, тарихирал элмурдал доктор, профессор, ДР-лул элмулул лайкь хьусса ишруккакку Аьвдулхаликьлул арс ЛухIуев Сергей.
Сергей увну ур 1940 шинал Украиннал Сумскаллал областьрайсса Ахтырка тIисса шагьрулий, тикку хIалтIилух ивкIсса, Вирттащатусса заргал Аьвдулхаликьлул кулпат Аьжал къушлий. Мукьва оьрчIава ва ивкIун ур чIана-чIивиману. Увсса чIумал ванан дирзун диркIун дур АбутIалиб. Яла махъ, буттан хъинну ххирану ивкIсса Сергей тIисса дус аьпалухьхьун лавгсса чIумал, мунал цIа дирзун дур цала арснан.
ЧIал къавхьуну ЛухIуевхъал кулпат бивзун бур Дагъусттаннайн, Щурагьун. 1959 шинал Сергейл бувккуну бур Щурагъсса Дагъусттаннал педагогикалул училище. Яла 1963 шинал, армиягу лавхъун мукьах, Сергей увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетравун ва ххаллилну къурталгу бувну бур тарихрал факультет.
1971 шиная шинай зий ивкIун ур Дагъусттаннал тарихрал, мазрал ва литературалул институтраву. 1982 шинал Ленинградрай ванал дурурччуну дур кандидатшиврул диссертация, 2001 шинал – докторнал диссертация. Ванал кIунттила ттинин дурккун дур 200-нния лирчусса элмийсса давурттив ва мукунма Дагъусттаннал миллатирттан хасъсса монографиягу.
Ванал захIматирттал хъинну лайкьсса кIантту бугьлай буссар Дагъусттан ва Къапкъаз лахьхьаврил хъиривлаявурттаву.
Сергей аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал ичIуваминнахь, уссурссуннахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав.
                                                                                                          Вирттащиял жямат
—————————

jIjara_3ХIажинал душ СалихIова ХIавиват
Оьрмулул 88 шинаву дунияллия лавгунни Инишиял шяравасса ХIажинал душ СалихIова ХIавиват. ХIавиват бувссар 1924 шинал Инишиял шяраву. Лас Ибрагьиннущал мунил бувссар хъунмасса захIмат цалва арулва оьрчI хъунигу бувну, тарбиягу бувну, дуккингу бувну, оьрмулул ххуллийн бичин. Зий бивкIссар Хьурттал совхозрал давурттай цила ласнащал Ибрагьиннущал. Ва бия дяъвилул ва захIматрал ветеран, ласгу ия дяъвилул ва захIматрал ветеран, мунийн бувну вайннан буллуна МахIачкъалалив хIукуматрал къатри. Пенсиялийн буккайхту, бивзуна шагьрулийн цалва къатрайн.
ХIавиват бия Къяннал жяматран ххирасса, ичIува, чIахху-чIарахнал дянив хIурмат лавайсса, дакI хъинсса, иминсса зунттал хъамитайпа.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь, душваврахь, миннал наслулухь, махъсса гъан-маччанахь. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
                                                                                                                   Къяннал жямат
——————————

jIjara_2Юнуслул арс Мурадов Жамил
Вай гьантрай лялиян дан захIматсса кьурчIишиву ялун дирунни ГьунчIукьатIрал шяраватусса Мурадов Юнуслул ва Раисал кулпатравун. Вайннал ххирасса арс Жамил, хар-хавар бакъасса бивкIулул, оьрмулул аргъираву, 16-мур январьданий аьпалувух ивхьунни.
Жамил увну ур 1957 шинал, хъуна хьуну ур Баку шагьрулий. Школа къуртал бувну махъ, Жамил увххун ур Баку шагьрулул Аьрали училищалувун, цалва бутталгу къуртал бувсса. Мугу бувккуну тIайла увккун ур аьрали бурж лахъан Прибалтиканавун Рига шагьрулул военный округрайн. 1980-1982 шиннардий Совет Аьралуннавух Жамилгу тIайла увккун ур Авгъанисттаннайн. 1996 шинал зий ивкIун ур Баку шагьрулул аэропортрай хъунаманал хъиривчуну. Махъсса ххюра-ряхра шинай Москавлив зий ивкIун ур «Газпромрал» транспортрал отделданул хъунаману. Чув, ци даврий зурчагу, Жамил ия хъинну итххявхсса, зат кIулсса, архIал зузиминначIа хIурматрайсса зунтталчу, яхI-къирият архIал нанисса жагьил, цалва душнин ишин-итан кIану бакъасса ппу, кулпатран дус-ихтивар, къатлун – кIини.
Жагьилсса оьрмулий аьпалувух ивхьусса Жамиллул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ниттихь Раисахь, уссихь Заурдухь, кулпатрахь Ленахь, душнихь Заринахь, ниттирссихь Розахь, ниттиуссихь Макьсудлухь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь. Махънал оьрму лахъи баннав. Ва кьурчIишиву духIансса ссавур Заннал дулуннав зухьхьун. Жамиллул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

Пиш-пиш тIисса вил яру,
Нур лархъсса мусил симан,
Тти жун къаккаккантIисса
ТIайлассарив, ссурахъуй!

БивкIулул ххяппурттаща
Вил оьрму ххассал буллай,
Ина ххирасса жуща
ЦичIав буван къавхьунни.

Вилла аьзизсса нину
Къявхъа тIий цан кьаритав,
Ца бакъа-бакъасса душ
Ятинтуравх цан бишав.

ДикIул дакI гъюжу дурккун
Вил уссу занай уссар,
Ва макIрив, ва кIихьрив тIий
Гъанми гъаривну буссар.

Ина ххирасса ссурахъу Залина

———————————

jIjara_4Ца аьсивсса шин ккуру ларгунни жагьилсса оьрмулий КIямашрал шяраватусса МухIадов Сагид СултанмахIаммадлул арс аьпалувух ивхьуну.

Агь, аьзизсса уссил арс,
дакIнил дардисан,
Мурччай пиш лавхънасса
нурданул симан,
Щаллу-ккурккисса шин
ккуру ларгссарив
Вих аьтIий, зума тIий,
ина къачIалай.

Агь, пана дуниял,
пана дуниял,
Оьттул макь рутIлайнай
язугъ къашайрив,
Ниттил кIири лякьлун
дарман лявхъния
Язисса арс-душру
яла ласланнин.

Цири жу бантIисса
вил ххира ниттин,
Вил цIа мазрай дакъа
кьини къагьайсса,
Ци маз бусантIиссар
вил ххира оьрчIахь
Вих ялугьлай миннал
дакI дачIра дайний.

Алжаннул багъирдал
багъманчи хьурдай
Ххуй-ххуйми ахъулсри
вил хьхьичIун ласлан,
Мусил заводирттал
заргалну хьурдай
Мусих щалва чичин
вил халват къатта.

Вих цадакьа бару, зикри бишару
Гьар Заннан ххирасса
нюжмар хьхьурдардий,
Бухьурча ЗанначIа
пирдавс-алжанну
Миннуя жухь бусан
макIра улухьхьу.
                                 Буттарссурваврал, гъан-маччанал цIания Аьишат

————————————————————

 

Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру жулва даврил уртакь Нажмуттиннул душ Щурпаева Миясатлухь ва Хаппалаева Жариятлухь, миннал аьзизсса ссу
СалихIат
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цил рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари баннав.
«Илчи» кказитрал коллектив
——————

ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру Кагирова (СалихIова) Аматуллагь Ирвагьиннул душнихь, ванил аьзизсса душ
ПатIимат
оьрмулул нязаннив жуятува лагаврийн бувну. Цил рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
МахIачкъалаллал 34-мур школданул коллектив
——————

Хъуннасса пашманшиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру СалихIовхъал Айгуннухь, Аздардухь Ирвагьиннул арсваврахь, душваврахь, миннал аьзизсса нину
ХIавиват
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
Ккуцрал, Инишиял, Хъурхърал жяматру
——————————————

Жулва редакциялул зузала Тахакьаева Зулайхатлухь, ванил ниттихь, уссу-ссурваврахь кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру вайннан ххирасса ниттиуссу, уссу
Дадуев Кьасин
дунияллия лагаврийн бувну.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, дунияллия щалиххан битаннав.
«Илчи» кказитрал коллектив